reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532), art. 19b ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, 1351, z 2014 r. poz. 502, 616, 1822), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2015 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 47.155.162 zł, w tym: bieżące 42.591.020 zł, majątkowe 4.564.142 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 53.285.618 zł, w tym: bieżące 37.240.369 zł, majątkowe 16.045.249 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 6.130.456 zł

4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- wolne środki 2.976.597 zł

- kredyty i pożyczki 3.153.859 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku " Zadania inwestycyjne w roku 2015" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku "Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r." przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Joanna Januszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.w złotych

Rodzaj zadania:Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

65 000,00

0,00

0,00

65 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 027 900,00

0,00

152 000,00

1 179 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

293 400,00

0,00

152 000,00

445 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

286 400,00

0,00

152 000,00

438 400,00

bieżące

razem:

39 168 042,00

0,00

152 000,00

39 320 042,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

252 138,00

0,00

0,00

252 138,00

majątkowe

majątkowe

razem:

4 564 142,00

0,00

0,00

4 564 142,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

374 024,00

0,00

0,00

374 024,00

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

3 205 978,00

0,00

0,00

3 205 978,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

47 003 162,00

0,00

152 000,00

47 155 162,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

626 162,00

0,00

0,00

626 162,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

DOCHODY + 152.000 zł

Zadania własne

Dział Pomoc społeczna+ 152.000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.000 zł, z dotacji celowej na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem FB-II.3111.221.2015,

WYDATKI + 152.000 zł (+ 315.530 zł - 163.530 zł)

Zadania własne + 152.000 zł

Dział Pomoc społeczna (+152.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem FB-II.3111.221.2015,

Dział Rolnictwo i łowiectwo (-20.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł w poz. 4 załącznika inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach".

Dział Transport i łączność (+ 100.000 zł - 1.414 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł poz. 6 na budowę dróg gminnych, plan po zmianach 200.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.414 zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu ciężarowego,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 35.000 zł

- zwiększa się plan wydatków na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na badania lekarskie członkom OSP w gminie Juchnowiec Kościelny,

Dział Oświata i wychowanie (+20.130 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.130 zł na modernizację sieci internetowej w ZS w Juchnowcu Górnym,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7 623 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.623 zł, w poz. 30 "Budowa instalacji prosumenckich",

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-134.493 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111.951 zł przeznaczonych na dotacje w zakresie dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17.325 zł w poz. 25 Modernizacja świetlicy w Tryczówce plan po zmianach 27.675 zł,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.217 zł w poz. 26 Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach",

Dział Kultura fizyczna + 8.400 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł przeznaczonych na dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/56/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r.

Dotacje zł

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Plan

Treść

Plan

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

1

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

357 097

1

Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

220 400

2

Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie

281 589

2

Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej

15 000

3

Powiat Białostocki

1 300 000

3

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu

380 000

4

Powiat Białostocki

10 000

4

dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

32 000

5

Powiat Białostocki

60 000

5

Dotacja celowa na konserwację zabytków

88 049

6

Powiat Białostocki

30 000

6

Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków

20 000

7

Powiat Białostocki

5 000

7

Dotacja na zadania związane z melioracją spółce wodnej

15 000

Ogółem:

1 405 000

638 686

390 449

380 000

RAZEM:

2 814 135

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama