Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 15/15 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 11 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75107 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3101-3-3/31/15 z dnia 30 kwietnia 2015r - dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015r - diety członków OKW. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 § 2010 i rozdz. 80110 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 7 maja 2015 r - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 i w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 i rozdz. 80110 nastąpiły zgodnie z decyzjami w/w pism.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 11 885 250 zł, w tym:

- dochody bieżące 11 432 680 zł,

- dochody majątkowe 452 570 zł

2. Wydatki ogółem 12 480 735 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11 187 639 zł,

- wydatki majątkowe 1 293 096 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 595 485 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 595 485 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Antoni Tymiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 11 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 11 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe