reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/98/15 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2015r. poz.1445) oraz art. 11 ust.2, art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Jan Michalak


Załącznik do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce, zwany dalej ŚDS jest jednostką organizacyjną powiatu hajnowskiego wykonującą zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat hajnowski określone ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie przewidzianym dla środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. 1. Terenem działania ŚDS jest Powiat Hajnowski.

2. Siedziba ŚDS znajduje się przy ul. Ptaszyńskiego 14 w Hajnówce.

§ 3. 1. ŚDS nie posiada osobowości prawnej.

2. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

§ 4. 1. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia typu AB dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób

upośledzonych umysłowo.

2. Skierowanie do ŚDS oraz wysokość opłaty za pobyt następuję w drodze

decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

§ 5. 1. Szczegółową strukturę i organizację ŚDS określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora ŚDS, w uzgodnieniu z Wojewodą Podlaskim i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

2. Z treścią Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Dyrektor ŚDS jest zobowiązany zapoznać pracowników i uczestników ŚDS.

3. Prawa i obowiązki uczestników określone są w wewnętrznym regulaminie ŚDS.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 6. Celem działalności ŚDS jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w najbliższej społeczności lokalnej.

§ 7. ŚDS świadczy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

§ 8. W ramach świadczonych usług ŚDS współpracuje z rodzinami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, pozarządowymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.

§ 9. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

§ 10. ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego.

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

§ 11. 1. Dyrektor zarządza ŚDS i reprezentuje go na zewnątrz.

2. W zakresie zarządzania ŚDS dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego.

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu.

4. Dyrektor ŚDS nadzoruje całość prowadzonych przez ŚDS zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację przed Radą Powiatu i Wojewodą Podlaskim.

5. Dyrektor ŚDS jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w ŚDS.

6. Starosta Hajnowski jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do dyrektora ŚDS.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 12. 1 Gospodarka finansowa ŚDS jako jednostki budżetowej prowadzona jest na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki budżetu, opracowany przez Dyrektora ŚDS.

3. Dyrektor ŚDS odpowiada za gospodarkę finansową ŚDS.

§ 13. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

Rozdział 5

Nadzór i kontrola

§ 14. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością ŚDS sprawuje Zarząd Powiatu.

2. Nadzór nad realizacją zadań w tym nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 15. Dyrektor ŚDS ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 16. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym do jego nadania.

§ 17. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej i przepisy wykonawcze do tej ustawy, przepisy Kodeksu pracy oraz inne obowiązujące akty prawne.

§ 18. ŚDS używa pieczątki podłużnej treści :

Środowiskowy Dom Samopomocy

W Hajnówce

ul. Ptaszyńskiego 14

17-200 Hajnówka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama