Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/99/16 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipsk za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipsk w wysokości:

1) 17,00 zł (słownie siedemnaście złotych) za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych;

2) 8,00 zł ( słownie osiem złotych) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 listopada 2008 r. sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Lipsk za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe