| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/134/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 zm.poz.645) oraz art. 121ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

a) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 60.000 zł,

b) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 143.999 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.000 zł,

b) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 143.999 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 13.693.686 zł w tym:

a) dochody majątkowe 60.000 zł

b) dochody bieżące 13.633.686 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.131.029 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem:13.204.458 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe 1.064.406 zł

b) wydatki bieżące 12.140.052 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.131.029 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 545.983 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w kwocie 489.228 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/134/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/134/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/134/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 19 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2013 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) w dz. 900 rozdz. 90095 § 6339 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 64.729 zł i wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 6069 ponieważ w roku bieżącym nie wpłyną środki z programu "Odnowa i rozwój wsi" z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw w Kuczynie,

2) w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 79.270 zł i wydatki w dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 - 25.000 zł i § 4300 - 54.270 zł jako wpływy i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

3) w dz. 754 rozdz 75412 § 6290 zwiększa się dochody o kwotę 60.000zł. z tytułu wpływu środków z Nadleśnictwa Nowogród - 30.000 zł i Nadleśnictwa Rudka 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kuczyn. Zwiększa się wydatki z tego tytułu w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 60.000 zł,

4) w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zwiększa się wydatki o kwotę 99.523 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonanie placu zabaw w Kuczynie, a zmniejsza się wydatki w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 56.800 zł., w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 7.929 zł i dz. 900 rodz. 90095 § 6060 o kwotę 34.794 zł,

5) w dz. 757 rozdz.75702 § 8110 zmniejsza się wydatki o kwotę 36.371 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie samochodu strażackiego OSP Kuczyn zwiększa się wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 1.625 zł,

- zakup oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych zwiększa się wydatki w dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 12.000 zł,

- zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Kuczynie zwiększa się wydatki w dz. 921 rozdz. 92109 § 421 o kwotę 12.000 zł,

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach podstawowych z terenu gminy zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 10.746 zł,

6) w dz. 750 rozdz 75023 § 4110 zmniejsza się wydatki o kwotę 25.900 zł, § 4010 - 11.300 zł oraz § 4120 o kwotę 9.700 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 o kwotę 4.000 i rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 20.000 zł, w dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 - 4.000 zł. i § 4300 - 5.000 zł z przeznaczeniem na:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 - 21.250 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach podstawowych z terenu gminy,

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - 37.650 zł na zakup oleju opałowego dla szkół podstawowych z terenu gminy,

- dz. 801 rozdz.80110 § 4010 - 13.700 na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4210 - 6.300 zł na zakup oleju opałowego dla Publicznego Gimnazjum w Klukowie,

- dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 - 1.000 na remont kotła c.o. w Publicznym Gimnazjum w Klukowie,

7) zmniejsza się wydatki w dz. 854 rozdz. 85401 w § 3020 - 377 zł, § 4010 - 7000 zł, § 4040 - 376 zł, § 4110 - 6248 zł, § 4120 - 1.123 zł, § 4210 - 312 zł i § 4300 - 500 zł, a zwiększa się wydatki w dz. 80101 § 4010 o kwotę 15.936 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych w Szkole Podstawowej w Klukowie,

8) Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rodz.80103§ 3020 - 1.403 zł, § 4010 - 15.360 zł, § 4110 - 2.133 zł, § 4120 - 529 zł i § 4210 - 950 zł, w rozdz.80106§ 3020 - 596 zł, § 4010 - 3.603 zł, § 4110 - 466 i § 4120 - 1.585 zł, w rozdz.80110§ 4170 - 292 zł, § 4260 - 230 zł, § 4270 - 734 i § 4280 - 499 zł, a zwiększa się wydatki w dz. 801 rodz.80101§ 3020 - 1.350 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w Szkole Podstawowej w Klukowie, § 4010 - 26.293 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych, § 4210 - 737 na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Kuczynie,

9) zmniejsza się wydatki w dz. 80110 § 4170 - 1.506 zł, a zwiększa się § 4010 o kwotę 160 zł na wypłatę wynagrodzeń § 4110 o kwotę 1.345 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń i § 4580 - 1 zł na odsetki od wynagrodzeń wypłacanych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PIP,

10) zmniejsza się wydatki w dz. 80101 § 4120 - 5.637 zł, § 4280 - 464 zł, § 4110 - 2.789 zł, § 4240 - 496 zł, § 4430 - 377 zł, § 4260 - 3.000 zł, § 4300 - 3.000 zł a zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 § 4010 - 13.596 zł na wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych, § 3020 - 2.000 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i § 4210 - 167 zł na zakup materiałów biurowych,

11) zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 763 zł a zwiększa w § 4300 o kwotę 763 z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń nauczycieli,

12) zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 3 zł, rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 471 zł, rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 1.213 zł i § 4300 o kwotę 787, a zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85212 § 4610 - 3 zł na opłacenie kosztów komorniczych, rozdz. 85219 § 4170 - 106 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, § 4410 - 365 na wypłatę kosztów podróży służbowej i rozdz. 85295 § 4210 o kwotę 2.000 zł na zakup wyposażenia stołówek szkolnych,

13) zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 o kwotę 1.100 zł oraz § 4430 - 3.900 zł z przeznaczeniem na § 4260 - 1.000 zł. zakup energii elektrycznej, § 4300 - 2900 na zakup usług pozostałych, i w rozdz. 75095 § 4300 - 1000 na wypłatę za udział sołtysów w sesji Rady Gminy oraz w § 4610 kwotę 100 na opłacenie kosztów komorniczych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »