Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Gminy Radziłów

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie-Etap II” realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, że powstały obiekt wykonany w ramach operacji pn. "Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie-Etap II" realizowanej w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi" będzie miał charakter ogólnodostępnydla mieszkańców miejscowosci Radziłów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe