| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 210/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. "c", "d" i lit. "i" oraz art. 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), a także art. 239 w związku z art. 212 , art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1.

Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości

28.648.033 zł

na skutek ich zwiększenia o kwotę

289.169 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2.

Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości

27.748.666 zł

na skutek ich zwiększenia o kwotę

289.169 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 4. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 5. Ustala się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowychi konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI


Załącznik do Uchwały Nr 210/XXIX/2012
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr 210/XXIX/2012
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2012 rok

W budżecie miasta i gminy po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

zwiększono dochody budżetowe dostosowując ich rozmiary do przewidywanego poziomu wykonania w roku budżetowym,

zwiększono dochody i wydatki budżetowe związane z podpisaną umową użyczenia na umocowanie masztu internetowego z oprzyrządowaniem na budynku Gimnazjum w Nowym Stawie w kwocie 2.200 złotych,

zwiększono dochody i wydatki związane z podpisanymi umowami z Powiatem Malborskiem na realizację zadania pn. "Budowanie świadomości ekologicznej poprzez akcję Sprzątanie świata w kwocie 500 złotych oraz zadania pn. "Utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenie miasta i gminy Nowy Staw" na kwotę 1.000 złotych,

zwiększono wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w łącznej wysokości 2.629 złotych,

w planie wydatków budżetowych wyodrębniono dotację w wysokości 20.000 złotych dla Powiatu Malborskiego z przeznaczeniem jej na sfinansowanie kosztów robót budowlanych polegających na: oznakowaniu poziomym i pionowym wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i ustawieniem znaków drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Nowy Staw,

wyodrębniono w budżecie środki na dotacje przeznaczone na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 50.000 złotych,

zwiększono plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,

zwiększono dotację podmiotową dla Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie o kwotę 233.000 złotych,

dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej środków funduszu sołeckiego miejscowości Dębina SHR,

pozostałe pozycje wydatków dostosowano do przewidywanego poziomu wykonania w roku budżetowym.

Ponadto dokonano odpowiednich przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wynikającą z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz.U. z 2006 r. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami) w celu niedopuszczenia do przekroczenia planowanych limitów wydatków budżetu miasta i gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALINOWSKI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »