Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/124/16 Rady Gminy Łomża

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) Rada Gminy Łomża, po dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody 1 drzewo (oznaczonego nr 4) gat. lipa drobnolistna - Tilia Cordata znajdujące się w alei lipowej - działka nr geod. 135/1 w obrębie gruntów wsi Konarzyce, gm. Łomża stanowiącym własność Gminy Łomża. Drzewo stanowi element alei lipowej - pomnika przyrody Nr 77.ł, powołanej Zarządzeniem Wojewody Łomżyńskiego Nr 54/82 z dnia 26 października 1982 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody na terenie woj. łomżyńskiego.

2. Po dokonaniu zniesienia statusu pomnika przyrody 1 drzewa gat. lipa drobnolistna - Tilia Cordata,
w skład pomnika przyrody będzie wchodziło 95 drzew gat. lipa drobnolistna - Tilia Cordata.

3. Pozbawienie statusu pomnika przyrody 1 drzewa następuje z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia oraz fakt, że drzewo nie rokuje szans na przeżycie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe