Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/164/13 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 ) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445 oraz 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238) uchwala się, co następuje:

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnica", przyjętym uchwałą Nr XI/69/99 Rady Gminy w Kuźnicy z dnia 29 października 1999 r.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącego załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 16 ha położony w obrębie geodezyjnym Czuprynowo, na wschód od magistrali kolejowej.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1, o którym mowa w § 2, ust.1;

2) załącznik Nr 2 - zawierający listę nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - określający sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasady ich finansowania.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny
o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana zewnętrzna budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki;

3) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty
i urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem zabudowy na terenie określonym liniami rozgraniczającymi, a w szczególności dojazdy, parkingi, sieci i urządzenia z zakresu infrastruktury;

4) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek (budynki) w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku (budynków) na powierzchnię działki budowlanej, z wyłączeniem powierzchni: obiektów budowlanych lub ich części niewystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, pochylni, balkonów, daszków, markiz oraz występów dachowych;

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu głównego wejścia do budynku do poziomu najwyższego punktu konstrukcji dachu z warstwami wykończeniowymi;

7) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy pomnożonej przez ilość kondygnacji do powierzchni terenu inwestycji;

8) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć obiekty służące zaspokajaniu potrzeb ludności, w tym z zakresu użyteczności publicznej, o których mowa w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

9) zabudowie produkcyjnej - należy przez to rozumieć obiekty służące do wytwarzania dóbr materialnych na skalę przemysłową i do ich składowania;

10) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zieleń pełniącą funkcje ochronne, ograniczające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i hałasu oraz oddzielającą funkcjonalnie i optycznie, stanowiącą pas zwartej zieleni w formie zróżnicowanych nasadzeń drzew i krzewów (w tym zimozielonych);

11) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością, świadomie kształtowaną przez człowieka, przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, estetyczne, o charakterze parkowym lub jako zieleń towarzyszącą przy obiektach budowlanych

§ 4. 1. Spośród oznaczeń graficznych na rysunku planu ustaleniami obowiązującymi są:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające;

3) symbole i oznaczenia terenów;

4) linie zabudowy nieprzekraczalne.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny i postulatywny.

Dział II.
USTALENIA PLANU

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu i parametry zabudowy.

§ 5. 1. Tereny oznaczone symbolami 1P i 2P przeznacza się pod zabudowę produkcyjną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie podstawowe przewiduje się realizację obiektów i urządzeń związanych z działalnością produkcyjną w tym produkcji peletów oraz energii elektrycznej i ciepła z biomasy, a także składów, magazynów, dróg wewnętrznych, placów, urządzeń do rozładunku i przemieszczania itp.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, jako przeznaczenie uzupełniające ustala się zabudowę usługową oraz dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wyłącznie dla osób związanych z funkcjonowaniem, obsługą i dozorem obiektów produkcyjnych.

4. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 65 % terenu inwestycji;

2) minimalny teren biologicznie czynny - 10 % terenu inwestycji;

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8;

4) wysokość zabudowy - do 18 m (nie dotyczy obiektów i urządzeń wynikających z technologii produkcji infrastruktury technicznej);

5) dachy kształtowane indywidualnie;

6) miejsca postojowe:

a) dla klientów - minimum 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej usług,

b) dla zatrudnionych - zgodnie z potrzebami, ale nie mniej niż 20 miejsc postojowych na 100 pracowników.

5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:

1) przy granicach terenów 1P i 2P z trenami o innym użytkowaniu należy zagospodarować zielenią izolacyjną pas gruntu szerokości co najmniej 6 m w postaci zwartego szpaleru drzew i krzewów;

2) obsługa komunikacyjna transportem samochodowym - z istniejącej drogi gminnej KD, którą przewiduje się poszerzyć do 12 m w liniach rozgraniczających;

3) przy realizacji parkingów należy wprowadzić zieleń wysoką w proporcji 1 drzewo na każde 10 miejsc postojowych w obrębie parkingu lub po jego obrysie.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, nie wyklucza się przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu, dla których w wyniku przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko nie będzie zachodziła konieczność wyznaczania strefy ograniczonego użytkowania na tereny o innym sposobie użytkowania.

§ 6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD przeznacza się pod drogę publiczną zgodnie z ustaleniami § 18.

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. Tereny objęte ustaleniami planu znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie".

2. Zagospodarowanie i użytkowanie terenów objętych ustaleniami planu należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Nr 8/05 Wojewody Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie".

§ 8. W ramach ochrony lokalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych ustala się:

1) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, za wyjątkiem niwelacji terenu wynikającej z technologii produkcji;

2) zachowanie istniejącego drzewostanu leśnego niekolidującego z przyszłym zagospodarowaniem;

3) zagospodarowanie wolnego od zabudowy i infrastruktury terenu zielenią urządzoną, stanowiącą harmonijne uzupełnienie planowanej zabudowy, podkreślającą jej walory przestrzenne i użytkowe;

4) wprowadzenie zieleni izolacyjnej i towarzyszącej miejscom postojowym zgodnie z warunkami § 5 ust. 5 pkt 1 i § 5 ust. 5 pkt 3 .

§ 9. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych ustala się zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi - ścieków i wód opadowych niespełniających obowiązujących norm.

§ 10. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do atmosfery w wielkościach ponad normowych.

§ 11. W zakresie ochrony akustycznej przy realizacji inwestycji należy stosować rozwiązania indywidualne tłumiące hałas technologiczny: odpowiednio dobrane i właściwie zamontowane maszyny i urządzenia, przegrody zewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej itp.

§ 12. W zakresie gospodarki odpadami ustala się zagospodarowanie odpadów w oparciu o plan gospodarki odpadami.

§ 13. Na terenach przewidzianych do zabudowy wprowadza się obowiązek utrzymania naturalnej roślinności lub upraw polowych do czasu rozpoczęcia inwestycji.

Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 14. Na terenie planu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, ani dobra kultury współczesnej.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 15. 1. Przestrzenią publicznymi na terenie objętym planem jest gminna droga dojazdowa.

2. Szczegółowe zasady kształtowania drogi określone zostały w § 18.

Rozdział 5.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 16. 1. Tereny objęte ustaleniami planu znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie", o którym mowa w § 7.

2. Na obszarze objętym planem nie występują inne tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, a także tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi lub zagrożone osuwaniem się mas ziemnych

Rozdział 6.
Zasady i warunki przekształceń i podziału nieruchomości.

§ 17. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów do objęcia procedurą scalenia i podziału nieruchomości.

2. Zachowuje się istniejący podział nieruchomości z możliwością podziału na mniejsze działki budowlane stanowiące samodzielne tereny inwestycyjne, pod warunkiem, że każda działka budowlana spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub za pomocą drogi wewnętrznej;

2) posiada możliwość zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną wystarczającą dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego;

3) spełnia warunki określone w planie np. w zakresie odpowiedniego do planowanej zabudowy wskaźnika jej intensywności, ilości miejsc postojowych, powierzchni zieleni i inne.

3. Dopuszcza się inne podziały nieruchomości, jeżeli są związane z komunikacją, urządzeniami infrastruktury technicznej lub poprawą warunków zagospodarowania istniejących działek.

Rozdział 7.
Zasady obsługi komunikacyjnej

§ 18. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem drogą gminną dojazdowa oznaczona symbolem KD.

2. Ustala się następujące parametry drogi KD:

1) poszerzenie istniejącej drogi w liniach rozgraniczających do 12 m;

2) jezdnia szerokości 7 m

3) budowa nawierzchni, zjazdów i infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb inwestycji prowadzonej na terenach produkcyjnych.

3. Do bezpośredniej obsługi komunikacyjnej działek budowlanych, stanowiących odrębne tereny inwestycji, wydzielanych z jednej nieruchomości gruntowej, należy przewidywać wewnętrzne drogi dojazdowe o szerokości odpowiedniej do realizacji planowanego zamierzenia budowlanego, zgodnie warunkami technicznymi określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

§ 19. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) utrzymuje się lokalizację istniejącej infrastruktury, nie kolidującej z docelowym zagospodarowaniem terenu, określonym w planie;

2) wprowadza się możliwość budowy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej, w sposób nie kolidujący z planowanym zagospodarowaniem, na warunkach określonych przez właściciela tej sieci, zgodnie warunkami technicznymi określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych, technologicznych i przeciwpożarowych z wodociągu gminnego lub z własnych ujęć wody spełniających warunki techniczne określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych.

§ 21. 1. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych lub oczyszczalni własnych zlokalizowanych na terenie inwestycji.

2. Rodzaj oczyszczalni ścieków, jej przepustowość i lokalizację należy określić na etapie projektu budowlanego, na podstawie wyliczeń faktycznych ilości ścieków i zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń, przyjmując stopień redukcji zanieczyszczeń w takiej wielkości, aby ścieki oczyszczone spełniały warunki określone w przepisach szczególnych, a zastosowane rozwiązania techniczne chroniły wszystkie elementy środowiska.

§ 22. 1. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych z dachów obiektów, terenów zielonych i innych o małym stopniu zanieczyszczenia (układ czysty) - powierzchniowo do gruntu na użytkowanym terenie lub za pomocą drenażu, do urządzeń wodnych po uzyskaniu stosownych pozwoleń;

2) odprowadzenie wód opadowych ze szczelnych powierzchni utwardzonych o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi (z dróg dojazdowych, parkingów, placów manewrowych i składowych oraz innych powierzchni związanych z technologią produkcji (układ brudny) - do szczelnej kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach z substancji ropopochodnych, piasku i szlamu w stopniu określonym w przepisach odrębnych, do gruntu na użytkowanym terenie.

2. Przy zagospodarowaniu terenu należy dąży do zachowania powierzchni przepuszczalnych w stopniu umożliwiającym zapewnienie przesiąkania wód oraz kształtować teren i stosować rozwiązania techniczne w sposób uniemożliwiający spływ wód na grunty sąsiednie, w szczególności zaleca się:

1) stosowanie małych zbiorników retencyjnych z możliwością wykorzystania ich do celów przeciwpożarowych;

2) stosowanie rozwiązań ułatwiających lokalną infiltrację - niecek terenowych, rowów i studni chłonnych.

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczna i ciepło ustala się produkcję energii elektrycznej i ciepła z projektowanego bloku energetycznego na biomasę - z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.

§ 24. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się wykorzystanie wszystkich dostępnych systemów telekomunikacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnych.

Rozdział 9.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1P i 2P ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu - 30 % (słownie: trzydzieści procent).

2. Dla terenu przeznaczonego pod drogę nie ustala się stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmian planów, ponieważ nie przewiduje się wzrostu wartości nieruchomości z tego tytułu.

Dział III.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 26. Przeznacza się na cele nieleśne - 1,5075 ha gruntów leśnych na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (decyzja DMG-III.7151.35.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica


mgr Bohdan Garkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/164/13
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/164/13
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) stwierdza się, że do projektu planu nie wniesiono uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/164/13
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Sposób zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w obrębie wsi Czuprynowo, gmina Kuźnica, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) stwierdza się, że na obszarze planu przewiduje się realizacje drogi gminnej oznaczonej symbolem KD . Realizacja drogi przewidziana jest z funduszy własnych Gminy przy współudziale pozyskanych środków zewnętrznych oraz funduszy prywatnych.


Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-składowych w obrębie wsi Czuprynowo w gminie Kuźnica, obejmuje obszar położony przy linii kolejowej Białystok - Sokółka - Kuźnica w sąsiedztwie istniejącego terminalu przeładunkowego jako uzupełnienie zabudowy związanej z działalnością terminalu.

Celem opracowania planu jest określenie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów pod produkcję i składy obok istniejącego terminalu przeładunkowego węgla i biomasy pochodzenia leśnego i rolniczego przy linii kolejowej Sokółka-Kuźnica.

Na działkach nr 351/4 i 351/8 planowana jest realizacja elektrowni biomasowej i zakładu produkcji peletów. Pozostałe działki objęte granicami planu będą stanowiły rezerwę terenu pod przyszłe inwestycje związane z produkcją i składami.

Opracowany plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wprawdzie rysunek studium nie wskazuje konkretnych terenów pod rozwój przemysłu, to jednak zgodnie z ustaleniami tekstowymi działalność gospodarcza jest kierunkiem rozwoju gminy. Z uwagi na zaliczenie magistrali kolejowej Warszawa - Białystok - Kuźnica Białostocka - granica państwa do europejskich korytarzy kolejowych - E26 (Helsinki) - (TALIN - Ryga - Warszawa) planowana jest modernizacja linii kolejowej i jej dostosowanie do kursowania pociągów z prędkością 160 km/h oraz wykorzystanie kolei do transportu ładunków masowych. Rozwój transportu jest nieunikniony i konieczny do podnoszenia atrakcyjności gospodarczej regionu, a transport kolejowy jest proekologiczny w stosunku do transportu samochodowego.

Projekt przedmiotowego planu został sporządzony zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami). Jednocześnie został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, określonej w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

Po zawiadomieniu i ogłoszeniu o przystąpienia do sporządzenia planu wpłynął jeden wniosek zbiorowy od mieszkańców wsi Czuprynowo dotyczący realizacji drogi gminnej. Wniosek ten został uwzględniony. W planie przewidziano poszerzenie istniejącej drogi do 12 m w liniach rozgraniczających na odcinku w granicach planu. Realizacja tej drogi wykracza poza teren objęty planem i nastąpi niezależnie od ustaleń planu w przy współudziale zainteresowanego przedsiębiorstwa, Jest to jedyna inwestycja gminna na obszarze planu.

W związku z uchwaleniem planu gmina nie poniesie jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją dodatkowej infrastruktury technicznej.

W wyniku prowadzonej działalności na terenach przeznaczonych w planie pod produkcję i składy corocznie budżet gminy będzie zasilany kwotą naliczanego podatku za grunt i budynki przeznaczone do działalności gospodarczej.

Uchwalenie planu przyniesie więc gminie same korzyści.

Do projektu planu nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi. W związku z powyższym nie ma przeszkód formalno-prawnych do podjęcia powyższej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe