Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 253.2014 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXV.157.2013 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę- 437.868,45 zł

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 437.868,45 zł

3. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 11.285.347,36 zł

- z tego: bieżące 10.460.347,36 zł, majątkowe 825.000 zł

2) Plan wydatków ogółem- 10.065.789,17

- z tego: bieżące 9.630.951,17 zł, majątkowe 434.838 zł

2. Dochody budżetu w wysokości 504.051 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 715.507,19 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Mariusz Czaban


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 253.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 253.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 253.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe