Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/277/14 Rady Gminy Narewka

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1543, z 2014 r.poz.659) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 4,00 zł,

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł.

2. Stawki określone w ust.1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym - 30,00 zł,

2) w obszarze zabudowanym - 40,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim -200,00 zł,

4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawkę w wysokości 30% określonej w pkt 1 oraz stawki w wysokości 50% określonych w pkt 2 i 3.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,40 zł,

b) w terenie zabudowanym - 0,40 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,40 zł,

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,40 zł,

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 6,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni reklamy w wysokości 3,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/120/04 Rady Gminy Narewka z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 56 poz. 966).

§ 7. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały obowiązują przepisy dotychczasowe.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe