Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/107/16 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 29 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r poz. 65) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/8/06 Rady Gminy Mały Płock z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2007 r. nr. 4 poz. 40 z 2012 r. poz. 1520) w § 6 ust. 2 dodaje się punkt 6 o następującej treści :

6) "uwzględnienia roszczeń o nabycie nieruchomości z mocy przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe