Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Turośl

z dnia 5 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072/ oraz art. 211, 212, 216 ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 177.260,00 zł. oraz zmniejsza w kwocie 50.181,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 460.260,00 zł. oraz zmniejsza w kwocie 333.181,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2. Na wniosek Wójta Gminy Turośl rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turośli".

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 21.627.938,94 zł.

a) plan dochodów bieżących - 20.794.805,94 zł.

b) plan dochodów majątkowych - 833.133,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem 19.116.114,04 zł.

a) plan wydatków bieżących - 17.277.231,04 zł.

b) plan wydatków majątkowych - 1.838.883,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Turośl
z dnia 5 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Turośl
z dnia 5 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Niedbała


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Turośl
z dnia 5 czerwca 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Turośl
z dnia 5 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2015 rok

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotwa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

-

490.000

-

-

-

-

-

-

2

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli

-

230.000

-

-

-

-

-

-

3

Miasto Łomża

82.410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku

2.500

-

-

4

Szpital Ogólny w Kolnie

5.000

-

-

-

-

-

-

-

5

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

10.000

-

-

-

-

-

-

Razem

97.410

720.000

-

-

-

2.500

-

-

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe