Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Augustowie po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXVI/291/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r. poz. 3255).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie


Filip Jerzy Chodkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VIII/58/15
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 maja 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników.

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami);

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późniejszymi zmianami);

3) ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 1155 z późniejszymi zmianami);

4) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r., Nr 79, poz. 666 z późniejszymi zmianami);

5) ustawie z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007r., Nr 133, poz. 921 z późniejszymi zmianami);

6) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości powinni prowadzić selektywną zbiórkę, a odbierający odpady odbierać następujące rodzaje odpadów:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów;

2) zużytych baterii i akumulatorów;

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

6) zużytych opon;

7) odpadów zielonych ulegających biodegradacji;

8) papieru i tektury;

9) szkła;

10) tworzywa sztucznego;

11) metali;

12) opakowań wielomateriałowych;

13) popiołu.

2. Pozostałe odpady komunalne mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

3. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust. 1.

4. Odpady opakowaniowe z papieru, tektury, wielomateriałowe, z plastiku, należy trwale zgnieść przed ich włożeniem do worka lub pojemnika.

5. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich nie mieszanie z innymi rodzajami odpadów selektywnie zbieranymi.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez zarząd drogi publicznej.

3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i zieleń przyuliczną.

§ 4. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym:

1) przystanków komunikacji miejskiej;

2) nieruchomości, na których prowadzone są punkty gastronomiczne lub świadczone są inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia, targowisk, ogrodów działkowych;

- następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, z zastosowaniem środków chemicznych, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, z zachowaniem wymagań określonych w §3.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i nie odprowadzania powstających ścieków na sąsiedni grunt, do kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) że mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na drogach i terenach użytku publicznego.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych;

2) że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;

3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

4. W przypadkach wystąpienia niekontrolowanego wycieku substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, użytkownik pojazdu samochodowego jest zobowiązany do ich neutralizacji lub usunięcia z miejsca zdarzenia.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki na odpady zmieszane:

a) o pojemności 60 litrów (L);

b) o pojemności 80 litrów (L);

c) o pojemności 110 litrów (L);

d) o pojemności 120 litrów (L);

e) o pojemności 140 litrów (L);

f) o pojemności 240 litrów (L);

g) o pojemności 360 litrów (L);

h) o pojemności 1100 litrów (L);

i) o pojemności 7000 L (Kp7);

2) pojemniki na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (szkło; papier, tektura; tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; metal):

a) worki oznaczone napisem oraz w odpowiednim kolorze w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności:

- 80 (L) - szkło;

- 100 (L) - papier, tektura;

- 100 (L) - tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

- 100 (L) - metal.

b) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone napisem oraz w odpowiednim kolorze w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności 1100 (L);

3) pojemniki na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (popiół):

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (budynki wielolokalowe, zabudowa jednorodzinna) oraz domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

worki o pojemności 80 litrów

worki o pojemności 80 litrów

pojemniki o pojemności 60 litrów lub 80 litrów lub 110 litrów lub 120 litrów lub 140 litrów lub 240 litrów lub 360 litrów lub 1100 litrów

pojemniki o pojemności 1100 litrów

4) pojemniki na odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny (zielone biodegradowalne):

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (budynki wielolokalowe, zabudowa jednorodzinna) oraz domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

worki o pojemności 100 litrów

worki o pojemności 100 litrów

pojemniki o pojemności 140 (L) lub 240 (L)

pojemniki o pojemności 1100 litrów

5) worki o minimalnej pojemności 500 (L) wykonane z tkaniny foliowej lub nie foliowej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

2. Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemnik lub pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych, stosownie do potrzeb, przy uwzględnieniu minimalnej częstotliwości odbioru, określonej w §8, jednak o pojemności nie mniejszej niż 30 litrów na każdego mieszkańca.

3. Właściciel domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemnik lub pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych, stosownie do potrzeb, przy uwzględnieniu minimalnej częstotliwości odbioru, określonej w §8, jednak o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów.

4. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemnik lub pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych, stosownie do potrzeb, przy uwzględnieniu minimalnej częstotliwości odbioru, charakteru prowadzonej na tej nieruchomości działalności oraz poniższych norm:

1) dla szkół (w tym uczelnie wyższe, żłobki, przedszkola i placówki o podobnym charakterze) - 1 litr na każdego pracownika, ucznia, dziecko;

2) dla obiektów lub lokali biurowych (w tym administracji, straży pożarnej, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, przychodnie, ośrodki zdrowia, obsługi bankowej, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie i budynki o podobnej funkcji) - 1 litr na każdego pracownika;

3) dla obiektów, lokali lub zakładów usługowych, rzemieślniczych i innych o podobnych funkcjach - 1 litr na każdego pracownika;

4) dla obiektów hotelowych, sanatoriów, internatów i innych obiektów o podobnej funkcji - 10 litrów na jedno łóżko;

5) dla szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej i innych obiektów o podobnej funkcji - 10 litrów na jedno łóżko;

6) dla obiektów lub lokali handlowych takich jak sklepy, stacje paliw, apteki i inne o podobnej funkcji - 2 litry pojemności pojemnika na m2 powierzchni sprzedażowej obiektu lub lokalu handlowego;

7) dla obiektów lub lokali gastronomicznych (kawiarnie, puby, restauracje, sieci fast food i inne o podobnych funkcjach) posiadających siedzące miejsca konsumpcyjne - 5 litrów na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne (do ustalenia liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych dolicza się miejsca konsumpcyjne usytuowane na zewnątrz);

8) dla obiektów lub lokali gastronomicznych nie posiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych - stosownie do potrzeb, nie mniej jednak niż pojemnik o pojemności 60 litrów;

9) dla zakładów produkcyjnych- 5 litrów na każdego pracownika;

10) dla targowisk - 0,5 litra pojemności pojemnika na 1 m2 powierzchni sprzedażowej targowiska;

11) dla rodzinnych ogrodów działkowych (ROD)- stosownie do potrzeb, nie mniej jednak niż pojemnik o pojemności 240 litrów na rodzinny ogród działkowy;

12) inne, wyżej nie sklasyfikowane - stosownie do potrzeb, nie mniej jednak niż pojemnik o pojemności 60 litrów;

13) w przypadku, gdy wyliczona norma jest poniżej pojemności określonej w ust 1 pkt 1 litera a) stosuje się pojemnik o pojemności co najmniej 60 litrów.

5. Na nieruchomości, na której odpady są zbierane selektywnie, pojemność pojemnika lub pojemników (w tym worków) do zbierania powstających frakcji odpadów selektywnie zbieranych, powinna być dostosowana do potrzeb, przy uwzględnieniu minimalnej częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów, określonej w §8.

6. Warunki rozmieszczania i utrzymania pojemników na terenie nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich;

2) pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane na utwardzonej nawierzchni, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów;

3) w przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w pkt. 2, pojemnik z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed posesją w sposób umożliwiający przejście pieszym, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru;

4) opróżnione pojemniki należy odstawić na miejsce z którego je pobrano;

5) jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie, powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych;

6) pojemniki należy czyścić co najmniej dwa razy w roku;

7) do pojemnika lub worka nie wolno wsypywać gorącego popiołu.

7. Właściciele nieruchomości dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosują pojemniki lub worki, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:

1) zielony - z przeznaczeniem na odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczony napisem SZKŁO;

2) niebieski - z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, oznaczony napisem PAPIER I TEKTURA;

3) żółty - z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe, oznaczony napisem TWORZYWA SZTUCZNE I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE;

4) czerwony - z przeznaczeniem na odpady z metali, oznaczony napisem METALE;

5) brązowy - z przeznaczeniem na odpady roślinne ulegające biodegradacji, z napisem ODPADY ROŚLINNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI;

6) szary - z przeznaczeniem na popiół, z napisem POPIÓŁ.

8. Odpady wielkogabarytowe, metale wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny, elektroniczny należy wystawić przed posesję na chodniku w sposób umożliwiający przejście pieszym lub przy pergolach śmietnikowych w przeddzień lub w dniu zorganizowanego odbioru.

9. Odpady zielone można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

§ 7. 1. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie dróg publicznych oraz nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) na terenie dróg publicznych należy stosować kosze uliczne o pojemności od 40 L;

2) na terenie nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym m. in. wewnętrznych drogach osiedlowych, w ogrodach, parkach, na bulwarach, na plażach, skwerach, placach zabaw, terenach sportowo-rekreacyjnych, przystankach komunikacji miejskiej należy stosować pojemniki o minimalnej pojemności od 40 L.

2. Warunki rozmieszczania i utrzymania koszy na terenie dróg publicznych oraz nieruchomości służących do użytku publicznego w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) zarządcy dróg zobowiązani są do rozmieszczania przy ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu, odpowiedniej liczby koszy ulicznych na drobne odpady komunalne;

2) kosze uliczne powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie;

3) w koszach ulicznych na drobne odpady zabrania się umieszczania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. Częstotliwość i sposoby pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Komunalne odpady zmieszane (w tym bioodpady stanowiące odpady komunalne)

1 raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż 1 raz na tydzień

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu

Szkło

1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Papier i tektura

1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Popiół

1 raz w miesiącu w okresie od września do kwietnia, 1 raz w lipcu, w pozostałe miesiące samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz w miesiącu w okresie od września do kwietnia, 1 raz w lipcu, w pozostałe miesiące samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz w miesiącu w okresie od września do kwietnia, 1 raz w lipcu

Metale drobne

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przed posesję) lub samodzielny dowóz do PSZOK lub dostarczenie podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym sprzedawcom tego sprzętu

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przed posesję) lub samodzielny dowóz do PSZOK lub dostarczenie podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym sprzedawcom tego sprzętu

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców) lub samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców) lub samodzielny dowóz do PSZOK

Zużyte opony

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców) lub samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przez mieszkańców) lub samodzielny dowóz do PSZOK

Odpady zielone ulegające biodegradacji

1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, poza tym okresem samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października, poza tym okresem samodzielny dowóz do PSZOK

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, poprzez powiadomienie odbiorcy lub samodzielny dowóz do PSZOK

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, poprzez powiadomienie odbiorcy lub samodzielny dowóz do PSZOK

Metale wielkogabarytowe

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przed posesję)
lub samodzielny dowóz do PSZOK

1 raz w kwartale zorganizowany odbiór (wystawienie przed posesję)
lub samodzielny dowóz do PSZOK

Przeterminowane leki

dostarczenie do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie lub samodzielny dowóz do PSZOK

dostarczenie do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie lub samodzielny dowóz do PSZOK

Zużyte baterie

dostarczenie do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, w urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych lub samodzielny dowóz do PSZOK

dostarczenie do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, w urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych lub samodzielny dowóz do PSZOK

Chemikalia

samodzielne dostarczenie do PSZOK

samodzielne dostarczenie do PSZOK

Akumulatory

samodzielne dostarczenie do punktów sprzedaży lub upoważnionych stacji odbioru

samodzielne dostarczenie do punktów sprzedaży lub upoważnionych stacji odbioru

*PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

§ 9. Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych na drogach publicznych oraz z nieruchomości służących do użytku publicznego - co najmniej cztery razy w miesiącu.

§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości zwłok padłych zwierząt w sposób obejmujący przekazanie zwłok zwierzęcia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów, po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

§ 11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

1) prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych promujących zapobieganie powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami,

2) promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Właściciel lub opiekun psa jest zobowiązany do stałego nadzoru nad psem. Nadzór nad psem polega w szczególności na trzymaniu psa na uwięzi lub w zamknięciu.

2. W miejscach publicznych na terenie miasta psa prowadzi się na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną lub mieszańca tej rasy, na smyczy i w kagańcu.

3. Właściciel nieruchomości gruntowej, na terenie której pies nie jest trzymany stale na uwięzi lub w zamknięciu, jest obowiązany ogrodzić tę nieruchomość lub jej część w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa poza ogrodzenie, wykluczający dostęp osób trzecich i oznaczyć ją w widocznym miejscu tabliczką ostrzegającą przed psem oraz wyposażyć w urzędzenie umożliwiające kontakt w razie potrzeby z osobą znajdującą się na zewnątrz posesji.

4. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do likwidacji uciążliwości dla otoczenia związanych z hałasem, odorami itp., w tym: do natychmiastowych działań w sytuacjach powodujących zakłócenie spokoju i spoczynku nocnego wywołanego zachowaniem zwierząt.

5. Utrzymujący zwierzęta zobowiązany jest: usuwać zanieczyszczenia spowodwane przez zwierzęta z terenów dróg, placów, zieleńców, klatek schodowych, pomieszczeń budynków służących do ogólnego użytku i innych terenów publicznych.

6. Mieszkańcy prowadzący hodowlę zwierząt domowych (psy, koty itp.) muszą zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa, spokoju i higieny innym mieszkańcom.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 14. 1. Mieszkańcy prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są do:

1) prowadzenia hodowli w budynkach do tego przeznaczonych;

2) gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości powstałych w związku z hodowlą w sposób zgodny z prawem i nie powodujący zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkałych na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory lub podobne.

2. Zakazuje:

1) składowania obornika na posesjach wyłączonych z produkcji rolniczej;

2) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych pod budownictwo wielorodzinne, instytucji użyteczności publicznych, hoteli.

Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie miasta lub jego części.

2. Termin i zasady przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza Burmistrz Miasta Augustowa w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe