Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Łomżyńskiego

z dnia 10 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego w roku 2014 w następującej wysokości:

1) Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży 3.030 zł ( słownie: trzy tysiące trzydzieści złotych),

2) Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej 2.778 zł ( słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2014 r.

Starosta


Lech Marek Szabłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe