Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OGD-4210-55(19)/2013/2014/3907/IX/PWi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 17 kwietnia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy "RINDIPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2f oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy

"RINDIPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę dla ciepła (dziewiątą) ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić okres obowiązywania taryfy na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

U ZA S A D N I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:

- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1072/3907/W/OWA/2003/RK z dnia 23 stycznia 2003 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),

- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1050/3907/W/OWA/2003/RK z dnia 23 stycznia 2003 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami).

w dniu 4 listopada 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dziewiątej taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej "Prezesem URE" czterokrotnie wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo uczyniło. Jednocześnie w trakcie postępowania Prezes URE dwukrotnie przedłużył, na wniosek Przedsiębiorstwa, termin udzielenia odpowiedzi do uzupełnienia wniosku.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne", przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat dla odbiorców, którym ciepło dostarczane jest ze źródła zlokalizowanego w Chojnicach zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w tę działalność (§ 11 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia taryfowego). Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Dla źródła ciepła zlokalizowanego w Hajnówce, w którym ciepło wytwarzane jest w jednostce kogeneracji, ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny zostały skalkulowane na podstawie planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, ustalonych zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia taryfowego, z uwzględnieniem treści przepisu art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne.

Na poziom cen i stawek opłat wpływ mają przede wszystkim koszty paliwa.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z przepisem § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego. Jak wynika bowiem z tego przepisu okres stosowania taryfy dla ciepła, w której zastosowano uproszczony sposób kalkulacji cen ciepła, wynosi jeden rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja wraz z taryfą, stanowiącą załącznik do decyzji zostanie skierowana do ogłoszenia we właściwych miejscowo wojewódzkich dziennikach urzędowych.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania we właściwych miejscowo wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)"RINDIPOL" SA., ul. Przemysłowa 13B, 89-620 Chojnice

2)Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

3)Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

4)a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 31.10.2013 r. na rachunek:
54 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Piotr Wiejak


RINDIPOL S.A.

z siedzibą

w Chojnicach

Taryfa dla ciepła

NINIEJSZA TARYFA STANOWI

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 17kwietnia 2014 r.

nr OGD-4210-55(19)/2013/2014/3907/IX/PWi

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2014 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

? ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),

? rozporządzenie taryfowe - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

? rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

? ustawa o efektywności energetycznej - ustawa z dnia 16 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 54, poz. 551 z późn. zm.),

? przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła
w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
tj. RINDIPOL S.A. 89 - 620 Chojnice, ul. Przemysłowa 13 B, zwane dalej RINDIPOL,

? odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,

? odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek,

? źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania
ciepła,

? sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenialub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

? węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

? przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

? instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące
do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła
do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

? obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

? układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

? grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen
i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

? moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

? zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi
w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

? warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której
są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

B. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

? K - źródło ciepła, zlokalizowane w Chojnicach, przy ul. Przemysłowej 13 B,
w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania biomasy i oleju opałowego,

? współpracujące ze sobą źródła ciepła, zlokalizowane w Hajnówce, przy ul. 3 Maja 51:

M - w którym wytwarzane w kogeneracji ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

B - w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania biomasy,

O - w którym ciepło pochodzi ze spalania oleju opałowego.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

RINDIPOL prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło i produkcją energii elektrycznej na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/1072/3907/W/OWA/2003/RK z dnia 23 stycznia 2003 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami),

- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/1050/3907/W/OWA/2003/RK z dnia 23 stycznia 2003 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami),

- wytwarzania energii elektrycznej Nr WEE/2552/3907/W/OGD/2013/CWo z dnia 6 sierpnia 2013 r.


CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

- Grupa WI-1 - odbiorcy końcowi, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K, dostarczane jest
do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez RINDIPOL,

- Grupa WI-2 - odbiorcy końcowi, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K, dostarczane jest
do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez RINDIPOL oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

- Grupa WI-3 - odbiorca końcowy, któremu ciepło wytwarzane w źródle ciepła K, dostarczane jest
do sieci ciepłowniczej odbiorcy,

- Grupa WW-1 - odbiorca, któremu ciepło wytwarzane w źródłach ciepła M, B i O, dostarczane jest do sieci ciepłowniczej odbiorcy poprzez sieć ciepłowniczą RINDIPOL, w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda
o maksymalnej temperaturze 1300 C,

- Grupa WW-1a - odbiorcy końcowi, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła M, B i O, dostarczane jest do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda o maksymalnej temperaturze 1300 C, stanowiącą własność i eksploatowaną przez RINDIPOL, do węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych,

- Grupa NW-1 - odbiorcy końcowi, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła M, B i O, dostarczane jest
do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda o maksymalnej temperaturze 900 C, stanowiącą własność i eksploatowaną przez RINDIPOL, do węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych,

- Grupa SW-1 - odbiorcy końcowi, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła M, B i O, dostarczane jest
do obiektów, poprzez sieć ciepłowniczą, w której nośnikiem ciepła jest gorąca woda o maksymalnej temperaturze 1100 C, stanowiącą własność i eksploatowaną przez RINDIPOL, do węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych,

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców WI -1

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

75 257,48

rata miesięczna

6 271,46

cena ciepła

zł/GJ

36,78

cena nośnika ciepła

zł/m3

8,23

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

19 181,35

rata miesięczna

1 598,45

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,67

Grupa odbiorców WI - 2

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

75 257,48

rata miesięczna

6 271,46

cena ciepła

zł/GJ

36,78

cena nośnika ciepła

zł/m3

8,23

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

13 590,48

rata miesięczna

1 132,54

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

8,87

Grupa odbiorców WI - 3

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

75 257,48

rata miesięczna

6 271,46

cena ciepła

zł/GJ

37,28

cena nośnika ciepła

zł/m3

8,23


Grupa odbiorców WW -1

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

62 871,92

rata miesięczna

5 239,33

cena ciepła

zł/GJ

30,70

cena nośnika ciepła

zł/m3

10,58

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

13 230,27

rata miesięczna

1 102,52

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,34

Grupa odbiorców WW -1a

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

62 871,92

rata miesięczna

5 239,33

cena ciepła

zł/GJ

30,70

cena nośnika ciepła

zł/m3

10,58

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

13 230,27

rata miesięczna

1 102,52

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

5,84

Grupa odbiorców NW -1

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

62 871,92

rata miesięczna

5 239,33

cena ciepła

zł/GJ

30,70

cena nośnika ciepła

zł/m3

10,58

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

29 880,53

rata miesięczna

2 490,04

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

14,63

Grupa odbiorców SW- 1

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

62 871,92

rata miesięczna

5 239,33

cena ciepła

zł/GJ

30,70

cena nośnika ciepła

zł/m3

10,58

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

9 949,87

rata miesięczna

829,16

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,63

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci

przyłącze z rur preizolowanych

Za 1 mb przyłącza

Na terenie bez nawierzchni utwardzonej

Na terenie z nawierzchnią utwardzoną

stawka (zł/mb przyłącza)

1.

Dn=25/90

113,48

157,28

2.

Dn=32/110

124,20

167,98

3.

Dn=40/110

132,79

176,58

4

Dn=50/125

152,09

197,71

5.

Dn=65/140

165,32

210,94

6.

Dn=80/160

184,12

231,56

7.

Dn=100/200

196,45

243,89

8.

Dn=125/225

238,59

287,86

9.

Dn=150/250

244,23

293,49

10.

Dn=200/250

266,83

316,09

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:

  1. niedotrzymania przez RINDIPOL standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  2. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
  3. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  4. nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

RINDIPOL wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania we właściwym miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wiceprezes Zarządu

mgr Stanisław Karnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe