| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/165/2013 Rady Gminy Komańcza

z dnia 16 maja 2013r.

w sprawie uchwalenia: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZŁOŻA PIASKOWCÓW CERGOWSKICH KOMAŃCZA-JAWORNIK GMINA KOMAŃCZA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządziegminnym (j.t Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 3   ust. 1, art. 4   ust. 1   i art. 20 ust. 1   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym z   dnia 27 marca 2003 r. (j.t Dz. U. z   12 czerwca 2012 r. poz. 647) po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i   Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy Komańcza z   dnia 24 października 2000 r, z   późn. zm.  

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:  

I. PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.  

1.   Uchwala się MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZŁOŻA PIASKOWCÓW CERGOWSKICH KOMAŃCZA-JAWORNIK GMINA KOMAŃCZA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE.  

2.   Plan miejscowy obejmuje obszary o   powierzchni 41,5620 ha, położone po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Zagórz - Komańcza w   miejscowościach Komańcza, Jawornik i   Prełuki Gmina Komańcza.  

§   2.  

1.   Ustalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZŁOŻA PIASKOWCÓW CERGOWSKICH KOMAŃCZA-JAWORNIK GMINA KOMAŃCZA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE zwanego w   dalszym ciągu uchwały planem, stanowią treść niniejszej uchwały.  

2.   Załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały jest rysunek planu, stanowiący integralną część Uchwały.  

3.   Rysunek planu na mapie w   skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały, obowiązuje w   zakresie:  

1)   granic terenów objętych planem,  

2)   przeznaczenia terenów oraz ich oznaczeń,  

3)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczeń.  

4.   Załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały jest rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu.  

§   3.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   geometryzacji cieku – należy przez to rozumieć naruszenie naturalnego charakteru linii brzegowej lub koryta rzeki Osławica,  

2)   obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – należy przez to rozumieć obszary wyznaczone na podstawie opracowania pn. ” Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w   zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej, stanowiącego I   etap studium ochrony przeciwpowodziowej.  

3)   obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q 1% - należy przez to rozumieć zasięg wód powodziowych rzeki Osławicy o   prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat,  

4)   obszarach zalewu wodami powodziowymi Q 5% - należy przez to rozumieć zasięg wód powodziowych rzeki Osławicy o   prawdopodobieństwie występowania raz na 20 lat.  

§   4.   Ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

1)   teren zakładu górniczego w   granicach terenu górniczego o   powierzchni 0,3300 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem P,  

2)   teren zwałowiska wewnętrznego w   granicach terenu górniczego o   powierzchni 0,2970 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem Pzw,  

3)   teren eksploatacji powierzchniowej o   powierzchni 2,9715 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem PG,  

4)   teren zwałowiska wewnętrznego w   granicach obszaru górniczego o   powierzchni 3,9160 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem PGz,  

5)   tereny lasów o   powierzchni 29,0688 ha oznaczone na rysunku planu symbolami 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL,  

6)   tereny rolnicze w   tym trwałe użytki zielone o   powierzchni 0,9014 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.RZ, 2.RZ, 3.RZ, 4.RZ,  

7)   tereny zieleni nieurządzonej (zieleń łęgowa) o   powierzchni 0,4022 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.ZN, 2.ZN, 3.ZN, 4.ZN, 5.ZN, 6.ZN,  

8)   tereny wód śródlądowych o   powierzchni 0,6203 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.WS, 2.WS, 3.WS,  

9)   teren drogi publicznej o   powierzchni 1,0298 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem KD/Z,  

10)   teren drogi wewnętrznej o   powierzchni 0,0500 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW,  

11)   teren kolejowy o   powierzchni 1,9750 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem KK.  

§   5.  

1.   Wyznacza się obszar górniczy obejmujący tereny PG i   PGz zgodnie z   rysunkiem planu.  

2.   Wyznacza się teren górniczy obejmujący wszystkie tereny w   granicach opracowania planu.  

§   6.   Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   przy zagospodarowaniu terenów położonych w   Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego należy zapewnić warunki i   ograniczenia zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   niniejszej uchwale,  

2)   przy zagospodarowaniu terenów położonych w   Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego PLB Beskid Niski „Dyrektywa Ptasia” należy zapewnić warunki i   ograniczenia zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   niniejszej uchwale,  

3)   przy zagospodarowaniu terenów położonych w   Obszarze Węzłowym Beskidu Niskiego należy zapewnić warunki i   ograniczenia zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   niniejszej uchwale,  

4)   przy zagospodarowaniu terenów położonych w   granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków OSO utworzonym na podstawie Załącznika I   do Dyrektywy Ptasiej (dyrektywa Rady 79/409 EWG zmodyfikowana dyrektywą 94/24 EWG) należy zapewnić warunki i   ograniczenia zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   niniejszej uchwale,  

5)   przy zagospodarowaniu terenów położonych w   granicach obszaru Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH 180021 należy zapewnić warunki i   ograniczenia zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   niniejszej uchwale,  

6)   przy zagospodarowaniu terenów położonych w   projektowanym obszarze górniczym należy zapewnić warunki i   ograniczenia zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   niniejszej uchwale.  

§   7.   Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów położonych w   obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1% oraz zasięgu zalewu wodami powodziowymi Q5%:  

1)   zabrania się lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem infrastruktury technicznej drogowej i   kolejowej,  

2)   zabrania się gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych oraz składowania odpadów, które mogą zanieczyścić wody powierzchniowe i   podziemne oraz glebę,  

3)   zabrania się lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów służących ochronie przeciwpowodziowej oraz sieci infrastruktury technicznej,  

4)   zabrania się zmiany ukształtowania istniejącego terenu,  

5)   w terenach Pzw oraz PGz nakazuje się zachowanie filara ochronnego od wód powodziowych Q 5%Osławicy zgodnie z   oznaczeniami na rysunku planu.  

§   8.  

1.   Ustala się następujące zasady dotyczące realizacji infrastruktury technicznej:  

1)   zaopatrzenie w   wodę ze studni wierconych w   obrębie terenów PG, PGz, P, Pzw za wyjątkiem filara ochronnego, o   którym mowa w   § 7   pkt 5,  

2)   zaopatrzenie w   energię elektryczną rozwiązać indywidualnie z   napowietrznej linii średniego napięcia 30 kV, przebiegającej poza obszarem planu,  

3)   ścieki bytowe odprowadzane do szczelnych bezodpływowych zbiorników położonych w   obrębie terenów P, PGz, Pzw, PG, za wyjątkiem filara ochronnego, o   którym mowa w   § 7   pkt 5,  

4)   wody opadowe z   powierzchni narażonych na zanieczyszczenia odprowadzane po oczyszczeniu do odbiornika,  

5)   odpady komunalne gromadzone w   pojemnikach i   usuwane na zasadach obowiązujących w   gminie,  

6)   nadkład i   odpady produkcyjne gromadzone na terenach oznaczonych symbolami Pzw i   PGz jako zwałowiska wewnętrzne, w   sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych i   podziemnych,  

7)   dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej.  

2.   Dopuszcza się przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidujących z   zagospodarowaniem terenów określonym w   planie.  

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

§   9.   Dla terenu zakładu górniczego oznaczonego na rysunku planu symbolem P o   powierzchni 0,3300 ha, ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

1)   dostępność komunikacyjna z   drogi publicznej oznaczonej symbolem KD/Z poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW a   następnie poprzez drogę wewnętrzną o   szerokości minimum 8,0 m oznaczoną symbolem [KDW] wydzieloną liniami wewnętrznego podziału w   terenie kolejowym oznaczonym symbolem KK oraz poprzez drogi wewnętrzne i   ciągi pieszo-jezdne o   szerokości minimum 5,0 m w   terenie oznaczonym symbolem Pzw niewyznaczone na rysunku planu,  

2)   dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych i   ciągów pieszo-jezdnych o   szerokości minimum 5,0 m niewyznaczonych na rysunku planu,  

3)   nakazuje się lokalizację minimum 2   miejsc postojowych + 1   na każdych 5   zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,  

4)   dopuszcza się lokalizację magazynów, kontenerów biurowych i   socjalnych niezwiązanych trwale z   gruntem,  

5)   dopuszcza się lokalizację urządzeń do przeróbki i   załadunku urobku,  

6)   dopuszcza się lokalizację ekranów akustycznych,  

7)   dopuszcza się lokalizację sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej,  

8)   nakazuje się rekultywację terenu w   kierunku leśnym lub edukacyjnym.  

§   10.   Dla terenu zwałowiska wewnętrznego oznaczonego na rysunku planu symbolem Pzw o   powierzchni 0,2970 ha, ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

1)   dostępność komunikacyjna z   drogi publicznej oznaczonej symbolem KD/Z poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW a   następnie poprzez drogę wewnętrzną o   szerokości minimum 8,0 m oznaczona symbolem [KDW] wydzieloną liniami wewnętrznego podziału w   terenach kolejowych oznaczonych symbolem KK,  

2)   dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych i   ciągów pieszo-jezdnych o   szerokości minimum 5,0 m niewyznaczonych na rysunku planu,  

3)   zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych,  

4)   dopuszcza się lokalizację ekranów akustycznych,  

5)   dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,  

6)   nakazuje się zachować filar ochronny o   szerokości 50,0 m od granicy zasięgu zalewu wodami powodziowymi Q5% rzeki Osławicy, zgodnie z   oznaczeniami na rysunku planu,  

7)   zakazuje się składowania nadkładu na terenie filara ochronnego, którym mowa w   pkt 6,  

8)   nakazuje się rekultywację terenu w   kierunku leśnym lub edukacyjnym.  

§   11.   Dla terenu eksploatacji powierzchniowej oznaczonego na rysunku planu symbolem PG o   powierzchni 2,9715 ha, ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

1)   dostępność komunikacyjna z   drogi publicznej oznaczonej symbolem KD/Z poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW a   następnie poprzez drogę wewnętrzną o   szerokości minimum 8,0 m oznaczoną symbolem [KDW] wydzieloną liniami wewnętrznego podziału w   terenach kolejowych oznaczonych symbolem KK oraz poprzez drogi wewnętrzne i   ciągi pieszo-jezdne o   szerokości minimum 5,0 m w   terenie oznaczonym symbolem Pzw oraz w   terenie oznaczonym symbolem P niewyznaczone na rysunku planu,  

2)   zachować filar ochronny o   szerokości 50,0 m od granicy zasięgu zalewu wodami powodziowymi Q5% rzeki Osławicy, zgodnie z   oznaczeniami na rysunku planu,  

3)   zakazuje się składowania nadkładu na terenie filara ochronnego, którym mowa w   pkt 2,  

4)   nakazuje się rekultywację terenu w   kierunku leśnym lub edukacyjnym.  

§   12.   Dla terenu zwałowiska wewnętrznego oznaczonego na rysunku planu symbolem PGz o   powierzchni 3,9160 ha, ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

1)   dostępność komunikacyjna z   drogi publicznej oznaczonej symbolem KD/Z poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW a   następnie poprzez drogę wewnętrzną o   szerokości minimum 8,0 m oznaczoną symbolem [KDW] wydzieloną liniami wewnętrznego podziału w   terenach kolejowych oznaczonych symbolem KK oraz poprzez drogi wewnętrzne i   ciągi pieszo-jezdne o   szerokości minimum 5,0 m w   terenie oznaczonym symbolem Pzw oraz w   terenie oznaczonym symbolem P niewyznaczone na rysunku planu,  

2)   dopuszcza się eksploatację powierzchniową surowców naturalnych,  

3)   zachować filar ochronny o   szerokości 50,0 m od granicy zasięgu zalewu wodami powodziowymi Q5% rzeki Osławicy, zgodnie z   oznaczeniami na rysunku planu,  

4)   zakazuje się składowania nadkładu na terenie filara ochronnego, którym mowa w   pkt 3,  

5)   nakazuje się rekultywację terenu w   kierunku leśnym lub edukacyjnym.  

§   13.   Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.ZL o   powierzchni 26,4259 ha, 2.ZL o   powierzchni 1,4010 ha, 3.ZL o   powierzchni 0,0239 ha, 4.ZL o   powierzchni 0,1700 ha, ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

1)   dostępność komunikacyjna poszczególnych części terenów z   istniejących dróg leśnych oraz z   ciągów pieszo-jezdnych o   szerokości minimum 5,0 m niewyznaczonych na rysunku planu powiązanych komunikacyjnie z   drogami publicznymi,  

2)   w ramach terenu 1.ZL wyznacza się drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem [KDW] wydzieloną liniami wewnętrznego podziału o   szerokości zgodnej z   rysunkiem planu,  

3)   dopuszcza się realizację budowli i   urządzeń związanych z   gospodarką leśną i   melioracją wodną oraz dróg leśnych i   parkingów leśnych,  

4)   w zagospodarowaniu części terenów oznaczonych symbolami 1.ZL oraz 2.ZL uwzględnić położenie w   obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1% rzeki Osławicy, zgodnie z   ustaleniami wymienionymi w   § 7   uchwały.  

§   14.   Dla terenów rolniczych w   tym trwałych użytków zielonych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.RZ o   powierzchni 0,3690 ha, 2.RZ o   powierzchni 0,2336 ha, 3.RZ o   powierzchni 0,1288 ha oraz 4.RZ o   powierzchniach 0,7000 ha, ustala się następujące warunki zagospodarowania  

1)   dostępność komunikacyjna z   istniejących dróg wewnętrznych i   ciągów pieszo-jezdnych o   szerokości minimum 5,0 m niewyznaczonych na rysunku planu, powiązanych komunikacyjnie z   drogami publicznymi,  

2)   zakazuje się zmiany ukształtowania istniejącego terenu,  

3)   zakazuje się lokalizacji stałych i   tymczasowych obiektów budowlanych,  

4)   w zagospodarowaniu części terenów oznaczonych symbolami 2.RZ oraz 3.RZ uwzględnić położenie w   obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1% rzeki Osławicy, zgodnie z   ustaleniami wymienionymi w   § 7   uchwały.  

§   15.   Dla terenów zieleni nieurządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.ZN o   powierzchni 0,0385 ha, 2.ZN o   powierzchni 0,0788 ha, 3.ZN o   powierzchni 0,0465 ha, 4.ZN o   powierzchni 0,0165 ha, 5.ZN o   powierzchni 0,1110 ha oraz 6.ZN o   powierzchni 0,1109 ha, ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

1)   dostępność komunikacyjna z   istniejących dróg wewnętrznych i   ciągów pieszo-jezdnych o   szerokości minimum 5,0 m niewyznaczonych na rysunku planu, powiązanych komunikacyjnie z   drogami publicznymi,  

2)   dopuszcza się realizację budowli i   urządzeń wodnych,  

3)   dopuszcza się realizację umocnień i   zabezpieczeń brzegów rzeki Osławica na długości do 25 m od osi przepraw mostowych,  

4)   w zagospodarowaniu części terenów oznaczonych symbolami 1.ZN, 2.ZN, 3.ZN, 4.ZN oraz 5.ZN uwzględnić położenie w   obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wodami Q1% rzeki Osławicy, zgodnie z   ustaleniami wymienionymi w   § 7   uchwały.  

§   16.   Dla terenów wód śródlądowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.WS o   powierzchni 0,0888 ha, 2.WS o   powierzchni 0,0425 ha oraz 3.WS o   powierzchni 0,4890 ha, ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

1)   dopuszcza się przekroczenie rzeki Osławica przeprawą drogowo-mostową w   ciągu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW oraz mostowo-kolejową w   ciągu linii kolejowej oznaczonej symbolem KK,  

2)   zakazuje się geometryzacji brzegów rzeki Osławica,  

3)   dopuszcza się realizację budowli i   urządzeń wodnych,  

4)   dopuszcza się umocnienie brzegów rzeki Osławica na długości przepraw mostowych, o   których mowa w   pkt 1   .  

§   17.   Dla terenu drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ o   powierzchni 1,0298 ha ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

1)   szerokość w   liniach rozgraniczających minimum 20,00 m,  

2)   dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury drogowej,  

3)   dopuszcza się lokalizację chodnika i   ścieżki rowerowej,  

4)   dopuszcza się lokalizację sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

§   18.   Dla terenów drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW o   powierzchni 0,0500 ha, ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

1)   droga o   szerokości w   liniach rozgraniczających minimum 8,00 m,  

2)   szerokość jezdni minimum 5,50 m,  

3)   ustala się lokalizację przeprawy mostowej nad rzeką Osławica w   ciągu istniejącej drogi,  

4)   dopuszcza się lokalizację sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

§   19.   Dla terenu kolejowego oznaczonego na rysunku planu symbolem KK o   powierzchni 1,9750 ha, ustala się następujące warunki zagospodarowania:  

1)   ustala się lokalizację przepraw mostowych nad rzeką Osławica w   ciągu linii kolejowej,  

2)   dopuszcza się lokalizację przejazdów przez tory kolejowe w   poziomie torów kolejowych,  

3)   dopuszcza się lokalizację utwardzonego terenu pod lokalizacje urządzeń załadowczych  

4)   zakazuje się lokalizacji parkingów  

5)   w ramach terenu KK wyznacza się drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem [KDW] wydzieloną liniami wewnętrznego podziału o   szerokości minimum 8,0 m zgodnie z   rysunkiem planu  

6)   w ramach terenu KK wyznacza się w   rejonie przepraw mostowych:  

-   teren rolniczy oznaczony symbolem [RZ], dla którego obowiązują ustalenia § 14,  

-   tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolami [ZN], dla których obowiązują ustalenia § 15,  

-   tereny wód śródlądowych, oznaczone symbolami [WS], dla których obowiązują ustalenia § 16,  

wydzielone liniami wewnętrznego podziału zgodnie z   rysunkiem planu.  

7)   dopuszcza się lokalizację sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

III. PRZEPISY KOŃCOWE  

§   20.   Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.  

§   21.   Ustala się 20 % stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia niniejszego planu.  

§   22.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Komańcza.  

§   23.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »