| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/195/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) Rada Miejska w Krynicy Morskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Od dnia 01.07.2013r. określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Krynica Morska i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2.

Odpady komunalne zmieszane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i jest wykorzystywana w inny sposób przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w każdej ilości, która zostanie umieszczona w pojemnikach na odpady zmieszane.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników oraz częstotliwości ich odbierania.

3. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niż określono w ust 2, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane w tej zwiększonej ilości , a właściciel nieruchomości złoży nową deklarację określającą zwiększoną ilość odpadów i uiści opłatę według tej deklaracji. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, Burmistrz Miasta w decyzji administracyjnej określi wysokość opłaty za odebrane a nie zadeklarowane w deklaracji ilości odpadów.

§ 3.

Odpady komunalne selektywnie zbierane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z wszystkich nieruchomości na terenie gminy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak: makulatura, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe, w każdej ilości, która zostanie umieszczona w urządzeniach do zbierania odpadów selektywnie zebranych.

2. Uprawnienie do obniżenia opłaty za odbieranie odpadów w sposób selektywny przysługuje, gdy odpady: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej w ilości:

a) dla zabudowy jednorodzinnej - 25% objętości odebranych odpadów zmieszanych,

b) dla zabudowy wielorodzinnej - 20% objętości odebranych odpadów zmieszanych,

c) dla zabudowy mieszanej - która jest w części wykorzystywana do celów mieszkalnych, odpowiednio w zabudowie jednorodzinnej , jak opisano w literze a), w zabudowie wielorodzinnej, jak opisano w literze b) oraz w części, która jest wykorzystywana do celów użytkowych, w ilości 25% objętości odebranych odpadów zmieszanych.

d) dla nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy - 25% objętości odebranych odpadów zmieszanych.

3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z wszystkich nieruchomości na terenie gminy opalanych paliwem stałym, przedsiębiorca na zlecenie gminy, odbierze selektywnie zebrane popioły.

4. Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy ilość odebranych popiołów w zamian za uiszczoną opłatę będzie proporcjonalna do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych.

5. Dwa kolejne powiadomienia lub trzy powiadomienia w ciągu roku kalendarzowego, przez podmiot odbierający odpady, o umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, będzie dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane.

6. Jedno powiadomienie gminy, w ciągu roku kalendarzowego, przez podmiot odbierający odpady, o umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, będzie dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane.

Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4.

Odpady komunalne zmieszane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz w budynkach jednorodzinnych o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej, a także w budynkach wielorodzinnych (do 8 lokali mieszkalnych) - 1 raz na dwa tygodnie ,

2) w zabudowie wielorodzinnej (8 i więcej lokali mieszkalnych) oraz w budynkach wielorodzinnych o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej- 1 raz na tydzień,

3) dla nieruchomości mieszanej (funkcja mieszkaniowa i użytkowa): w zależności od wielkości obiektu, odpowiednio jak w pkt. 1 lub 2.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na 2 tygodnie.

3. W sezonie turystycznym (tj. od 1 maja di 30 września) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, może być zwiększona, odpowiednio do ilości zbieranych odpadów komunalnych zmieszanych.

4. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod uwagę wielkość pojemników oraz oczekiwaną częstotliwość odbierania odpadów.

§ 5.

Odpady komunalne selektywnie zbierane

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z wszystkich nieruchomości przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane; takie jak makulatura, szkło, tworzywa, metale i odpady wielomateriałowe z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz w budynkach jednorodzinnych o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej a także w budynkach wielorodzinnych (do 8 lokali mieszkalnych):

a) makulatura: jeden raz na miesiąc,

b) tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe i metale: jeden raz na miesiąc,

c) szkło: jeden raz na kwartał ,

d) popioły: jeden raz na dwa tygodnie w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia).

2) w zabudowie wielorodzinnej (8 i więcej lokali mieszkalnych) oraz w budynkach wielorodzinnych o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej:

a) makulatura: jeden raz na dwa tygodnie,

b) szkło: jeden raz na miesiąc,

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale: jeden raz na dwa tygodnie,

d) popioły: jeden raz na dwa tygodnie w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia).

3) dla nieruchomości mieszanej (funkcja mieszkaniowa i użytkowa): w zależności od wielkości obiektu, odpowiednio jak w pkt 1 lub 2.

4) dla nieruchomości gdzie na których nie zamieszkują mieszkańcy, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane z częstotliwością nie mniejszą niż:

a) makulatura: jeden raz na dwa tygodnie,

b) szkło: jeden raz na miesiąc,

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale: jeden raz na dwa tygodnie,

d) popioły: jeden raz na dwa tygodnie w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia).

2. W sezonie turystycznym (tj. od 1 maja di 30 września) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych selektywnie zebranych może zostać zwiększona odpowiednio do ilości zbieranych selektywnie odpadów.

3. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady, biorąc pod uwagę ilość urządzeń do zbierania selektywnego, ich rozmieszczenie oraz poziom zapełnienia.

4. Harmonogramy, o których mowa w § 4 ust 3 i § 5 ust 3 zostaną podane do wiadomości mieszkańców, poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń.

5. Odpady komunalne obejmujące przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony, a także odpady zielone odbierane są w centralnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 6.

1. W zamian za uiszczoną opłatę, gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK).

2. Lokalizacja PSZOK, termin jego uruchomienia oraz terminy jego otwarcia zostaną umieszczone na stronie internetowej Miasta.

3. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

4. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z wszystkich nieruchomości.

5. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: makulatura, szkło, tworzywa, metale odpady wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano- rozbiórkowe, opony, oraz odpady zielone.

6. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, wyżej wymienione odpady, z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem odpadów budowlano- rozbiórkowych, których ilość nie może przekroczyć do 1 m3/gospodarstwo domowe/rok, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

7. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości na których nie zamieszkują, mieszkańcy w ilościach:

a) makulatura, szkło, tworzywa, metale odpady wielomateriałowe - w każdej ilości,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe- do 200 kg/nieruchomość /rok,

c) odpady zielone - w każdej ilości.

8. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust 5 w formie zmieszanej, dostarczający odpady jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK, jeżeli odmówi ich posortowania jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust 12.

9. Wszystkie pojemniki, kontenery i urządzenia do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują rodzaj odpadów, które należy w nich umieszczać.

10. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

11. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według cennika, o którym mowa w ust. 12.

12. Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK na wjeździe do PSZOPK oraz na swojej stronie internetowej. Cennik jest także dostępny na stronie internetowej Miasta.

Rozdział 4.
Świadczenia gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 7.

1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca, na zlecenie gminy, dostarczy urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: makulatura i opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz popioły, w ilości dostosowanej do ilości zbieranych odpadów w sposób selektywny, biorąc pod uwagę sposób zbierania odpadów, określony w deklaracji o wysokości opłaty oraz wielkość urządzeń i częstotliwość opróżniania nie rzadszą niż określono w § 5 ust 1.

2. Urządzeniami do selektywnego zbierania odpadów komunalnych są pojemniki, stanowiące lokalne punkty selektywnego zbierania oraz worki.

3. Urządzenia do selektywnego zbierania są opisane, co do rodzaju zbieranych odpadów selektywnie.

§ 8.

W zamian za uiszczoną opłatę gmina wdroży i będzie prowadzić system administrowania gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Krynica Morska .

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Teresa Pawłowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »