| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Krokowa

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Krokowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.),

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się kryteria i ich wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym drugiego etapu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
oraz innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Krokowa:

1) kandydat, który podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego - 15 punktów,

2) kandydat, który w roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 4 lata - 10 punktów,

3) kandydat mieszka w obwodzie szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny
w szkole podstawowej - 10 punktów,

4) kandydat, którego rodzeństwo realizuje edukację przedszkolną/szkolną w danej placówce w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja - 5 punktów,

5) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym
- 5 punktów,

§ 2. Określa się wzór dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia kryteriów,
o których mowa w § 1 pkt 3,4,5:

1) oświadczenie rodzica o realizacji edukacji przedszkolnej/szkolnej rodzeństwa kandydata w danej placówce (załącznik nr 1),

2) oświadczenie rodziców dotyczących potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 5 (załącznik nr 2)

a) o zatrudnieniu - potwierdzone zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) o prowadzeniu działalności gospodarczej - potwierdzone aktualnym wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

c) o pobieraniu nauki w systemie dziennym potwierdzone zaświadczeniem z uczelni zawierające informacje o nauce w systemie dziennym.

3) oświadczenie rodzica o zamieszkaniu wraz z kandydatem w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny - (załącznik nr 3).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krokowa


Zygmunt Piontek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/43/2015
Rady Gminy Krokowa
z dnia 26 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodzica o realizacji edukacji przedszkolnej/szkolnej rodzeństwa kandydata w danej placówce

Oświadczam, że rodzeństwo - kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego* uczęszcza w roku szkolnym ……………/………………. do ………………………….………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( adres nazwa placówki)

Imię i nazwisko rodzeństwa - kandydata

Klasa

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………

(data i czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/43/2015
Rady Gminy Krokowa
z dnia 26 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

Ojciec

Ja niżej podpisany.........................................................................................................................

zamieszkały...................................................................................................................................

legitymujący się dowodem osobistym nr..................wydanym przez..........................................

- * Oświadczam, że jestem zatrudniony

w....................................................................................................................................................

lub

- * Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym

......................................................................................................................................................

( nazwa uczelni, kierunek, semestr)

lub

- * Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Przewidywany okres zawieszenia lub zakończenia działalności ……………………………….

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………

(data i czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

Matka

Ja niżej podpisana.........................................................................................................................

zamieszkała...................................................................................................................................

legitymująca się dowodem osobistym nr..................wydanym przez...........................................

- * Oświadczam, że jestem zatrudniona w

.......................................................................................................................................................

lub

- * Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie

dziennym.......................................................................................................................................

( nazwa uczelni, kierunek, semestr)

lub

- * Oświadczam, że prowadzę działalność

gospodarczą...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Przewidywany okres zawieszenia lub zakończenia działalności ……………………………….

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………

(data i czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/43/2015
Rady Gminy Krokowa
z dnia 26 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu wraz z kandydatem
w obwodzie szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

Ja niżej podpisana/y......................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym nr..................wydanym przez .....................................

oświadczam, że wraz z dzieckiem (imię i nazwisko dziecka) ……………….………………… (data urodzenia dziecka) ………………………… - kandydatem do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej zamieszkuję ........................................................................................ ........................................... (adres zamieszkania: miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania).

………………………………

(data i czytelny podpis)


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W ustawie określono kryteria pierwszego etapu rekrutacji, tj.

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami rada gminy jako organ prowadzący, począwszy
od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 określa kryteria, brane pod uwagę na drugim etapie, tzw. "kryteria lokalne" oraz ustala każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Rada gminy określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Przy ustalaniu kryteriów uwzględniano potrzeby dziecka i jego rodziny, zgodne
z lokalnymi potrzebami społecznymi a także zgodne z reformą wychowania przedszkolnego.

Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji z dyrektorami szkół podstawowych oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »