Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Gminy Przerośl

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890, 2281; z 2016r. poz. 770), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Suwalskiego Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej położonej w obrębie Prawy Las na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 297.

§ 2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIV/105/2016
Rady Gminy Przerośl
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe