Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Monieckiego

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) zarządzam co następuje :

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Monieckiego na 2014 rok w następujących wysokościach:

1) Dom Pomocy Społecznej w Mońkach w wysokości 2.841,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden 00/100);

2) Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach w wysokości 2.995,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 00/100).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Moniecki


Joanna Kulikowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe