Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/24/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź . zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Dobrzyniewo Duże jest organem prowadzącym , ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) samotny rodzic/opiekun prawny pracujący lub uczący się w systemie dziennym - 5 pkt;

2) dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących - 4 pkt;

3) liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową - za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin - 1 pkt;

4) dziecko mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole / oddział przedszkolny - 2 pkt..

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w ust. 1 będą oświadczenia rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe