Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 309/XXXVII/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. OKreśla się zasady przyznawania uczniom stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie ze środków budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie, na warunkach i w trybie ustalonym w Regulaminie przyznawania stypendium naukowego i Ngrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 249/XXXVIII/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3385).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 309/XXXVII/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Regulamin przyznawania stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Do ubiegania się o stypendia i nagrody Wójta Gminy mają prawo:

1) Uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

2) Uczniowie gimnazjum

2. Stypendium/nagroda może być przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, których miejscem zamieszkania jest Gmina Wysokie Mazowieckie.

3. Stypendium/ nagroda posiadają charekter motywacyjny.

4. Wysokość środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów i nagród ustala corocznie Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwałą budżetową.

5. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy. Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom, odpowiednio co miesiąc, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, na konto wskazane przez rodzica, opiekuna prawnego ucznia.

6. Nagroda może być przyznana jednorazowo, w formie rzeczowej, w wysokości nie większej niż 300 zł.

§ 2. Kryteria przyznawanie stypendium naukowego/ nagrody Wójta Gminy

1. Uczniowie wymienieni w § 1 pkt. 1, 2 mogą ubiegać się o stypendium po spełnieniu następujących warunków:

1) uzyskaniu wzorowej lub bardzo dobrej oceny ze sprawowania na koniec roku szkolnego;

2) uzyskaniu na koniec roku szkolnego:

a) uczniowie klas IV - VI średnią arytmetyczną ocen min. 5,20;

b) uczniowie gimnazjum średnią arytmetyczną ocen min. 5,00;

2. Stypendium przyznaje się za rok szkolny, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 2 ust. 1 regulaminu.

3. Nagroda może być przyznana:

1) za najwyższy w szkole wynik egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolym,

2) za najwyższy w gminie wynik sprawdzianu klas VI,

3) za szczególne osiągnięcia związane z procesem nauczania:

a) finalistom krajowych i wojewódzkich konkursów,

b) laureatom ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów,

c) uczniom wybitnie zdolnym z danej dziedziny wiedzy lub sportu za udokumentowane wysokie osiągnięcia.

§ 3. Tryb przyznawania stypendium/nagrody Wójta Gminy

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium/nagrody występują dyrektorzy szkół po zaopiniowaniu przez wychowawcę klasy.

2. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce.

3. Wnioski oraz niezbędne dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, w terminie do 25 września każdego roku.

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Stypendium/nagrodę na podstawie udokumentowanych wniosków przyznaje Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, po zaopiniowaniu przez komisję do spraw przyznawania stypendium naukowego.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium/nagrody podejmuje Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie w formie zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium naukowego/ Nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie.

7. Od stanowiska Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie w sprawie przyznania stypendium naukowego/ Nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie nie przysługuje odwołanie.

8. Listę stypendystów oraz nagrodzonych podaje się do publicznej wiadomości.

9. Wzór wniosku o przyznanie stypendium i nagrody Wójta Gminy określa załącznik do regulaminu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 309/XXXVII/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

o przyznanie stypendium naukowego / Nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

1. Dane osobowe kandydata:

a) imię i nazwisko:………………………………………………………………………………

b) data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………………..

c) nazwa szkoły, klasa:…………………………………………………………………………..

d) adres zamieszkania:…………………………………………………………………………..

e) imiona rodziców:……………………………………………………………………………..

2. Dane o dorobku kandydata, szczególnych osiągnięciach* :

……………………………………...............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Średnia ocen w roku szkolnym………………………………………………………………….

Ocena z zachowania……………………………………………………………………………..

Liczba punktów otrzymanych przez ucznia w sprawdzianie po szkole podstawowej lub

egzaminie gimnazjalnym………………………………………………………………………..

3. Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………

Data i podpis wnioskodawcy

*) ksero dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

Decyzja Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

Na podstawie regulaminu przyznawania stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr …... Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2014 roku

postanawiam…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Wysokie Mazowieckie, dnia………........…..…………….....……………….

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe