reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1188/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
Nr V/34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

p o s t a n a w i a :

1) uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku
z zapisami zawartymi w:

- Załączniku Nr 1, część E; Załączniku Nr 2, część F; Załączniku Nr 3, część G oraz Załączniku Nr 5, część E, do Uchwały Nr V/34/2015, w zakresie oświadczenia o treści: "Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Urząd Miejski w Suwałkach, moich danych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/.", co pozostaje w sprzeczności
z postanowieniami art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), w zw. z art. 23
ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3
i Nr 5 do Uchwały Nr V/34/2015 w zakresie wyżej wskazanego oświadczenia;

- Załączniku Nr 5 do Uchwały, Objaśnienia pkt 2 lit. b), w zakresie słów: "(np. liczba gospodarstw domowych w nieruchomości)", co pozostaje w sprzeczności z postanowieniami § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr V/32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w zw. z art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr V/34/2015, Objaśnienia pkt 2 lit. b), w zakresie słów: "(np. liczba gospodarstw domowych w nieruchomości)";

2) umorzyć postępowanie nadzorcze w pozostałym zakresie.

U z a s a d n i e n i e W dniu 13 marca 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Suwałkach wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach Nr V/34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 16 marca 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 23 marca 2015 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest
z zapisami zawartymi w:

- Załącznikach Nr 1, 2, 3 i 5 w zakresie oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Suwałkach danych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego;

- Załącznikach Nr 2 i Nr 3 w zakresie informacji dotyczących podmiotów zobowiązanych
do podania numeru PESEL;

- Załącznikach Nr 2, część D oraz Nr 3, część E.1, "Dane dotyczące przedmiotu opłaty",
w zakresie konieczności wyliczenia minimalnej łącznej pojemności pojemników na odpady zmieszane i na popiół w oparciu o parametry obliczeń i normy określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku;

- Załączniku Nr 5, Objaśnienia pkt 2, w zakresie przesłanki złożenia deklaracji. Na posiedzenie Kolegium w dniu 23 marca 2015 r. stawili się: P. Eugeniusz Przybysz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego
w Suwałkach oraz P. Sławomir Sieczkowski, Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przedkładając stosowne pełnomocnictwa. Odnosząc się do zarzutu związanego z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wyjaśniono, że są to zapisy stosowane już we wcześniejszych uchwałach Rady, a intencją uchwałodawcy było zapewnienie możliwości przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według przedstawionych wyjaśnień w zakresie danych identyfikacyjnych składającego deklarację wykazywanych
w Załącznikach Nr 2 i Nr 3: numer PESEL w przypadku osób fizycznych, w tym wspólników spółki cywilnej oraz numer NIP w przypadku pozostałych podmiotów, pozwala to na skuteczniejsze podejmowanie działań egzekucyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co do konieczności wyliczania w Załącznikach Nr 2, część D oraz Nr 3, część E.1, "Dane dotyczące przedmiotu opłaty", minimalnej łącznej pojemności pojemników na odpady zmieszane i na popiół w oparciu o parametry obliczeń i normy określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku wskazano, że odpowiada to postanowieniom ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, są to bowiem dane przesądzające o prawidłowości obliczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikają one z obowiązującego aktu prawa miejscowego - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Suwałki oraz mają ułatwić wyliczanie opłaty składającym deklaracje. W zakresie Objaśnień do Załącznika Nr 5, stanowiącego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, wskazano, że ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie precyzuje, czy obowiązek uiszczania opłaty od tego typu nieruchomości powstaje w związku z zamieszkiwaniem na niej mieszkańców czy też powstaniem odpadów komunalnych, trudno mówić zatem o naruszeniu prawa poprzez wskazanie w Objaśnieniach, że przesłanką złożenia pierwszej deklaracji jest data zamieszkania pierwszego mieszkańca. Wskazano natomiast, że błędnie określono
w Objaśnieniach przykładowy parametr, którego zmiana powoduje koniczność złożenia nowej deklaracji: "liczba gospodarstw domowych w nieruchomości". W przypadku wyżej wskazanych nieruchomości stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma bowiem charakter ryczałtowy i określona jest rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Po wysłuchaniu wyjaśnień, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 r. stwierdza, co następuje. Powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny. Jest to związane z zapisami zawartymi w: Załączniku Nr 1, część E; Załączniku Nr 2, część F; Załączniku Nr 3, część G oraz Załączniku Nr 5, część E, w zakresie oświadczenia o treści: "Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Urząd Miejski w Suwałkach, moich danych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego /dotyczy osób fizycznych/". Wskazać należy, iż oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje w sprzeczności z art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zgodnie z którymi przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
a także gdy jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. W tych przypadkach nie jest ono uzależnione od wyrażenia zgody przez podmiot, którego dotyczy. Kolegium Izby wskazuje również, że przez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - według art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych - należy rozumieć oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie. Tak rozumiana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zależna jest więc od nieskrępowanego wyrażenia woli, nie może zatem następować "automatycznie" poprzez podpisanie deklaracji przez osobę zobowiązaną do jej złożenia. W związku z powyższym wprowadzanie we wzorach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenia o przytoczonej treści jest bezprzedmiotowe i nie odpowiada postanowieniom art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Ponadto w Załączniku Nr 5 do Uchwały, Objaśnienia pkt 2 lit. b) wskazano, że przesłanką złożenia nowej deklaracji w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, jest data zmiany parametru, który ma wpływ na wysokość opłaty "(np. liczba gospodarstw domowych w nieruchomości)". Pozostaje to w sprzeczności z postanowieniami § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
Nr V/32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, w zw. z art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Rada uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a stawka ta jest ustalana w oparciu o średnią ilość odpadów powstających na tego typu nieruchomościach. Zgodnie z § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
Nr V/32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a jej wysokość uzależniono od sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Liczba gospodarstw domowych na tego typu nieruchomości nie ma zatem wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odnosząc się do zapisów zawartych w Załącznikach Nr 2 i Nr 3 w zakresie informacji dotyczących podmiotów zobowiązanych do podania numeru PESEL, jak również w zakresie konieczności wyliczenia minimalnej łącznej pojemności pojemników na odpady zmieszane
i na popiół w oparciu o parametry obliczeń i normy określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku Kolegium Izby, uwzględniając przedstawione wyjaśnienia, nie stwierdziło naruszenia prawa. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama