reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/IV/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. U E L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.)

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) nowowybudowane budynki i budowle, przeznaczone na działalność gospodarczą, z wyłączeniem handlu detalicznego i usług, pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum:

a) 5 osób. Zwolnienie obejmuje 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

b) 8 osób. Zwolnienie obejmuje 12 kolejnych miesięcy w okresie 24 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

c) 20 osób. Zwolnienie obejmuje 24 kolejne miesiące w okresie 36 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

d) 30 osób. Zwolnienie obejmuje 36 kolejnych miesięcy w okresie 48 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego;

2) budynki i budowle w przypadku ich rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem handlu detalicznego i usług, pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy dla minimum:

a) 5 osób. Zwolnienie obejmuje 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

b) 8 osób. Zwolnienie obejmuje 12 kolejnych miesięcy w okresie 24 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

c) 20 osób. Zwolnienie obejmuje 24 kolejne miesiące w okresie 36 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

d) 30 osób. Zwolnienie obejmuje 36 kolejnych miesięcy w okresie 48 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego;

3) budynki i budowle nabyte od syndyka masy upadłości, likwidatora, komornika sądowego w drodze licytacji dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem handlu detalicznego i usług, pod warunkiem utworzenia w nich nowych miejsc pracy dla minimum:

a) 5 osób. Zwolnienie obejmuje 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy od daty nabycia.

b) 8 osób. Zwolnienie obejmuje 12 kolejnych miesięcy w okresie 24 miesięcy od daty nabycia.

c) 20 osób. Zwolnienie obejmuje 24 kolejne miesiące w okresie 36 miesięcy od daty nabycia,

d) 30 osób. Zwolnienie obejmuje 36 kolejnych miesięcy w okresie 48 miesięcy od daty nabycia.

2. Zwiększenie liczby zatrudnionych osób w okresie korzystania ze zwolnienia powoduje zwiększenie okresu korzystania ze zwolnienia przy założeniu, że sumuje się łącznie uzyskany okres zwolnienia.

3. Za osobę, w rozumieniu niniejszej uchwały, uznaje się pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na terenie Gminy Szczuczyn oraz niepozostającego w chwili zatrudnienia w innym stosunku pracy i nie pobierającego świadczeń emerytalno-rentowych, z wyłączeniem pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

4. Za datę oddania budynku lub budowli do użytkowania uważa się:

- datę uprawomocnienia się decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grajewie- pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,

- datę wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grajewie zawiadomienia o oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania lub

- datę rozpoczęcia faktycznego użytkowania obiektu budowlanego.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie, zobowiązany jest do przedłożenia:

1. zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. oświadczenia o średniomiesięcznym zatrudnieniu, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały z uwierzytelnionymi kserokopiami deklaracji ZUS-DRA za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia deklaracji a jeśli okres działalności nie przekracza 6 miesięcy - za wszystkie miesiące jej prowadzenia.

3. oświadczenia o braku zaległości w płatnościach należności, stanowiących dochody Gminy Szczuczyn o treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) wszystkich zaświadczeń /oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

5. informacji według obowiązującego wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

6. deklaracji lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami.

7. uwierzytelnionych kserokopii zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych (ZUA).

§ 4. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest utrzymanie liczby nowych miejsc pracy w okresie objętym zwolnieniem i potwierdzenie tego poprzez przedkładanie w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, uwierzytelnionych kserokopii miesięcznych deklaracji ZUS-DRA.

§ 5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących utratę oraz zapłaty należytego podatku za cały okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia.

§ 6. Podatnicy, którzy nabyli prawa do zwolnień na podstawie uchwały wymienionej w § 8 korzystają z nich do czasu zakończenia okresu objętego zwolnieniem.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/IV/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 marca 2015 r.

…………………………………..

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………..

(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Szczuczyna

ul. Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

ZGŁOSZENIE

W związku z utworzeniem nowych miejsc pracy, zgłaszam zamiar korzystania
z pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na warunkach określonych w § 2 ust. ………… punkt ……. uchwały Nr ……………….. Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia ……………. W sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w okresie od ……………………… do…………………..

(miesiąc, rok)

I. Podstawowe dane o przedsiębiorcy:

1. Numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………………………………………….............................

2. REGON: …………………………………… PKD: ……………………………………........................…..

3. Forma prawna prowadzonej działalności: ………………………………………………..................….....

4. Rodzaj i opis prowadzonej działalności: …………………………………………………......................…

……………………………………………………………………………………………......................…....

…………………………………………………………………………………………….........................….

………………………………………………………………………………………….....................…....….

…………………………………………………………………………………………….........................….

5. Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem ……………...................…..

……………………………………………………………………………………………….………………

II. Dane dotyczące stanowisk, na których zatrudniono nowych pracowników

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Okres zatrudnienia

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/IV/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 marca 2015 r.

…………………………………..

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………..

(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Szczuczyna

ul. Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

OŚWIADCZENIE O ŚREDNIOMIESIĘCZNYM ZATRUDNIENIU

Oświadczam, że średniomiesięczne zatrudnienie, w rozbiciu na poszczególne miesiące, za okres 6 miesięcy, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały, kształtuje się następująco:

Lp.

Miesiąc/ rok

Ilość etatów w poszczególnych miesiącach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Średniomiesięczne zatrudnienie wynosi:

……………………………………………………………………………

(miejscowość i data)(miejscowość i data)

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/IV/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 marca 2015 r.

…………………………………..

(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………..

(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

Burmistrz Szczuczyna

ul. Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że nie posiadam zaległości, stanowiących dochody Gminy Szczuczyn.

……………………………………………………………………………

(miejscowość i data)(miejscowość i data)

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama