Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 134/XXVI/13 Rady Gminy Rutki

z dnia 13 września 2013r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie posiłków może zostać przyznana odpłatnie, osobom i rodzinom
o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenie podlegają zwrotowi w części lub w całości, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %

powyżej 150% - do 200%

50%

powyżej 200% - do 250%

80%

powyżej 250%

100%

§ 3. 1. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, termin zwrotu i sposób dokonania wpłaty ustala się każdorazowo w decyzji przyznającej świadczenie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 61/XV/08 Rady Gminy Rutki z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania realizowaną w formie posiłku (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 102, poz. 1045).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe