Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/231/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/180/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 4318, z 2013 r. poz. 1215, poz. 1251, poz. 1369, poz. 2066, poz. 2410, poz. 2455, poz. 2612, poz. 2655, poz. 2872, poz. 2992, poz. 3001, poz. 3202, poz. 3283, poz. 3299) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.000.102 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 61.313.084 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.967.461 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.158 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.687.018 zł;

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.350.542 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 58.985.892 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.967.461 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 40.158 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.364.650 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 305.900 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 350.440 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/231/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

169 241

w tym dochody bieżące

0

110 333

w tym dochody majątkowe

0

58 908

A

Dochody na zadania własne

0

169 241

w tym dochody bieżące

0

110 333

w tym dochody majątkowe

0

58 908

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

0

58 908

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

58 908

§ 0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0

58 908

Dział 750

Administracja publiczna

0

77 683

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0

77 683

§ 0970

Wpływy z różnych dochodów

0

77 683

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

32 650

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

0

15 000

§ 0830

Wpływy z usług

0

14 000

§ 0920

Pozostałe odsetki

0

1 000

Rozdział 80110

Gimnazja

0

17 650

§ 2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0

17 650

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/231/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

0

169 241

w tym wydatki bieżące

0

169 241

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

0

169 241

w tym wydatki bieżące

0

169 241

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

0

22 790

Rozdział 01008

Melioracje wodne

0

22 790

§ 4300

Zakup usług pozostałych

22 790

Dział 710

Działalność usługowa

0

30 000

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

0

30 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

30 000

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

18 585

Rozdział 80110

Gimnazja

0

18 585

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

935

§ 4211

Zakup materiałów i wyposażenia

0

4 300

§ 4301

Zakup usług pozostałych

0

400

§ 4411

Podróże służbowe krajowe

0

200

§ 4421

Podróże służbowe zagraniczne

0

12 630

§ 4431

Różne opłaty i składki

0

120

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0

77 683

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

0

19 239

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

16 080

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

2 765

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

394

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

0

58 444

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

48 849

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

8 398

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

1 197

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0

20 183

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

20 183

§ 2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0

20 183

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe