Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Augustów

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 4 oraz ust.3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r.
poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Gospodarstwo domowe to zespół osób mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 18,00 zł

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 28,00 zł

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej - 38,00 zł

4. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego - 8,00 zł

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego - 18,00 zł

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego i więcej - 28,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała nr XVI/153/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwała ją zmieniająca nr XXII/186/2013 Rady Gminy Augustów z dnia
19 listopada 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 27 lutego 2015 r.

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła m.in. art. 6k określając maksymalne stawki opłaty, których rada gminy nie może przekroczyć w uchwale w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym straciły moc dotychczasowe uchwały rad gmin w sprawie opłat za śmieci podjęte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Dla ważności uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niezbędne jest podjęcie przez radę gminy nowej uchwały na podstawie znowelizowanych przepisów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe