| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/85/15 Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje

§ 1.

W Statucie Miasta Słupska, stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 r. poz. 63):

1. W § 23. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Dokumenty Rady i Prezydenta o nieograniczonej jawności udostępnia się odpowiednio
w Wydziale Obsługi Rady Miejskiej i we właściwym merytorycznie wydziale Urzędu, w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika samorządowego tam zatrudnionego.".

2. W załączniku nr 5:

1) w § 30. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W sprawach niecierpiących zwłoki lub o istotnym znaczeniu dla Miasta radnemu przysługuje prawo złożenia interpelacji bezpośrednio na sesji, a między sesjami w Wydziale Obsługi Rady Miejskiej.";

2) § 31 otrzymuje brzmienie:

1. Radny może składać wnioski i zapytania.

2. Zapytanie składa się na piśmie w Wydziale Obsługi Rady Miejskiej lub ustnie na sesji w odpowiednim punkcie porządku obrad.

3. W razie niemożności udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, musi być ona udzielona zgłaszającemu na piśmie, w ciągu siedmiu dni, za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miejskiej.";

3) w § 33. ust. 2. otrzymuje brzmienie:

Protokół powinien być udostępniony do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Miejskiej najpóźniej na trzy dni przed terminem kolejnej sesji.";

4) § 39. otrzymuje brzmienie:

1. Wydział Obsługi Rady Miejskiej zapisuje podjęte uchwały w rejestrze i przechowuje wraz z protokołami sesji.

2. Uchwały i wyciągi z protokołu Wydział Obsługi Rady Miejskiej przekazuje Prezydentowi Miasta do realizacji.".

3. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 8 do Statutu Miasta Słupska

1. Komisja Rewizyjna - działa w ilości minimum 5 osób, w szczególności w zakresie kontroli Prezydenta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska.

2. Komisja Finansów - działa w ilości minimum 5 osób, w szczególności w zakresie:

1) planowania gospodarczego, finansowego, budżetu miasta,

2) działalności gospodarczej w szerokim zakresie, w tym handlu i usług,

3) inwestycji.

3. Komisja Gospodarki Komunalnej - działa w ilości minimum 5 osób, w szczególności w zakresie:

1) gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi,

2) organizacji i funkcjonowania komunalnych firm użyteczności publicznej,

3) modernizacji i budowy infrastruktury komunalnej,

4) ochrony środowiska naturalnego człowieka.

4. Komisja Edukacji - działa w ilości minimum 5 osób, w szczególności w zakresie:

1) funkcjonowania placówek oświaty,

2) wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży,

3) funkcjonowania placówek kultury oraz obiektów sportowych,

4) rozwoju sportu, rekreacji i turystyki,

5) promocji miasta, w tym integracji europejskiej.

5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - działa w ilości minimum 5 osób, w szczególności w zakresie:

1) funkcjonowania służby zdrowia i opieki społecznej,

2) ochrony zdrowia,

3) wspierania organizacji samopomocowych,

4) rozwiązywania problemów wynikających z bezrobocia.

6. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego - działa w ilości minimum 5 osób, w szczególności w zakresie:

1) przestrzegania aktów prawa miejscowego,

2) porządku publicznego na obszarze Miasta Słupska,

3) planowania zagospodarowania przestrzennego,

4) budownictwa.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku


Beata Chrzanowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »