Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/227/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z póź. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 2

§ 3. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 36 062 725 zł w tym: dochody bieżące 28 121 823 zł, dochody majątkowe 7 940 902 zł i przychody w wysokości 234 574 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 35 272 299 zł w tym: wydatki bieżące 23 331 125 zł, wydatki majątkowe 11 941 174 zł i rozchody w wysokości 1025 000 zł

3) Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 790 426 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/227/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/227/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/227/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/227/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych -etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój", w ramach którego realizowane jest zadanie p.n. "Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście poprzez przebudowę ul. Dolnej, Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ul. Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury " o kwotę 52 969zł

II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z związku z informacją Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na :

1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych /FB-II.3111.458.2014.IS/ kwota 5 505 zł

2) ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania zlecone, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej/2% od 2012r/ FB-II.3111.401.2014.IS/ kwota 2 132zł

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby korzystających z pomocy społecznej/FB-II.3111.461.2014.MA/ kwota 1 423zł

4) zasiłki okresowe dla osób korzystających z pomocy społecznej/FB-II.3111.459.2013.IS/ kwota

10 943zł

5) zasiłki stałe dla osób korzystających z pomocy społecznej /FB-II.3111.460.2013.IS/kwota

15 990

6) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłki dla opiekunów /FB-II.3111.418.2014.MA, FB-II.3111.453.2014.MA / kwota 134 000 zł

7) wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych /PUW FB-II.3111.439.2014.MA/ kwota

2 500

8) wsparcie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych /realizacja rządowego programu FB-II.3111.455.2014.MA/ kwota 11 742 zł

9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota /FB-II.3111.486.2014.MA/ 14 000 zł

10) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów /realizacja rządowego programu "wyprawka szkolna' FB-II.3111.449.2014.MA/ kwota 1 239 zł

11) na przeprowadzenie wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014/KBW DŁM 3101-35-5/14 kwota 51 585 zł

III. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu dotyczących:

1) Urzędu Miasta /składki PRFON, opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola w innych gminach oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół/ kwota 13 000 zł

i utrzymanie zieleni kwota 63 000 zł

2) bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1, zgodnie z wnioskiem/kwota 30 100 zł

IV. Zwiększenie dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na bieżące wydatki rzeczowe szkół o kwotę 22 500zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 o kwotę 9 500zł , Gimnazjum o kwotę 13 000 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe