Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/559/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Suwałki w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok.

2. Postulowana kwota Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 2.000.000 zł.

§ 2. Przedmiotem konsultacji będą projekty inwestycyjne zgłoszone do realizacji zgodnie z Zasadami Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wzór formularza zgłoszeniowego projektów do zrealizowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wzór karty do głosowania w konsultacjach w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego określa harmonogram konsultacji stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/559/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

ZASADY SUWALSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w sprawie wydzielonej części wydatków z budżetu Gminy Miasta Suwałk na 2015 r., określanych jako Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych zgłoszonych i wybranych do realizacji w trybie określonym niniejszymi Zasadami.

§ 2. 1. Ze środków Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Suwałki.

2. Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane na terenie będącym własnością Gminy Miasta Suwałki, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz żłobków w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.).

3. Projekt zgłaszany do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego musi być ogólnodostępny.

4. Realizacja projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego musi odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.

§ 3. Przewiduje się, że kwota wydatków wydzielona w budżecie Gminy Miasta Suwałki na 2015r., przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego będzie wynosiła 2.000.000 zł.

§ 4. Niniejsze zasady regulują podstawowe zagadnienia związane z:

1) trybem zgłaszania projektów inwestycyjnych w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego;

2) trybem wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów

§ 5. 1. Projekty inwestycyjne w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Suwałki, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie Gminy Miasta Suwałki. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 15 uprawnionych osób.

2. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów inwestycyjnych.

3. Propozycje projektów muszą zostać zgłoszone na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

4. Ogólna suma środków wynosząca 2.000.000 zł, przeznaczona na realizację projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie podzielona w następujący sposób:

- na projekty o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł - 600 tys. zł,

- na projekty o wartości powyżej 100 tys. zł do 700 tys. zł - 1.400,000 zł.

5. Pojedynczy "duży" projekt nie może przekroczyć kwoty 700.000 zł. Pojedynczy "mały" projekt nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł.

6. Do realizacji zostaną skierowane z każdej z dwóch grup te projekty, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną grupę.

7. Jeżeli w którejś z grup pozostaną niewykorzystane środki, zostaną one przekazane na zwiększenie puli w grupie, w której znalazła się największa liczba projektów.

8. Wnioskodawca projektu musi uzyskać zgodę jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Suwałki zarządzającej terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt.

9. Do zgłoszenia wniosku niezbędne jest wyrażenie przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu oraz osoby popierające zgody na weryfikację i przetwarzanie danych osobowych.

§ 6. 1. Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ( http://www.um.suwalki.pl/), stronie internetowej (www.konsultacje.suwalki.eu), w Wydziale Inwestycji oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

2. Formularz zostanie uznany za ważny, jeśli wypełnione zostaną wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.

3. Wypełnione formularze zgłoszeniowe projektów będzie można składać w wyznaczonym terminie w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pok. 5.

4. W okresie zgłaszania projektów przed ich złożeniem możliwe będzie konsultowanie projektów z członkami Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego powołanego w drodze Zarządzenia przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Rozdział 3.
Weryfikacja projektów

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do powołania składu osobowego Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, określenia jego zadań oraz zasad weryfikacji zgłoszonych projektów.

2. Zespół liczy 16 członków. W jego skład wchodzą:

1) pięciu radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, po jednym desygnowanym przez każdy klub i ugrupowanie funkcjonujące w Radzie Miejskiej w Suwałkach,

2) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

3) po jednym przedstawicielu następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Finansowego; Inwestycji; Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa; Architektury i Gospodarki Przestrzennej; Spraw Obywatelskich oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

3. W okresie zgłaszania projektów Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego konsultuje projekty z zainteresowanymi Wnioskodawcami.

4. 4. Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego przeprowadzi weryfikację projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości i umieści projekty na liście podlegającej głosowaniu.

Rozdział 4.
Wybór projektów do realizacji

§ 8. 1. O terminie prowadzenia konsultacji mieszkańcy Gminy Miasta Suwałki zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Suwałkach ( http://www.um.suwalki.pl/), stronę internetową (www.konsultacje.suwalki.eu) oraz akcję informacyjną między innymi w DwuTygodniku Suwalskim.

§ 9. 1. Projekty będą oceniane w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki stale zamieszkały na jej terenie, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat.

§ 10. 1. Głosowanie zostanie przeprowadzone w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę. Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałki do określenia lokalizacji punktów do głosowania.

3. Listę punktów do głosowania oraz adres strony internetowej zostanie podany do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

4. Pełny opis projektów dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Suwałkach ( http://www.um.suwalki.pl/), na stronie internetowej (www.konsultacje.suwalki.eu) oraz w punktach do głosowania.

5. Kartę do głosowania będzie można pobrać w punktach do głosowania oraz ze stron internetowych: http://www.um.suwalki.pli/ , www.konsultacje.suwalki.eu. Zostanie ona także zamieszczona w DwuTygodniku Suwalskim.

§ 11. 1. Na karcie do głosowania zostaną podane tytuły projektów oraz zweryfikowany szacunkowy koszt ich realizacji.

2. Karta do głosowania musi zawierać opis jak oddać prawidłowo głos.

3. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego lub dwóch projektów z listy zweryfikowanych projektów, w tym maksymalnie jednego z grupy "małych" projektów o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł i maksymalnie jednego z grupy projektów "dużych" o wartości powyżej 100 tys. zł do 700 tys. zł.

4. Każdy mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki uprawniony do udziału w konsultacjach może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. W przypadku złożenia przez mieszkańca więcej niż jednej karty do głosowania wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne.

5. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, numer PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji poprzez złożenie podpisu na karcie do głosowania. Niedopełnienie któregokolwiek z tych wymogów spowoduje, że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

6. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.

§ 12. 1. Obliczenie wyniku konsultacji polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

2. Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwot przeznaczonych na Suwalski Budżet Obywatelski w dwóch grupach.

3. Jeżeli dwa lub więcej projektów inwestycyjnych uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

4. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej zakwalifikowanych do realizacji projektów pozostaje ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wyklucza, realizowany będzie wyłącznie ten projekt, który uzyska największe poparcie.

§ 13. Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ( http://www.um.suwalki.pl/) oraz na stronie internetowej (www.konsultacje.suwalki.eu);

2) poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ( bip.um.suwalki.pl);

3) w formie pisemnej lub elektronicznej radnym Rady Miejskiej w Suwałkach;

4) w formie komunikatu prasowego.

§ 14. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Suwałk złoży pisemną informację Radzie Miejskiej w Suwałkach na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach po zakończeniu konsultacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/559/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy projektów

do zrealizowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.

1. Dane osobowe*

a) Imię i nazwisko:

b) Adres zamieszkania:

c) PESEL:

d) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców: (zalecane)

(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail)

2. Podstawowe informacje*

a) Tytuł projektu:

b) Lokalizacja projektu:

c) Obszar tematyczny:

3. Cele projektu*

(maks. 100 wyrazów)

4. Opis projektu*

(należy przedstawić opis projektu, maks. 400 wyrazów)

5. Uzasadnienie*

(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu, maks. 200 wyrazów)

6. Zakres projektu*

(należy wskazać, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji, maks. 100 wyrazów)

7. Ochrona ś rodowiska (zalecane)

(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu, maks. 150 wyrazów)

8. Szacunkowy kosztorys*

Składowe projektu

Koszt

1.

2.

3.

RAZEM

9. Zgoda zarz ą dzaj ą cego terenem, na kt ó rym ma by ć zlokalizowany projekt.

……………………………..………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

(Podpis, data )

Wymagane za łą czniki: mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektu.

Dodatkowe za łą czniki: wizualizacja projektu, zdjęcia, ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, dokumentacja techniczna.

*Pola oznaczone gwiazdk ą traktowane s ą jako OBOWI Ą ZKOWE!

10. Lista mieszka ń c ó w Suwa ł k, popieraj ą cych propozycj ę projektu zg ł aszanego do Suwalskiego Bud ż etu Obywatelskiego

Tytuł projektu…………………………………………………………..……………………...

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1.

Lp.

Imi ę i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lista z podpisami co najmniej 15 mieszka ń c ó w Suwa ł k, popieraj ą cych projekt, stanowi ą ca za łą cznik do formularza zg ł oszeniowego. Ka ż da dodatkowa strona listy winna mie ć tak ą sam ą form ę za wyj ą tkiem oznakowania kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:

- przeprowadzenia konsultacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

Data ……………………………. czytelny podpis ………………..…………….


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/559/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH W SPRAWIE
SUWALSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK

Do g ł osowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Suwałki stale zamieszkały na jego terenie, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat.

Aby prawid ł owo odda ć g ł os nale ż y wybrać 1 projekt z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór", wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie.

Zasady g ł osowania:

- można tylko raz wziąć udział w głosowaniu,

- głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego lub dwóch projektów z listy zweryfikowanych projektów, w tym maksymalnie jednego z grupy "małych" projektów o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł i maksymalnie jednego z grupy projektów"dużych" o wartości powyżej 100 tys. zł do 700 tys. zł.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wybrano więcej niż 2 zadania,

- mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,

- imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne,

- numer PESEL jest niepoprawny,

- oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane.

LP.

NAZWA "DU Ż EGO" PROJEKTU

SZACUNKOWY ZWERYFIKOWANY KOSZT*

WYB Ó R

LP.

NAZWA "MA Ł EGO" PROJEKTU

SZACUNKOWY ZWERYFIKOWANY KOSZT*

WYB Ó R

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

Dane głosującego (proszę wypełnić)

Imię:..................................

Nazwisko:..........................

PESEL:...............................

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Data i podpis

................................................................................

Po dokonanej weryfikacji dane ulegn ą zniszczeniu.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/559/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Harmonogram konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

od 18 sierpnia do 5 września 2014 r.

Składanie przez mieszkańców Gminy Miasta Suwałki propozycji projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

od 8 września do 26 września 2014 r.

Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości

od 6 października do 19 października 2014 r.

Głosowanie nad propozycjami

od 20 października do 23 października 2014 r.

Liczenie głosów

24 października 2014 r.

Ogłoszenie wyników konsultacji

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe