Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/629/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 20 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), w związku z art. 6k oraz art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/486/13 Rady Miasta Białystok z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1552) zmienionej uchwałą Nr XLVIII/535/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2743), wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 otrzymują brzmienie:

ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 - 23,00 zł,

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 - 42,00 zł,

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 - 54,00 zł;

4) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 - 14,00 zł,

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 - 26,00 zł,

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 - 34,00 zł;";

2) §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Właścicielowi nieruchomości, o ile spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 1 przysługuje dopłata w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4";

3) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) 14,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m3,

b) 21,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3,

c) 29,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3,

d) 87,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,24 m3 do 0,70 m3,

e) 137,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,70 m3 do 1,10 m3,

f) 407,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1,10 m3 do 3,00 m3,

g) 679,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 3,00 m3 do 5,00 m3,

h) 950,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 5,00 m3 do 7,00 m3,

i) 1 358,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3,

j) 1 629,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,

k) 1 901,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,

l) 2 172,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 14,00 m3 do 16,00 m3,

m) 2 330,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,

n) 2 656,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,

o) 3 207,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 14,00 m3;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

a) 9,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m3,

b) 14,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3,

c) 19,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3,

d) 58,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,24 m3 do 0,70 m3,

e) 91,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 0,70 m3 do 1,10 m3,

f) 272,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 1,10 m3 do 3,00 m3,

g) 453,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 3,00 m3 do 5,00 m3,

h) 634,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 5,00 m3 do 7,00 m3,

i) 905,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3,

j) 1 086,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,

k) 1 267,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,

l) 1 448,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności powyżej 14,00 m3 do 16,00 m3,

m) 1 553,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 10,00 m3 do 12,00 m3,

n) 1 770,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 12,00 m3 do 14,00 m3,

o) 2 138,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika prasokontenera o pojemności powyżej 14,00 m3.";

4) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LIV/629/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe