| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZK-II.68.2.14.2016 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 19 października 2016r.

w sprawie powierzenia zadania przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

zawarte w Rzeszowie pomiędzy: Wojewodą Podkarpackim - Panią Ewą Leniart zwanym dalej,,Wojewodą" a Powiatem Mieleckim - zwanym dalej "Samorządem", reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Tymułę - Starostę Powiatu Mieleckiego oraz Panią Marię Napieracz - Wicestarostę Powiatu Mieleckiego, przy kontrasygnacie Pani Ireny Turek - Skarbnika Powiatu Mieleckiego, zwanymi dalej łącznie również "Stronami" w sprawie powierzenia zadania przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".

Na podstawie:

- ?art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.),

- ?art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 j.t.),

- ?art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 j.t.),

- ?uchwały Nr 23 Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" (M.P. z 2016 r., poz. 293).

I. Zakres przedmiotowy porozumienia.

§ 1.

1. W 2016 r. Wojewoda powierza, a Samorząd przyjmuje do wykonania projekt pn. "#LEPIEJ GRAĆ NIŻ ĆPAĆ! - profilaktyka uzależnień w Powiecie Mieleckim" - zwany dalej "zadaniem", realizowany w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania został przedstawiony w dokumentacji wniosku o przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania.

§ 2.

1. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 83.290,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa - zwaną dalej,,dotacją", w kwocie 74.050,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2016 r. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność, § 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę.

3. Jeżeli rzeczywiste całkowite koszty realizacji zadania ulegną zmniejszeniu w stosunku do kosztów planowanych, wysokość dotacji ulega odpowiednio proporcjonalnemu zmniejszeniu.

4. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania, przekraczające wysokość dotacji Samorząd zobowiązuje się pokryć ze środków własnych.

§ 3.

Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania niniejszego porozumienia do dnia 31 grudnia 2016 r.

II. Warunki realizacji porozumienia.

§ 4.

1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać środki dotacji na rachunek Samorządu

o nr: 08 8642 1168 2016 6803 8306 0120 w dwóch transzach:

1) pierwsza transza w wysokości 37.025,00 zł.(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych 00/100) w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez Samorząd wniosku o jej uruchomienie,

2) druga transza - pozostała część dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2-3, w terminie do 21 dni od daty przedłożenia przez Samorząd rozliczenia z wykorzystania co najmniej 80,00 % pierwszej transzy dotacji.

2. Warunkiem przekazania drugiej transzy dotacji jest zatwierdzenie przez Wojewodę rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku stwierdzenia przez Wojewodę nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej, termin przekazania drugiej transzy dotacji biegnie od daty ich wyjaśnienia przez Samorząd.

§ 5.

Samorząd zobowiązany jest do:

1) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej zadania,

2) zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,

3) efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej dotacji,

4) realizacji zadania zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 2,

5) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanej dotacji i wydatków dokonywanych z tych środków oraz udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi,

6) przedłożenia, do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w terminie do 15 dni po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 15 stycznia 2017 r.:

a) sprawozdania z wykonania zadania,

b) rozliczenia końcowego z wykorzystania udzielonej dotacji wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami dokumentów stwierdzających wykorzystanie otrzymanej dotacji i środków własnych na realizację zadania (faktury/rachunki, wyciągi/przelewy bankowe, inne dokumenty równoważne dowodom księgowym).

§ 6.

1. Wykorzystanie przyznanej dotacji winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie podatku od towarów i usług - jeśli nie jest kosztem Samorządu, kosztów nieuzasadnionych (np. odsetek za zwłokę), poszerzenie zakresu rzeczowego zadania.

3. Niewykorzystane środki dotacji podlegają zwrotowi bez wezwania w terminie określonym w § 5 pkt 6.

4. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

5. Wojewoda zastrzega sobie także prawo dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji lub jej części, wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia zwrotu, w przypadku:

1) odmowy poddania się przez Samorząd czynnościom kontrolnym, o których mowa

w § 8,

2) nie przedłożenia lub nieterminowego przedłożenia przez Samorząd rozliczenia,

o którym mowa w § 5 pkt 6.

§ 7.

Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody zobowiązań przekraczających wysokość dotacji określonej w § 2 ust.2.

§ 8.

1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

2. W ramach nadzoru nad realizacją zadania Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu w siedzibie Samorządu i na miejscu realizacji zadania.

3. W trakcie przeprowadzanej kontroli upoważnieni pracownicy Wojewody mogą badać dokumenty, inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnych lub na piśmie informacji dotyczących wykonywania zadania.

4. Samorząd na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć dokumenty, inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

III. Warunki obowiązywania, rozwiązywania i zmian porozumienia.

§ 9.

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwią realizację zadania, porozumienie z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia, może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą Stron. Skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym na tę okoliczność protokole.

4. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania przez Samorząd udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania porozumienia, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

5. Rozwiązując porozumienie z przyczyn, o których mowa w ust. 4, Wojewoda określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 10.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

2. Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszego porozumienia będą rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Wojewody.

§ 12.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa dla Wojewody i jeden dla Samorządu.

§ 13.

Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 14.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Powiatu Mieleckiego


Zbigniew Tymuła


Wicestarosta Powiatu Mieleckiego


Maria Napieracz

Wojewoda Podkarpacki


Ewa Leniart


Skarbnik Powiatu Mieleckiego


Irena Turek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »