| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/282/2012 Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 16 sierpnia 2012r.

Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie

zawarte pomiędzy Powiatem Tczewskim, w imieniu którego działają:

1)Józef Puczyński - Starosta Tczewski

2)Mariusz Wiórek - Wicestarosta

zwanym dalej "Organizatorem",

a Gminą Skarszewy, w imieniu której działają:

1)Dariusz Skalski - Burmistrz Skarszew

2)Przy kontrasygnacie Skarbnika - Eugenii Łąckiej, zwaną dalej "Uczestnikiem".

§ 1. 1)Przedmiotem porozumienia jest zorganizowanie i realizacja przez Organizatora teoretycznej nauki zawodu w formie czterotygodniowego kursu, zwanego dalej turnusem dla uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Skarszewy wskazanych przez Uczestnika.

2)W sytuacji, gdy nie zostanie utworzona grupa uczniów lub w innych szczególnych przypadkach Organizator może zorganizować dokształcanie uczniów w formie konsultacji, po uzyskaniu zgody Uczestnika, na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828).

3)Teoretyczna nauka zawodu odbywać się będzie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie.

§ 2. 1)Odpłatność za przeprowadzenie turnusu wynosi 350 zł za ucznia.

2)Ogólna wysokość odpłatności równa się kwocie 42.700 zł za 122 uczniów, w tym:

a) 18.200 zł za 52 uczniów, okres - 01.09. - 31.12.2012 r.,

b) 24.500 zł za 70 uczniów, okres - 01.01. - 31.07.2013 r..

3)Kwota określona w pkt 2 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmiany liczby uczniów objętych szkoleniem.

4)Odpłatność za przeprowadzenie konsultacji uzależniona jest od liczby uczniów biorących udział w konsultacjach:

a) 1 uczeń - 1.700 zł,

b) 2 uczniów - po 850 zł za ucznia,

c) 3 uczniów- po 560 zł za ucznia,

d) 4 uczniów - po 425 zł za ucznia,

e) 5 uczniów i więcej - po 350 zł za ucznia.

§ 3. 1)Obsługę organizacyjną i finansową porozumienia realizuje jednostka organizacyjna Gminy Skarszewy - Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach, ul. Dworcowa 27/1, powołany uchwałą nr VII/62/95 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 2 lutego 1995 r.

2)Do składania oświadczeń woli w zakresie objętym niniejszym porozumieniem upoważnia się dyrektora wymienionej w pkt 1 jednostki organizacyjnej - Pana Jarosława Szwajkowskiego.

§ 4. 1)Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi środków finansowych w wysokości ustalonej jako iloczyn stawki określonej w § 4pkt 1 lub pkt 4 niniejszego paragrafu oraz liczby uczniów uczestniczących w turnusach lub konsultacjach. Liczbę uczestników turnusu ustala Organizator, po rozpoczęciu turnusu.

2)Środki finansowe zostaną przekazane przez Uczestnika w terminie 14 dni po otrzymaniu noty obciążeniowej - na konto Starostwa Powiatowego w Tczewie. Bank Spółdzielczy w Tczewie nr 42 8345 0006 0000 0954 2000 0063. Nota obciążeniowa wystawiana jest przez Organizatora po ukończeniu turnusu.

3)W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną ustawowe odsetki.

4)Organizator przedstawi Uczestnikowi rozliczenie środków finansowych otrzymanych:

a) w 2012 r. - do dnia 31 stycznia 2013 r.,

b) w okresie od 1.01.-31.07.2013 r. - do dnia 31 sierpnia 2013 r.

5)Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia Uczestnik.

§ 5. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 7. 1)W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2)Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd.

§ 8. 1)Porozumienie zostaje podpisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2)Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3)Organizator przekaże porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta


Józef Puczyński


Wicestarosta


Mariusz Wiórek

Burmistrz


Dariusz Skalski


Skarbnik


Eugenia Łącka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »