reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szumowo

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szumowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/169/06 Rady Gminy Szumowo z dniam 19 stycznia 2006r.
w sprawie określenia regulaminu dostarczania wody /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 46, poz. 539/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska


Załącznik do Uchwały Nr XI/53/15
Rady Gminy Szumowo
z dnia 30 października 2015 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szumowo

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych. Odprowadzanie ścieków nie jest przedmiotem niniejszego Regulaminu. Gmina Szumowo nie posiada urządzeń do zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

a) "Ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06. Nr123, poz. 858),

b) "Umowa" należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę,

c) "Odbiorca" należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub umowę wymienioną w pkt. b).

d) "Przedsiębiorstwo" należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej W Szumowie ul. 1-go Maja 50.

e) "Wodomierz" - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody.

f) "Wodomierz Główny"-przyrząd pomiarowy o którym mowa w art. 2 pkt. 19 Ustawy.

g) "Okres obrachunkowy"- okres rozliczeń za usługi dostawy wody.

§ 2. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szumowie ul.1-go Maja 50 wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę udzielone decyzją Wójta Gminy Szumowo.

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział 2.
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody

§ 4. Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 oraz pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. 1. Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Odbiorcą.

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33 poz. 270, z 2004r. Nr 109 poz. 1156).

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417).

§ 6. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 7. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę, z Odbiorcą którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia Umowy na zaopatrzenie w wodę z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie następujące warunki:

a) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

b) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,

c) właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

d) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

e) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

f) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

g) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę dla poszczególnych Odbiorców, w terminie określonym w Umowie.

4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia dotyczące:

a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych,

b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

c) praw i obowiązków stron umowy,

d) wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody.

§ 8. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie lub na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy.

4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych, w art. 8 ust 1 ustawy, który posiada brzmienie "Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody , jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

5. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody.

6. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 9. 1. Odbiorca wody składa do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci.

W przypadku zmiany Odbiorcy usługi zawarcie Umowy następuje niezwłocznie po jej wystąpieniu na pisemny wniosek zainteresowanego bez konieczności zmiany wcześniejszych warunków świadczonych usług.

Ponowne przyłączenie do sieci spowodowane wcześniejszym odcięciem dostawy wody lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

2. Przedsiębiorstwo w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela / zarządcę budynku wielolokalowego/ wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców wody, a także skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych grup Odbiorców wody lub obszaru.

3. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

§ 11. Odbiorcy wody zobowiązani są do korzystania z niej w sposób zgodny z przepisami Ustawy i niepowodujący pogorszenia jej jakości oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

c) informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody.

d) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,

e) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych z urządzeniem pomiarowym włącznie,

f) podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, i przyłączy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 12. Rozliczenia z Odbiorcami wody prowadzone są przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886).

§ 13. 1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę.

2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust., 8 który posiada brzmienie:", Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf", bez konieczności zmiany Umowy.

3. Taryfa może ustalać stałą opłatę abonamentową za możliwość korzystania z wodociągu.

§ 14. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w lokalnej prasie w terminie, co najmniej 7 dni przed dniem wejścia jej w życie.

§ 15. Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę określa rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 16. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie

2. Kwota należności za przyłączenie ustalana jest na podstawie kalkulacji własnej Przedsiębiorstwa obowiązującej w chwili podłączania.

3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

a) dane dotyczące wnioskodawcy,

b) adres podłączanej nieruchomości,

c) rodzaj podłączenia (wodociągowe)

d) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,

e) dane wykonawcy,

f) datę i podpis wnioskodawcy.

5. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 17. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

a) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami Odbiorcy,

b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

c) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

d) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 19. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 18.

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta również w przypadkach gdy składający wniosek finansuje budowę sieci. W takim przypadku umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 20. 1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlanych.

2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Przedsiębiorstwo.

§ 21. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

a) datę odbioru,

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem, średnicy, użytych materiałów i długości,

c) wykaz osób dokonujących odbioru,

d) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

e) podpisy osób dokonujących odbioru.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku warunków technicznych, które uniemożliwiają realizację usługi.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 23. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

Rozdział 7.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody

§ 24. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez umieszczenie obwieszczeń na słupach ogłoszeniowych a w przypadku ich braku na ogrodzeniach posesji lub z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej SMS

§ 25. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez umieszczenie obwieszczeń słupach ogłoszeniowych a w przypadku ich braku na ogrodzeniach posesji, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 26. 1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

§ 27. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody w przypadkach, jeżeli:

a) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

b) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. Stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

c) został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

d) właściciel nieruchomości nie usuwa lub uniemożliwia usunięcia awarii przyłącza wodociągowego.

Rozdział 8.
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę

§ 28. 1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

3. Przewiduje się możliwość zawarcia dodatkowej umowy między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą na odpłatną konserwację przyłącza wodociągowego. W takim przypadku, obowiązek usunięcia awarii na przyłączu spoczywa na Przedsiębiorstwie. Cena za odpłatną konserwację jest ustalana w Taryfie o której mowa w §13 pkt.2 niniejszego Regulaminu.

§ 29. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

b) zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 30. Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody.

§ 31. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Odbiorców usług
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody

§ 32. Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 33. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 34. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.

§ 35. 1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

b) przedmiot reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

e) numer i datę Umowy,

f) podpis Odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

a) nazwę Przedsiębiorstwa,

b) powołanie podstawy prawnej,

c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

9. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 36. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa jest straż pożarna.

§ 37. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

§ 38. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub nie później niż 24 godziny po zakończeniu akcji gaśniczej.

§ 39. 1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie, może też zawrzeć Umowę z gminą, w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe jak i na:

a) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

b) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

c) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne, za każde pobranie z sieci.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 40. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 41. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama