Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/69/2015 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2013r. poz.595 i poz 645, z 2014r., poz. 379 i 1072 i z 2015r. poz.871 ) art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012r. poz. 1137 i poz. 1448, z 2013r., poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014r., poz. 312, 486, 529, 768 i 822 i z 2015r. poz. 211,541 i 591 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2015r., poz. 707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość:

1) opłat za usuwanie pojazdów w trybie art. 130a ust.1 i 2,. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

2) opłat za przechowywanie pojazdów, o których mowa w pkt 1, na parkingu strzeżonym,

3) kosztów, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie wskazanym w pkt 1 spowoduje ich powstanie, na obszarze Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie z drogi:

a) roweru lub motoroweru - 111 zł,

b) motocykla - 219 zł,

c) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 480 zł,

d) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5t - 559 zł,

e) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 848 zł,

f) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 1250 zł,

g) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1521 zł.

§ 3. Ustala się następujące wysokości opłat za każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym:

a) roweru lub motoroweru - 19 zł;

b) motocykla - 26 zł;

c) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł,

d) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5t - 51 zł,

e) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 73 zł,

f) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 134 zł,

g) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 197 zł.

§ 4. Wysokość kosztów, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowoduje ich powstanie, wynosi 50% stawek określonych w § 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/255/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2014r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe