| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI.136.2013 Rady Gminy w Baligrodzie

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i   art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   póżn. zm. ),art. 30 ust. 6, art. 91 d pkt.1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (Dz.U z   2006r. Nr 97,poz.674 z   póżn. zm.), oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ,ogólnych warunków przyznawani dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr. 22,poz.181 z   póżn.zm) zwanym dalej „rozporządzeniem”, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.  

Rada Gminy uchwala, co następuje :  

§   1.   Ustala się regulamin określający wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Baligród  

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne  

§   2.   1. Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w   art.1 ust.1 pkt.1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baligród  

2)   nauczycielu- należy rozumieć przez to również wychowawców i   innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych , o   których mowa w   ust.1 pkt.1),  

3)   Klasie - należy przez to rozumieć także oddział,  

4)   obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o   którym mowa w   art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust.7 pkt.1 i   3 - Karty Nauczyciela.  

5)   Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 roku Nr.97 poz.674 ze zm.),  

6)   rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005roku w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ,oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 22 poz.181 ze zm).  

§   3.   1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a   także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.  

2.   Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:  

1)   dodatku za wysługę lat,  

2)   dodatku za uciążliwość pracy,  

3)   dodatkowego wynagrodzenia za pracę w   porze nocnej,  

4)   nagród jubileuszowych,  

5)   zasiłku na zagospodarowanie,  

6)   odpraw z   tytułu rozwiązania stosunku pracy,  

7)   odpraw z   tytułu przejścia na emeryturę  

8)   dodatku wynagrodzenia rocznego  

9)   jednorazowego dodatku uzupełniającego  

-   Określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia  

3.   Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9   ustawy z   dnia 18 lutego 2000 roku o   zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o   zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr 19 poz.239).  

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny  

§   4.   1.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż dwa miesiące i   nie dłuższy niż jeden rok szkolny.  

2.   Nie przyznaje się dodatku motywacyjnego nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w   stanie nieczynnym.  

3.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w   przeliczeniu na jeden etat wynosi 5   % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w   danej szkole.  

4.   Dodatek motywacyjny ustala się w   wysokości do 5% wynagrodzenia zasadniczego Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania , uwzględniając poziom spełnienia kryteriów , których mowa w   § 5   ustala się dla:  

a)   nauczyciela – dyrektor szkoły  

b)   dyrektora – Wójt Gminy Baligród  

5.   Dodatek motywacyjny wypłaca się z   góry w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

6.   Dodatku motywacyjnego nie wypłaca się za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

7.   Dla nauczycieli zatrudnionych w   niepełnym obowiązkowym wymiarze zajęć dodatek motywacyjny wypłaca się w   wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.  

§   5.   1. Do warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:  

-   udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,  

-   osiągnięcia uczniów potwierdzone w   konkursach, turniejach i   olimpiadach oraz w   innych obszarach działań związanych z   procesem dydaktycznym,  

-   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i   społecznych,  

-   skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i   uzależnieniom,  

-   aktywne i   efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki z   uwzględnieniem ich potrzeb, w   szczególności w   stałej współpracy z   rodzicami, właściwymi instytucjami i   osobami świadczącymi pomoc socjalną,  

-   inicjowanie i   organizowanie imprez i   uroczystości szkolnych, w   tym zawodów sportowych i   wycieczek szkolnych,  

-   udział w   komisjach egzaminacyjnych o   których mowa w   przepisach w   sprawie warunków i   sposobu oceniania, klasyfikowania i   promowania uczniów i   słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i   egzaminów w   szkołach publicznych,  

-   opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w   szkole,  

-   inicjowanie i   stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i   pozaszkolnych,  

-   skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,  

-   adaptacja i   praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i   wychowania we współpracy z   organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.  

-   Aktywne i   efektywne prowadzenie zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w   ramach godzin przeznaczonych w   ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły .  

2.   Dodatkowymi kryteriami przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów są:  

-   prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z   obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i   oszczędne wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym,  

-   wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i   pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych  

-   skuteczne i   oszczędne prowadzenia polityki kadrowej.  

Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny  

§   6.   1. Nauczycielom którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły przewidziane w   statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości  

a)   800 złotych w   szkole podstawowej i   gimnazjum,  

2.   Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w   zastępstwie.  

3.   Nauczyciel któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony traci prawo do dodatku funkcyjnego z   upływem okresu powierzenia, a   w razie wcześniejszego odwołania - z   końcem miesiąca w   którym nastąpiło odwołanie, a   jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

4.   Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas pełnienia obowiązków związanych z   powierzonym stanowiskiem kierowniczym, lub sprawowaniem funkcji.  

5.   W razie zaprzestania pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym lub sprawowania funkcji w   trakcie miesiąca , nauczyciel traci prawo do tego dodatku z   końcem danego miesiąca.  

§   7.   1. Dodatek funkcyjny z   tytułu pełnienia opiekuna stażu przyznaje się w   wysokości 50 zł. za każdą osobę odbywającą staż.  

2.   Dodatek funkcyjny z   tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy przyznaje się za każdą powierzoną klasę :  

-   nauczycielom Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w   wysokości : 80 złotych.  

3.   Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a   jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

4.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z   powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a   jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

5.   Otrzymywanie dodatku o   którym mowa w   § 6   ust. 1   nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku , o   którym mowa w   § 4   .  

6.   Dodatek funkcyjny wypłaca się z   góry, w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

7.   Dodatków funkcyjnych nie wypłaca się za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek społeczny.  

Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy  

§   8.   1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z   tytułu pracy w   trudnych warunkach określonych w   rozporządzeniu za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w   warunkach trudnych w   następującej wysokości:  

-   za prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 15 % stawki godzinowej.  

-   za prowadzenie zajęć w   klasach łączonych w   szkole podstawowej i   gimnazjum 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.  

§   9.   1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w   okresie faktycznego wykonywania pracy, z   którą dodatek jest związany oraz w   okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.  

2.   Dodatek za warunki pracy wypłaca się w   całości, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w   wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w   warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązkowego wymiaru zajęć,  

3.   W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy i   dodatku za uciążliwe warunki pracy wypłaca się obydwa te dodatki.  

4.   Dodatki za warunki pracy wypłaca się z   dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych godzin w   warunkach trudnych.  

5.   Dodatków za warunki pracy nie wypłaca się za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

Rozdział 5.
Dodatek za wysługę lat  

§   10.   1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

2.   Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.  

3.   Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu w   którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.  

4.   Dodatek wypłaca się z   góry w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw  

§   11.   1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z   dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w   godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w   warunkach trudnych, lub uciążliwych przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.  

2.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o   którym mowa w   ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin, w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

3.   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   godzinę doraźnego zastępstwa realizowaną z   innego wymiaru zajęć niż wymiar obowiązkowy, oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z   dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w   godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywała się w   warunkach trudnych lub uciążliwych, przez miesięczną liczbę godzin obliczoną zgodnie z   zasadą określoną w   ust.2 z   wymiaru obowiązkowego.  

4.   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarowe i   godzinę doraźnego zastępstwa realizowaną przez nauczycieli, którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin lub zwolniono z   obowiązku ich realizacji, oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z   dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w   godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywała się w   warunkach trudnych lub uciążliwych, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego wymiaru zajęć ustalonego zgodnie z   art.42 ust.3 KN .  

§   12.   1. Warunki zachowania lub utraty prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe lub doraźnych zastępstw określają odpowiednie przepisy ustawy Karta Nauczyciela i   ustawy Kodeks Pracy oraz rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

2.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i   doraźne zastępstwa rozlicza się w   okresach miesięcznych.  

3.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i   doraźne zastępstwa wypłaca się z   dołu na podstawie ewidencji zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i   doraźnych zastępstw oraz ewidencji godzin ponadwymiarowych zrealizowanych lub niezrealizowanych z   zachowaniem prawa do wynagrodzenia, prowadzonej przez dyrektora szkoły.  

§   13.   Traci moc uchwała Nr XXVI/100/2009 Rady Gminy w   Baligrodzie z   dnia 23 kwietnia 2009 roku oraz Uchwała Nr XXVI/112/2009 z   dnia 25 czerwca 2009 roku w   sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baligród.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i   ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1   lutego 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Baligród  


Grzegorz   Biłas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »