Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/22/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie regulaminu targowiska w Suchowoli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin targowiska w Suchowoli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 3. Traci moc uchwała nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu targowiska w Suchowoli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 78).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 26 lutego 2015 r.

REGULAMIN TARGOWISKA W SUCHOWOLI

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska w Suchowoli i obowiązuje wszystkich korzystających z targowiska.

§ 2. Właścicielem targowiska jest Gmina Suchowola. Administratorem targowiska jest CENTROKOM sp. z o.o. w Suchowoli.

§ 3. 1. Targowisko czynne jest we czwartki.

2. W uzasadnionych przypadkach targowisko może być czynne w inne dni tygodnia niż określony w ust. 1 na podstawie zarządzenia Burmistrza Suchowoli.

§ 4. 1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści " Targowisko w Suchowoli".

2. Na tablicy zostaną również zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela oraz administratora targowiska
z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokości opłaty targowej, regulaminu targowiska oraz informacje dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 5. Uprawnienie do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 6. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

2. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż w szczególności:

1) napojów alkoholowych,

2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu), trucizn farmakologicznych, materiałów medycznych,

3) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości artykułów rolno-spożywczych.

4. Zabrania się sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów oraz uprawiania gier hazardowych.

§ 7. 1. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca,
z którego prowadzona jest sprzedaż.

2. Zabrania się handlu na parkingach, drogach dojazdowych i innych ciągach komunikacyjnych.

3. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami.

§ 8. 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

2. Na targowisku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

3. Zabrania się parkowania pojazdów na ciągach komunikacyjnych.

§ 9. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku obowiązane są do:

1) Przestrzegania regulaminu targowiska,

2) Wniesienia opłaty targowej,

3) Stosowania się do zarządzeń wewnętrznych wydanych przez administratora targowiska,

4) Przestrzegania w szczególności przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

5) Utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości,

6) Posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie legalności prowadzonej działalności.

§ 10. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.

§ 11. Spory pomiędzy administratorem targowiska a podmiotami korzystającymi z targowiska rozstrzyga Burmistrz Suchowoli.

§ 12. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe