Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/54/15 Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronka

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art.40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Bronka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/20/94 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 października 1994 r. w sprawie określenia statutu samorządu mieszkańców sołectw na terenie gminy Brańsk.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik do Uchwały Nr VIII/54/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

STATUT SOŁECTWA BRONKA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.);

2) Statutu Gminy Brańsk;

3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Brańsk;

2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Brańsk;

3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Brańsk;

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brańsk;

5) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Bronka;

6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Bronka;

7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Bronka;

8) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Bronka;

9) Zebranie Wyborcze - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej;

10) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Brańsk;

11) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Brańsk;

12) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Bronka;

Rozdział 2.
NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

§ 3. 1. Sołectwo Bronka jest jednostką pomocniczą Gminy Brańsk.

2. Sołecką wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy Sołectwa, którzy zamieszkują na jego terenie.

§ 4. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Bronka.

§ 5. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 6. 1. Rada Gminy w drodze uchwały tworzy, łączy, dzieli i znosi sołectwo oraz ustala jego granice na zasadach określonych w statucie gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z jego mieszkańcami lub z ich inicjatywy przy uwzględnieniu naturalnych uwarunkowań przestrzennych i istniejących więzi między mieszkańcami.

2. Konsultacje dotyczyć powinny obszaru, granic, zakresu zadań oraz uprawnień, które sołectwo miałoby przejąć od gminy.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 7. 1. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o charakterze i znaczeniu lokalnym.

2. Do zadań Sołectwa należy:

1) współudział w wykonywaniu zadań Gminy w zakresie dotyczącym sołectwa;

2) organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie utrzymania porządku, poprawienia estetyki, upowszechniania kultury i sportu;

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego poprzez udział społeczności lokalnej w zakresie pomocy sąsiedzkiej oraz kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.

4) Współpraca z organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi działającymi na terenie Sołectwa.

§ 8. 1. Zadania Sołectwa realizowane są poprzez:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;

2) podejmowanie działań do wykonania prac na rzecz Sołectwa i jego mieszkańców;

3) inicjowanie na terenie sołectwa wspólnych prac wszystkich mieszkańców;

4) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym, promocyjnym, itp.

Rozdział 4.
ORGANY SOŁECTWA

§ 9. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie.

4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.

5. Sołtys w związku z wykonywaniem czynności statutowych posługuje się pieczęcią:

Sołectwo Bronka gm. Brańsk

SOŁTYS

……………………….

(imię i nazwisko)

§ 10. 1. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów sołectwa.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w terminie nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy.

Rozdział 5.
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Prawo udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.

3. Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 12. Zebranie Wiejskie może powołać stałe lub doraźne komisje i zespoły, ustalając ich skład i określając zakres ich działania.

§ 13. 1. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:

1) opiniowanie spraw istotnych dla mieszkańców sołectwa;

2) rozpatrywanie informacji z działalności Sołtysa;

3) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotyczących Sołectwa;

4) decydowanie o przeznaczeniu funduszu sołeckiego;

5) podejmowanie decyzji w sprawie organizowania prac społecznych na rzecz Sołectwa;

6) dysponowanie mieniem komunalnym przekazanym w użytkowanie Sołectwu;

7) opiniowanie celowości utworzenia, podziału, poszerzenia i likwidacji sołectwa;

Rozdział 6.
ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, za wyjątkiem przypadków określonych w rozdziale VIII niniejszego statutu, zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy ( w tym z inicjatywy rady sołeckiej);

2) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;

3) na wniosek rady gminy lub wójta gminy.

2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, rady gminy lub wójta gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, od dnia zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Sołtysa zebranie zwołuje wskazany przez Wójta członek Rady Sołeckiej.

§ 15. Termin, miejsce i porządek Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, na co najmniej 3 dni przed terminem zebrania.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami statutu. i bierze w nim udział, co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa posiadających uprawnienia zgodnie z § 11 ust.2 i 3 niniejszego statutu.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, sołtys może zarządzić odbycie następnego Zebrania Wiejskiego po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez względu na liczbę uczestniczących.

3. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom, a w razie jego nieobecności, lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - zebranie wiejskie ustala inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.

4. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie, na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

5. W celu udzielenia sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań wiejskich, wójt może wyznaczyć poszczególnych pracowników urzędu gminy do kontaktów z sołectwem.

6. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W tym celu może zwrócić się do Wójta Gminy lub Przewodniczącego Rady Gminy o pomoc, którzy wyznaczą radnych lub pracowników urzędu gminy do wzięcia udziału w zebraniu.

§ 17. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw.

2. Głosowanie jest jawne, zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą.

§ 18. 1. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę i miejsce zebrania;

2) stwierdzenie ważności zebrania;

3) porządek zebrania;

4) treść podjętych uchwał;

5) opis przebiegu zebrania.

2. Protokół podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i osoba sporządzająca protokół

3. Jeden egzemplarz protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały oraz wnioski i opinie, sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od dnia zebrania.

4. Wójt zapewnia realizację uchwał, jeżeli nie naruszają interesu gminy, są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami rady gminy.

5. O sposobie załatwienia spraw Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub sołtysa.

Rozdział 7.
SOŁTYS I RADA SOŁECKA

§ 19. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem, a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim, które zwołuje Wójt Gminy w terminie określonym w niniejszym statucie.

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującym funkcjonariuszom publicznym.

5. Pełnienie funkcji sołtysa jest odpłatne. Za wykonaną pracę sołtys otrzymuje wynagrodzenie:

- prowizję - za inkaso podatków i opłat, której wysokość ustala uchwałą rada gminy, płatne ze środków budżetowych.

6. Sołtys nie będący radnym może brać udział w sesjach rady gminy, przy czym na sesjach przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym oraz może on zgłaszać również wnioski w imieniu zebrania wiejskiego w sprawach dotyczących sołectwa.

1) Sołtysowi, za udział w sesji Rady Gminy może przysługiwać dieta w wysokości i na zasadach określonych w odrębnej uchwale rady gminy, z wyłączeniem okresu zawieszenia w czynnościach.

§ 20. 1. Do zakresu działania sołtysa należy:

1/ zwoływanie zebrań wiejskich;

2/ zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;

3/ zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego;

4/ wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców sołectwa służącej poprawie

gospodarności i warunków życia w sołectwie;

5/ reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy i wójta gminy;

6/ uczestniczenie w naradach i szkoleniach sołtysów zwoływanych okresowo przez

wójta gminy;

7/ pełnienie funkcji męża zaufania w miejscowym środowisku.

2. Prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych.

3. Na zebraniach wiejskich sołtys przedkłada informację o swojej działalności.

§ 21. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym Sołtysa.

3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

4. Rada sołecka:

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,

2) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań Sołectwa,

3) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

Rozdział 8.
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 22. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu Wyborczym zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zarządzenia Wójta w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

2. Zebranie wyborcze prowadzi wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

§ 23. 1. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

2. Uczestnicy Zebrania Wyborczego podpisują listę obecności.

§ 24. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory Sołtysa, w drugiej zaś wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 25. Jeżeli w wyborach na sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat głosowanie przeprowadza się, a za wybranego uważa się kandydata, który w głosowaniu uzyskał ponad połowę ważnie oddanych "za" głosów mieszkańców uczestniczących w zebraniu.

§ 26. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania, która wybiera spośród siebie przewodniczącego. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

4. Głosowanie przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania, które opatrzone są pieczęcią "WÓJT GMINY BRAŃSK".

5. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna wpisując nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

§ 27. Za wybranych - sołtysa i członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

§ 28. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów komisja przekazuje przewodniczącemu zebrania.

§ 29. 1. Sołtys odpowiada przed Zebraniem Wiejskim i może być przez Zebranie Wiejskie odwołany przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków, narusza postanowienia Statutu bądź uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuści się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie sołtysa powinien być złożony na Zebraniu Wiejskim przez co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania.

3. Uchwała o odwołaniu sołtysa podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego, na następnym zebraniu zwołanym przez Wójta w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

§ 30. 1. Przedterminowe wybory Sołtysa przeprowadza się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane do odwołania.

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

3. Kadencja sołtysa wybranego w wyborach przedterminowych upływa z końcem kadencji Sołtysa wybranego w wyborach terminowych.

§ 31. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

2) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie.

3. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

Rozdział 9.
MIENIE SOŁECTWA I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 32. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia przekazanego przez gminę.

§ 33. 1. Rada Gminy może na wniosek Zebrania Wiejskiego, w drodze uchwały przekazać Sołectwu część mienia komunalnego w zarząd i korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego źródła na realizację zadań statutowych.

2. Przekazanie w zarząd Sołectwu mienia komunalnego następuje na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego podpisanego przez Wójta i Sołtysa.

§ 34. 1. Sołectwo w stosunku do przekazanego mienia dokonuje czynności w ramach zwykłego zarządu polegającego na:

1) korzystaniu z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

3) utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym.

2. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i są przekazywane na rachunek bankowy GOUK.

§ 35. W imieniu Sołectwa zarząd mieniem sprawuje Sołtys.

§ 36. Obsługę finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

Rozdział 10.
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 37. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wójt.

§ 38. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

§ 39. Kontrola działalności Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 40. Rada Gminy i Wójt mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych i kontrolnych.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 42. Treść Statutu udostępnia się mieszkańcom do wglądu u Sołtysa, w Urzędzie Gminy na stanowisku do spraw obsługi Rady Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe