Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r., poz. 941, 979; z 2013 r., poz. 87, 827, 1191,1265, 1317, 1650; z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877; z 2015 r. poz. 357) oraz § 4 ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr 25/IV/22/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne, przyznawane przez Burmistrza Miasta Hajnówka uczniom klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie miasta Hajnówka oraz absolwentom hajnowskich gimnazjów kontynuującym naukę w I klasach szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2. Celem stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce, osiągnięciami sportowymi i artystycznymi.

§ 3. 1. Zasady i tryb przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rada Miasta Hajnówka corocznie wyodrębni w budżecie środki przeznaczone na wypłatę stypendiów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/187/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej (Dz. Urz. Woj. Podl. Poz. 1406).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej

§ 1. Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne może być przyznane uczniowi, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) za wyniki w nauce, gdy:

a) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen:

- w klasie IV-VI szkoły podstawowej - minimum 5,7 i ocenę wzorową z zachowania,

- w klasie I-III gimnazjum - minimum 5,5 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,

b) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,2 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2) za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

3) za osiągnięcia artystyczne, gdy:

- zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

- posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 2. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) dyrektorzy szkół,

2) stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne, itp.

2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miasta Hajnówka, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki,

2) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej określonych kryteriów.

§ 3. 1. Oceny wniosków i ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania stypendium dokonuje 5 osobowa Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Miasta Hajnówka.

2. Burmistrz określa zasady i tryb działania komisji w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej.

§ 4. 1. Liczba stypendystów za osiągnięcia w nauce jest równa liczbie wniosków uczniów spełniających kryteria określone w § 1 pkt 1) lit. a) i b), natomiast liczba stypendystów za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia artystyczne nie może przekroczyć po 2 stypendystów rocznie.

2. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej w danym roku szkolnym.

3. Wysokość stypendium wynosi 100 (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca).

4. Przyznane stypendium wypłaca się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który stypendium przysługuje, gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego do jego odbioru (pełnoletnich rodziców lub opiekuna prawnego stypendysty).

§ 5. 1. Listę osób uprawnionych do otrzymania stypendium zatwierdza Burmistrz Miasta Hajnówka.

2. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka oraz na internetowej stronie Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Burmistrz Miasta Hajnówka.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 kwietnia 2015r.

.........................................................................

(nazwa Wnioskodawcy)

.......................................................................

(adres Wnioskodawcy)

......................................................

(telefon)

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne*
uczniowi ………............................................………………………,……………………............... ( imię i nazwisko ucznia ) ( klasa )

………………………………………………………………………………………………………..

( adres zamieszkania ucznia )

……………………………………………………,……………................………………………...

( średnia ocen )( ocena z zachowania )

Uzasadnienie:

..........................................................................................................…………………………………..

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................………………………………………

(data)(podpis Wnioskodawcy)

* właściwe podkreślić

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. Kserokopię świadectwa za ostatni rok nauki

2. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej określonych kryteriów.

Załączniki:

1. ........................................................................................................................................................ .

2. ........................................................................................................................................................ .

3. ........................................................................................................................................................ .

4. ........................................................................................................................................................ .

5. ........................................................................................................................................................ .

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe