reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Płaska

z dnia 21 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 102 999,40 zł.;

- zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 300 054,20 zł.

2) dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 315 025,20 zł.;

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 46 580,00 zł.

3) ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 304 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowej jednostki budżetowej stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu ogółem 8 890 000,00 zł., z tego:

- dochody bieżące 8 437 883,28 zł.;

- dochody majątkowe 452 116,72 zł.

2) wydatki budżetu ogółem 8 585 500,00 zł., z tego:

- wydatki bieżące 8 429 563,28 zł.;

- wydatki majątkowe 155 936,72 zł.

3) nadwyżka budżetu w wysokości 304 500,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alicja Polkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

427 560,00

1 200,00

428 760,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

427 560,00

1 200,00

428 760,00

0920

Pozostałe odsetki

100,00

1 200,00

1 300,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 545 714,20

20 745,20

3 566 459,40

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 496 100,00

12 000,00

1 508 100,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00

12 000,00

13 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

787 500,00

8 799,40

796 299,40

0340

Podatek od środków transportowych

70 000,00

7 000,00

77 000,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

0,00

500,00

500,00

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

20 000,00

1 299,40

21 299,40

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

102 154,20

- 54,20

102 100,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

29 054,20

- 54,20

29 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 578 401,00

- 1 219 000,00

359 401,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 300 000,00

- 1 300 000,00

0,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 300 000,00

- 1 300 000,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

276 200,00

81 000,00

357 200,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

219 000,00

81 000,00

300 000,00

Razem:

9 150 954,92

- 1 197 054,80

7 953 900,12

Razem własne dochody, z tego:

9 150 954,92

- 1 197 054,80

7 953 900,12

Własne dochody bieżące:

7 398 838,20

102 945,20

7 501 783,40

Własne dochody majątkowe:

1 752 116,72

- 1 300 000,00

452 116,72

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

936 099,88

0,00

936 099,88

Razem:

10 087 054,80

- 1 197 054,80

8 890 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

88 600,00

3 200,00

91 800,00

60016

Drogi publiczne gminne

88 600,00

3 200,00

91 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 500,00

3 200,00

8 700,00

720

Informatyka

263 784,20

9 975,20

273 759,40

72095

Pozostała działalność

263 784,20

9 975,20

273 759,40

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

9 975,20

34 975,20

750

Administracja publiczna

1 416 300,00

82 300,00

1 498 600,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

68 400,00

15 300,00

83 700,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

64 700,00

15 300,00

80 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 266 720,00

89 000,00

1 355 720,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

795 962,00

60 000,00

855 962,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

11 000,00

3 000,00

14 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

140 000,00

3 000,00

143 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

69 000,00

8 000,00

77 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

5 000,00

27 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

61 000,00

10 000,00

71 000,00

75095

Pozostała działalność

30 580,00

- 22 000,00

8 580,00

4430

Różne opłaty i składki

30 580,00

- 22 000,00

8 580,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

86 900,00

7 420,00

94 320,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

85 900,00

7 420,00

93 320,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000,00

1 000,00

11 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

3 000,00

18 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 550,00

4 000,00

16 550,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 500,00

- 580,00

6 920,00

852

Pomoc społeczna

671 032,00

- 24 000,00

647 032,00

85202

Domy pomocy społecznej

47 000,00

- 12 400,00

34 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

- 10 000,00

20 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

17 000,00

- 2 400,00

14 600,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

128 203,00

- 4 000,00

124 203,00

3110

Świadczenia społeczne

128 203,00

- 4 000,00

124 203,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

200 450,00

- 7 600,00

192 850,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

135 000,00

- 7 000,00

128 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 000,00

- 600,00

26 400,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

172 255,00

4 000,00

176 255,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

32 255,00

4 000,00

36 255,00

3240

Stypendia dla uczniów

31 000,00

4 000,00

35 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

459 651,00

125 550,00

585 201,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

121 230,00

13 000,00

134 230,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

3 000,00

20 000,00

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 330,00

10 000,00

11 330,00

90002

Gospodarka odpadami

218 750,00

81 250,00

300 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 000,00

6 500,00

24 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 750,00

750,00

4 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

100,00

700,00

4300

Zakup usług pozostałych

189 000,00

26 450,00

215 450,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

47 100,00

47 100,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

300,00

350,00

650,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

32 050,00

9 800,00

41 850,00

4300

Zakup usług pozostałych

32 050,00

9 800,00

41 850,00

90013

Schroniska dla zwierząt

25 420,00

5 000,00

30 420,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

5 000,00

25 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

60 000,00

16 500,00

76 500,00

4260

Zakup energii

36 000,00

10 000,00

46 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 000,00

6 500,00

30 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

386 200,00

60 000,00

446 200,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

286 200,00

60 000,00

346 200,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

286 200,00

60 000,00

346 200,00

Razem:

7 380 954,92

268 445,20

7 649 400,12

Razem własne wydatki, z tego:

7 380 954,92

268 445,20

7 649 400,12

Własne wydatki bieżące:

7 224 438,20

269 025,20

7 493 463,40

Własne wydatki majątkowe:

156 516,72

-580,00

155 936,72

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

936 099,88

0,00

936 099,88

Razem:

8 317 054,80

268 445,20

8 585 500,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2015 ROKU

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Rozchody ogółem:

304 500,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

304 500,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCHNA 2015 ROK

L.p.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zakres dotacji

Kwota dotacji

1.

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

podmiotowa

346 200,00

2.

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

podmiotowa

100 000,00

Ogółem

446 200,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Stan środków obrotowych na koniec roku

1

2

3

4

5

6

1

Dochody z wynajmu sali gimnastycznej

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

2

Dochody z wynajmu szkoły na kolonie letnie i zimowe

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

Ogó ł em

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/70/15
Rady Gminy Płaska
z dnia 21 października 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie w dziale 700 o kwotę 1 200,00 zł. tytułem odsetek od należności;

2) zmiany w dziale 756 na kwotę 20 745,20 zł. w związku ze zmianami przypisów i odpisów poszczególnych pozycji;

3) zmniejszenie w rozdziale 90001 na kwotę 1 300 000,00 zł. w związku z brakiem środków tytułem refundacji wydatków z projektu UE pn. "Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko -litewskim";

4) zwiększenie w rozdziale 90002 na kwotę 81 000,00 zł. z odbioru odpadów komunalnych.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) zwiększenie w dziale 600 o kwotę 3 200,00 zł. na zakup art. Remontowych do naprawy dróg gminnych;

2) zwiększenie w dziale 720 o kwotę 9 975,20 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie sieci internetowej;

3) zmiany w dziale 750 na kwotę 82 300,00 zł. z przeznaczeniem na: diety radnych i sołtysów kwota 15 300,00 zł., wynagrodzenia i pochodne 74 000,00 zł., zakup opału 5 000,00 zł., zakup usług pozostałych 10 000,00 zł.;

4) zmiany w dziale 754 na kwotę 7 420,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe oraz na zakup paliwa do samochodów OSP;

5) zmniejszenie w dziale 852 na kwotę 24 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem GOPS;

6) zwiększenie w dziale 854 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych;

7) zwiększenie w dziale 900 na kwotę 125 550,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki: dotyczące projektu pn. "Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko -litewskim" 13 000,00 zł., związane z odbiorem odpadów komunalnych 81 250 zł., związane z oczyszczaniem wsi 9 800,00 zł., na oświetlenie dróg gminnych 16 500,00 zł.;

8) zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 60 000,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama