Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1314/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstokuw składzie:Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Bogusław Dębski Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Dariusz Renczyński Joanna Salachna Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r., Poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały nr 295/XXXIV/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

postanawia:

- uznać, że powyższa uchwała w zakresie postanowień § 1 ust. 4 i § 3 została podjęta
z istotnym naruszeniem art. 2 i art. 88 Konstytucji RP w zw. z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)
- i mając na uwadze charakter naruszenia prawa stwierdzić nieważność tej uchwały
w całości.

U z a s a d n i e n i ePrzedmiotową uchwałą, podjętą na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Miejska Łomży postanowiła o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przyjmując dla ustalenia opłat gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - oraz określiła stawki służące naliczeniu opłat. W § 3 tej uchwały zawarto przepis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. Należy wskazać, że z uwagi na treść regulacji uchwały - zawierającej określenie metody i stawek służących ustaleniu opłaty za gospodarowanie przez gminę odpadami komunalnymi, tym samym będącej podstawą do obliczenia i zadeklarowania wysokości opłaty oraz jej wnoszenia przez podmioty do tego zobowiązane - stanowi ona akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 94 Konstytucji RP. Zgodnie z art. 88 Konstytucji, warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie, zaś ogłoszenie to powinno nastąpić na zasadach i w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Według art. 2 ust. 1 tej ustawy ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe, a dziennikiem urzędowym właściwym do ogłaszania aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy jest wojewódzki dziennik urzędowy (art. 13 pkt 2). Ponadto, według zasady wyrażonej w art. 4 ust. 1 ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 października 2008 r. (I OSK 701/08): "uchwała rady gminy będąca aktem prawa miejscowego, która co do jej wejścia w życie zawiera unormowanie niezgodne ze wskazanymi przepisami powołanej ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wskutek czego nie zostaje przekazana do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie tylko nie wywołuje zamierzonych skutków prawnych, lecz - jako sprzeczna z przepisami, o których mowa w art. 42 ustawy o samorządzie gminnym - jest nieważna w rozumieniu art. 91 ust. 1 tej ustawy. Nieważność ta dotyczy nie tylko jej postanowień sprzecznych z przepisami, o których mowa w art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, ale dotyczy całości uchwały jako aktu prawa miejscowego, gdyż z powodu nieogłoszenia go w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie może on wywołać skutków prawnych w nim zamierzonych, w tym być podstawą prawną dla wykonywania określonej działalności władczej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej". Kolegium Izby w pełni podziela przedstawiony pogląd Sądu. Poza tym, według brzmienia § 1 ust. 4 uchwały "Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny w zależności od wielkości gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej w wysokości - 15 zł miesięcznie. Dla gospodarstwa jednoosobowego
w zabudowie wielorodzinnej - 9 zł". Zawarty w zdaniu pierwszym cytowanej jednostki redakcyjnej zwrot "w zależności od wielkości gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej" nie znajduje dalszego rozwinięcia oraz zastosowania w zakresie ustalenia kwoty stawki. Stanowienie przepisów niejasnych, zwłaszcza w sferze kształtowania praw
i obowiązków ich adresatów, narusza zasadę prawidłowej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Mając na uwadze przedstawione okoliczności, a zwłaszcza zaniechanie ogłoszenia uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe