Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr Or.031.7.2014 Burmistrza Miasta Knyszyn; Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 22 października 2014r.

w sprawie organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego

Tekst pierwotny

zawarte w Knyszynie pomiędzy

Gminą Knyszyn z siedzibą w Knyszynie, ul. Rynek 39 reprezentowaną przez:

Burmistrza Knyszyna - Pana Andrzeja Matyszewskiego

a

Gminą Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25. reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże - Pana Bogdana Zdanowicza

Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XX/145/12 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Knyszyn prowadzenia zadań oświatowych polegających na zapewnieniu transportu i opieki w trakcie dowozu ucznia niepełnosprawnego - mieszkańca Gminy Dobrzyniewo Duże do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku oraz Uchwały Nr XXVII/145/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania przez Gminę Dobrzyniewo Duże prowadzenia zadań oświatowych polegających na zapewnieniu transportu i opieki w trakcie dowozu dzieci niepełnosprawnych: mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40.

W celu zapewnienia uczniom niepełnosprawnemu, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 17ust. 3 w/w ustawy realizację obowiązku szkolnego, strony postanawiają:

§ 1. Gmina Dobrzyniewo Duże przekazuje a Gmina Knyszyn przyjmuje do wykonania zadanie polegające na zapewnieniu w dniach nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego 2014/2015 dowozu i przywozu, a także zapewnienia opiekuna w czasie dowozu i przywozu uczniów niepełnosprawnych : mieszkańców wsi Chraboły i Kulikówka na trasie z domu rodzinnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 w okresie od 8 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r.

§ 2. 1. Całkowita dzienna trasa pokonywana podczas dowozu i przywozu uczniów na trasie Knyszyn, przez Chraboły i Kulikówka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku - Knyszyn wynosi 58 km. Jednorazowy koszt dowozu ustalono na kwotę 50 zł. (brutto), jednorazowy koszt przywozu ustalono na kwotę 50 zł ( brutto).

2. Gmina Knyszyn zobowiązuje się do dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 oraz przywozu do miejscowości Chraboły i Kulikówka - domu rodzinnego raz w tygodniu.

3. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn w dowozie nie będą uczestniczyli uczniowie Gminy Knyszyn, całość kosztów dowozu i przywozu za dany dzień ponosi Gmina Dobrzyniewo Duże.

4. Szczegółowe wyliczenie kosztów Gmina Knyszyn przedstawi Gminie Dobrzyniewo Duże w rozliczeniach za poszczególne miesiące obejmujące okresy:

a) od dnia 8 września 2014r. do dnia 19 grudnia 2014 r. - do dnia 31 grudnia 2014r.

b) od dnia 1 stycznia 2014r.. do dnia 27 czerwca 2014 r. - do dnia 10 lipca 2014r.

§ 3. 1. Gmina Dobrzyniewo Duże zobowiązuje się przekazać Gminie Knyszyn kwotę stanowiącą zwrot kosztów na realizację zadania określonego w § 1 w wysokości wyliczonej zgodnie z § 2 na zadania obejmujące okresy:

a) od dnia 8 września 2014r. do dnia 19 grudnia 2014r. - w terminie do dnia 10 stycznia 2015r.

b) od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 26 czerwca 2015r. - w terminie do dnia 20 lipca 2015r.

2. Gmina Dobrzyniewo Duże zobowiązuje się przekazać należną kwotę, o której mowa w ust. 1 na rachunek Gminy Knyszyn numer 11 8076 0001 0000 1209 2000 0010.

3. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 1 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Ze strony Gminy Knyszyn za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Robert Kondrakiewicz - Sekretarz Gminy

2. Ze strony Gminy Dobrzyniewo Duże za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pani Wiesława Wojtkielewicz - inspektor.

§ 5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie zostało sporządzone w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PrzyjmującyPrzekazujący

Burmistrz Knyszyna


Andrzej Matyszewski


Skarbnik Gminy


Barbara Płońska

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże


Bogdan Zdanowicz


Skarbnik Gminy


Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe