reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie założenia Przedszkola w?Kalinówce Kościelnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 1877) , art. 5 ust. 5, oraz art. 58 ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877) uchwala się, co następuje :

§ 1. Z dniem 01 września 2015r. zakłada się Przedszkole w Kalinówce Kościelnej, 19-120 Knyszyn, Kalinówka Kościelna 36.

§ 2. Akt założycielski Przedszkola w Kalinówce  Kościelnej stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§ 3. Organizację Przedszkola w Kalinówce  Kościelnej określa statut, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Irena Wysocka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/15
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 10 lutego 2015 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSZKOLA W KALINÓWCE KOŚCIELNEJ

§ l. Na podstawie art. 58 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877) zakłada się Przedszkole w Kalinówce Kościelnej pod adresem Kalinówka Kościelna 36.

§ 2. Organizację i zasady funkcjonowania Przedszkola w Kalinówce Kościelnej określa statut Przedszkola.

§ 3. Ustala się pełną nazwę Przedszkola, o którym mowa w § 1, w brzmieniu : ”Przedszkole
w Kalinówce Kościelnej”.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/15
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 10 lutego 2015 r.

STATUT

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KALINÓWCE KOŚCIELNEJ

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole w Kalinówce Kościelnej i zwane jest dalej „przedszkolem”.

§ 2. l. Siedziba przedszkola znajduje się w Kalinówce Kościelnej 36.

2. Adres przedszkola: Kalinówka Kościelna 36, 19-120 Knyszyn.

§ 3. l. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

2. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

Przedszkole w Kalinówce Kościelnej

Kalinówka Kościelna 36

19-120 Knyszyn

§ 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Knyszyn.

§ 5. 1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy w rozumieniu art. 9 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

2. Przedszkole będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

§ 7. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Przedszkola organ prowadzący może nadać przedszkolu imię.

§ 8. l. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

2. Na wniosek Dyrektora i Rady Przedszkola organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

3. Przedszkole jest wielooddziałowe.

§ 9. Przedszkole jest placówką publiczną która:

l) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący,

nie krótszym niż 5 godzin dziennie,

3) przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 10. 1. Wysokość opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 8 ust. 2 ustala organ prowadzący.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek wnoszenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole. Zasady wnoszenia opłaty reguluje umowa podpisywana pomiędzy Dyrektorem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

3. Przedszkole zapewnia możliwość odpłatnego korzystania z posiłków wszystkim dzieciom i pracownikom przedszkola.

4. Warunki korzystania z wyżywienia na podstawie odrębnych przepisów ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 11. l. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

l) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem;

8) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

9) wychowanie przez sztukę f różne formy plastyczne;

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikania zagrożeń;

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczna;

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3. Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i zaspokajanie ich;

2) rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej oraz promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców i nauczycieli;

3) wprowadzanie w przedszkolu przyjaznych i bezpiecznych warunków rozwoju umysłowego i ruchowego dzieci poprzez zachęcanie ich do obserwacji otaczającego świata i aktywności badawczej;

4) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauce dziecka;

5) wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

6) podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej poprzez właściwy dobór metod i form pracy;

7) kształtowanie poczucia więzi z rodziną, rówieśnikami, środowiskiem i krajem;

8) wspieranie dziecka uzdolnionego;

9) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

10) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

4. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

l) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2) stwarzania warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania

odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

3) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, trosce o zapewnienie równych szans;

4) rozwijaniu wrażliwości estetycznej i moralnej, tworzeniu warunków do rozwoju fantazji, wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, ruchowej i muzycznej;

5) ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu kulturowym, społecznym i przyrodniczym dziecka;

6) kształtowaniu umiejętności obserwacji, rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do wyrażania własnych myśli i przeżyć, zachęcaniu do aktywności badawczej;

7) zapewniania warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 12. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności poprzez:

l) zapewnienie stałej opieki i bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem zgodnie z następującymi zasadami:

a) dziecko pozostaje pod stałą opieką nauczyciela, który zajęcia dydaktyczno - wychowacze, organizuje zgodnie z programem i miesięcznym planem pracy;

b) podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia poszczególnych oddziałów odbywają się na wyznaczonym obszarze, z wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci;

c) dziecko, które uczęszcza na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu pozostaje pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;

d) nauczyciel ma obowiązek kontrolowania miejsc przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzętu, pomocy dydaktycznych i innych urządzeń;

e) przed wyjściem na podwórko z dziećmi, nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia terenu w celu wyeliminowania zagrożeń i niebezpiecznych przedmiotów;

f) dziecko nie ma prawa samowolnie opuszczać placu zabaw; plac zabaw jest ogrodzony,

g) nauczyciel może opuścić oddział dopiero w momencie przyjścia drugiego nauczyciela i po uprzednim poinformowaniu go o wszystkich istotnych sprawach dotyczących wychowanków;

h) nauczyciel może opuścić podopiecznych w nagłej sytuacji tylko wtedy gdy zapewni w tym czasie opiekę osoby upoważnionej;

i) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej i niezbędnej pomocy dziecku, powiadomienie dyrekcji oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub niepokojących symptomach;

j) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest kwestią pierwszorzędną, zatem w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na bezpieczeństwo dzieci;

k) w przedszkolu nie stosuje się zabiegów lekarskich i nie podaje się leków dzieciom bez uprzedniej zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach;

2) zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

3) zastosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż, obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp oraz ppoż;

4) współpracę z poradnią pedagogiczno - psychologiczna i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 13. l. W miarę możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:

l) diagnozowania środowiska wychowanków;

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania;

3) diagnozowanie przyczyn trudności w nauczaniu i wychowaniu dziecka;

4) wspieranie dziecka uzdolnionego;

5) organizowanie pomocy rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka;

6) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

7) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu stymulowanie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną; jeżeli przedszkole ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; zasady organizowania wczesnego wspomagania regulują odrębne przepisy;

8) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wobec dzieci przez nauczycieli przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;

9) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców i nauczycieli;

10) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci;

11) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

12) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

13) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

14) rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i wychowawców.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane we współpracy z:

1) rodzicami,

2) nauczycielami,

3) innymi pracownikami przedszkola,

4) poradnia psychologiczne - pedagogiczna i innymi poradniami specjalistycznymi,

5) innymi przedszkolami,

6) podmiotami działającymi na rzecz rodziny. dzieci i młodzieży.

§ 14. 1. Korzystanie z pomocy psychologiczne - pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

l) rodziców

2) dyrektora przedszkola,

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,

5) poradni,

6) pomocy nauczyciela,

7) pracownika socjalnego,

8) asystenta rodziny,

9) kuratora sądowego.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

l) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3) porad i konsultacji.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Rozdział 3.

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 15. l. Organami przedszkola są:

l) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 16. l. Dyrektor zarządza i kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

3. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

4. Do zadań dyrektora należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) sprawowanie i kierowanie procesem wychowawczo - dydaktycznym i opiekuńczym;

4) sprawowanie opieki nad dziećmi, stwarzanie warunków do harmonijnego i bezpiecznego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5) stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju;

6) przedstawianie przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacji o realizacji planu nadzoru;

7) ustalanie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

8) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej przedszkola i realizowanie jej uchwał, wstrzymywanie uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów;

9) przygotowywanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawianie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

10) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, a także ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

11) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;

12) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

13) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

14) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;

15) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola;

16) ustalanie przydziału zadań pracownikom;

17) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

18) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, a w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczna współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego;

19) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

20) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

21) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy dziecka uczęszczającego do przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

22) podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami wyrównawczymi oraz o terminie ich zakończenia;

23) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż;

24) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiana informacji między nimi;

25) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

26) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

27) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

28) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;

29) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:

l) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola, o planowanych działaniach i podejmowanych decyzjach;

2) zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ustanowionych kompetencji;

3) w sytuacji wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej.

§ 17. l. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor .

3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zgodnie z regulaminem Rady. Zebrania mogą być także organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole lub co najmniej 1/ 3 członków Rady Pedagogicznej.

4. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

5. Rada Pedagogiczna prowadzi księgę protokołów, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola; uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków; w sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne.

6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

l) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę placówki;

2) przygotowanie projektu statutu przedszkola, przedstawianie i uchwalanie propozycji jego zmian;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez Radę;

4) uchwalanie regulaminu swojej działalności;

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje:

l) organizację pracy przedszkola, w szczególności projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;

2) projekt planu finansowego placówki;

3) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych i wychowawczych;

4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień.

8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9. Nauczyciele są zobowiązani do tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, mogących naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem:

l) o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dyrektorowi przedszkola;

2) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;

3) do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.

11. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

§ 18. 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców będąca organem społecznym, reprezentującym ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców wychowanków danego oddziału.

4. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5. Rada Rodziców reprezentuje na zewnątrz ogół rodziców dzieci.

6. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, W którym określa w szczególności:

l) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.

7. Rada Rodziców:

l) może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2) może występować do dyrektora przedszkola z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

3) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności przedszkola.

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

§ 19. l. Wszystkie organy przedszkola współpracują ze sobą w sprawach kształcenia i wychowywania dzieci:

l) każde z nich ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola, zapewniania bieżącej wymiany informacji pomiędzy sobą;

2) organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa przestrzegając obowiązujące prawo oświatowe i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżąca wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablicę ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli oraz stronę internetową;

3) współpraca organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków

oraz podnoszenie jakości pracy placówki.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest dyrektor .

3. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są przez dyrektora placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. Spory rozpatrywane są na terenie przedszkola.

4. Spory rozstrzygane są w drodze:

l) negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów;

2) po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków negocjacji, ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor przedszkola, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

5. Sprawy sporne pomiędzy organami przedszkola, a dyrektorem rozstrzyga w zależności od przedmiotu sprawy organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział 4.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 20. l. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Szczegółowa organizację wychowania, nauczania i opieki wdanym roku szkolnym określa arkusz

organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.

5. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

6. W arkuszu organizacyjnym przedszkola zamieszcza się w szczególności:

l) czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę oddziałów;

3) liczbę pracowników przedszkola, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

4) kwalifikacje nauczycieli,

5) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz.

6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 21. Praca wychowawcze - dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

§ 22. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.

§ 23. 1. Szczegółowa organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2. W czasie pobytu w przedszkolu, dzieci mają zapewniony odpoczynek w następującej formie przystosowanej do wieku i potrzeb:

l) leżakowania

2) ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych, uspokajających.

3. Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, a także właściwej proporcji czasowej między formami zorganizowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci.

§ 24. l. Na życzenie rodziców w przedszkolu mogą być organizowane lekcje religii.

2. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe za dodatkową opłatą rodziców (prawnych opiekunów).

3. Ustalenia dotyczące zajęć dodatkowych odbywają się na pierwszym zebraniu z rodzicami.

4. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego i religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka i wynosi:

l) dla dzieci 3 - 4 letnich - około 15 min;

2) dla dzieci 5 - 6 letnich - około 30 min.

5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i organem prowadzącym.

6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 25. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

l) sale zajęć i zabaw dla poszczególnych oddziałów;

2) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

3) szatnię dla dzieci

4) pokój nauczycielski;

5) plac zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi.

§ 26. 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

2. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki dla swoich wychowanków, zgodnie z odrębnymi przepisami. Organizacja i program wycieczek oraz wszelkich imprez dostosowany jest do wieku, zainteresowań oraz potrzeb dzieci.

3. Uczestnikami wycieczek i spacerów są:

l) dzieci wszystkich grup wiekowych lub w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru, tylko dzieci grup starszych;

2) opiekunowie (za zgodą dyrektora przedszkola - nauczyciele, pracownicy przedszkola i rodzice).

4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki dołącza się listę uczestników wycieczki.

5. Kierownikiem wycieczki jest każdorazowo wyznaczona przez dyrektora osoba, nauczyciel, który pełni nadzór nad organizacją wycieczki .

6. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawcze-naukowych wymaga każdorazowej zgody ich rodziców (prawnych opiekunów).

7. Uczestnicy wycieczek i spacerów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. Organizując spacery i wycieczki nauczyciel:

l) zapoznaje dzieci z miejscem i celem wycieczki lub spaceru;

2) nie dopuszcza do nadmiernego zmęczenia fizycznego dzieci;

3) przestrzega norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;

4) przestrzega norm bezpieczeństwa, współdziałania i zapewnia przyjemny nastrój wpływający na doznania psychiczne i estetyczne;

5) upowszechnia różnorodne formy aktywnego wypoczynku;

6) dba o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych.

§ 27. l. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców na piśmie, za okazaniem dowodu tożsamości, które przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce.

2. Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważniona.

3. Przedszkole może odmówić Wydania dziecka w sytuacji, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na niemożność zapewnienia mu bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe). O przypadku każdej odmowy powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor. W przypadku takim przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

4. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.00.

5. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do zakończenia czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów). W przypadku gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje: dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie godziny nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

6. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 7.00 do 9.00 lub w każdym innym czasie pracy placówki po uprzednim zgłoszeniu.

§ 28. l. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie kart zgłoszeń.

2. Zasady, kryteria i tryb odwoławczy rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli reguluje ustawa o systemie oświaty.

3. Na rok 2015/2016 dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem określa zarządzeniem :

a) terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów,

b) kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola oraz wartości punktowe dla poszczególnych kryteriów.

4. Dyrektor zarządzeniem powołuje oraz określa działania komisji rekrutacyjnej w zakresie nieuregulowanym przez ustawę o systemie oświaty.

5. Pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkola mają dzieci objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym

6. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola konieczne jest podpisanie umowy korzystania z usług placówki.

7. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego i rozwiązaniu zawartej umowy, w przypadku:

1) nieobecności wychowanka przez miesiąc i nie zgłoszeniu powodu tego faktu;

2) zalegania z opłatą za świadczenia udzielane przez przedszkole powyżej miesiąca;

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

4) podawania fałszywych danych w karcie zgłoszenia o stanie dziecka bądź ich zatajanie.

8. Postanowień ust.7 nie stosuje się w przypadku dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. W uzasadnionych przypadkach to dziecko może być przeniesione do oddziału 5-godzinnego realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub innej placówce.

§ 29. l. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców;

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Decyzję w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor.

4. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli:

1) dyrektor organizuje zastępstwa za nieobecnego nauczyciela;

2) pierwszeństwo w realizacji zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale;

3) zastępstwa odnotowywane są w zeszycie zastępstw i w dzienniku zajęć;

4) praca dydaktyczno - wychowawcza w trakcie zastępstw odbywa się zgodnie z miesięcznym planem pracy w danej grupie.

Rozdział 5.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 30. l. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

3. Dziecko 5 - letnie jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

§ 31. Przedszkole zapewnia dzieciom wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego, opiekuńczego i indywidualnego rozwoju, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie pobytu w przedszkolu, na terenie placu zabaw;

3) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;

4) szacunku dla jego wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

5) akceptacji jego osoby;

6) poszanowania godności osobistej;

7) poszanowania własności;

8) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola;

9) ochrony przed przemocą fizyczną lub psychiczną;

10) opieki i ochrony;

11) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

12) przyjaznego wychowawcy nastawionego na pomoc i współdziałanie;

13) odkrywania świata poprzez badanie i eksperymentowanie, a także swobodnej i nieskrępowanej twórczej ekspresji;

14) wypowiadania swoich opinii i racji;

15) spokoju, snu i wypoczynku;

16) zdrowego jedzenia.

§ 32. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek:

l) przestrzegania ustalonych i przyjętych reguł, norm dotyczących współżycia i współdziałania w grupie przedszkolnej,

2) poszanowania mienia przedszkola.

Rozdział 6.

RODZICE

§ 33. l. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

l) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców1 podjętych w ramach ich kompetencji;

3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, pomoce i przybory;

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub przez pełnoletnią osobę upoważniona przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

5) terminowe uiszczanie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole;

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zawiadamianie o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych;

7) dbanie o estetyczny wygląd dziecka, przyprowadzanie go do przedszkola czystego i zdrowego.

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania

Wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 34. Rodzice mają prawo do:

l) zapoznania się z programem dydaktyczno - wychowawczym i zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków oraz opinii z obserwacji pracy przedszkola;

4) umówienia się na rozmowę indywidualną z nauczycielem (po jego godzinach pracy dydaktycznej) w terminie ustalonym w danym roku szkolnym dla Wybranego oddziału przedszkolnego;

5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa - Radę Rodziców;

7) złożenia do dyrektora pisemnej skargi w przypadku naruszenia praw dziecka, zgodnie zobowiązującymi procedurami.

§ 35. Rodzice mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora iRady Rodziców za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola.

§ 36. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy Wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 37. Przedszkole utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez formy współdziałania:

l) zebrania ogólne;

2) zebrania grupowe;

3) porady, konsultacje, rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami;

4) warsztaty dla rodziców wg potrzeb i oczekiwań rodziców;

5) kąciki dla rodziców zawierające rozkład dnia, informacje organizacyjne, ogłoszenia. aktualności;

6) prelekcje;

7) zajęcia otwarte dla rodziców;

8) kontakty indywidualne wg potrzeb i oczekiwań rodziców;

9) spotkania rodzime wg scenariuszy opracowanych przez nauczycieli przy współudziale dzieci;

10) imprezy integracyjne, uroczystości.

Rozdział 7.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 38. l. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, pracownicy administracji i obsługi.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie

zobowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość, poziom i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań i obowiązków każdego nauczyciela należy:

1) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowania tych obserwacji oraz przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej;

2) współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:

a) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,

b) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

c) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

4) współdziałanie w tworzeniu wewnątrzprzedszkolnego systemu zapewniania jakości pracy placówki;

5) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

7) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach rozwoju;

8) pobudzanie i wspieranie aktywności poznawczej dziecka;

9) dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy;

10) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

11) dbanie o czystość wychowanków i stan ich zdrowia;

12) odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz harmonijny rozwój dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w trakcie wycieczek i spacerów;

13) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;

14) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

15) dbanie o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;

16) dbanie o dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie;

17) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

18) dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej;

19) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawcze-dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjne-sportowym;

20) realizowanie innych zadań zalecanych przez dyrektora i osoby kontrolujące, a wynikających z bieżącej działalności placówki;

21) promowanie przedszkola w środowisku lokalnym;

22) realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola;

23) podejmowanie działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska;

24) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;

25) informowanie o przewidywanej nieobecności tak wcześnie jak to możliwe.

§ 39. l. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje stały kontakt z jego rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

3) włączenia ich w działania podejmowane przez przedszkole.

2. Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków rozwojowych

przedszkolaka oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi iw porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego instytucjach.

3. Decyzję w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor placówki po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

4. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale przedszkolnym.

§ 40. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

§ 41. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - oświatowych.

Rozdział 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42. 1 Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

2. Zmiany do niniejszego statutu mogą być wprowadzane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomości statutu przedszkola przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

l) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora;

2) wywieszenie statutu w miejscu widocznym w przedszkolu;

3) umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

§ 43. Regulaminy działalności uchwalone przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami

niniejszego statutu.

§ 44. l. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama