Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 16.2015 Wójta Gminy Piątnica

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zawierające:

a) Plan i wykonanie dochodów budżetowych po dokonanych zmianach, które wynoszą:

- dochody ogółem plan 30 337 507,30 zł ,wykonanie 29 465 224,50 zł

- dochody bieżące plan 29826 362,30 zł, wykonanie 29 206147,08 zł,

- dochody majątkowe plan 511 145 zł, wykonanie 200 077,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) Plan i wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach, które wynoszą

- wydatki ogółem plan 31 508 240,30 zł, wykonanie 29 090 611,68 zł,

- wydatki bieżące plan 28 229 186,30 zł, wykonanie 27 190 772,06 zł,

- wydatki majątkowe plan 3 279 054 zł, wykonanie 1 899 839,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Objaśnienia do przedłożonego sprawozdania zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury obejmujących:

a) Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica zgodnie z załącznikiem Nr 5.

b) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie określone w punkcie 1 -3, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Wójt


Krzysztof Ryszard Kozicki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16.2015
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16.2015
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16.2015
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Objaśnienia


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16.2015
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Mienie


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16.2015
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Biblioteka


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16.2015
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

GOK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe