| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/454/V/2010 Rady Miasta Trzebini

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miasta Trzebini
uchwala co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Trzebinia po stronie dochodów na 2010 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w budżecie gminy Trzebinia po stronie wydatków na 2010 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.Dokonać zmian w budżecie gminy Trzebinia na rok 2010 w planie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/454/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zmiany w budżecie gminy Trzebini na rok 2010
DOCHODY
Dział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 951 495,00 6 951 495,00
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 951 495,00 6 648 090,00
*Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 0 6 648 090,00
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 303 405,00
852 Pomoc społeczna 20 929,00 3 100,00
-Pozostałe odsetki 0 3 100,00
-Wpływy z różnych dochodów 20 929,00 0
RAZEM 6 972 424,00 6 954 595,00
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/454/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zmiany w budżecie gminy Trzebini na rok 2010
WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia
852 Pomoc społeczna 20 929,00 3 100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 929,00 3 100,00
- wydatki bieżące 20 929,00 3 100,00
RAZEM 20 929,00 3 100,00
Budżet po zmianach wyniesie :
Dochody - 93 088 201,00
Wydatki - 96 871 021,00
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/454/V/2010
Rady Miasta Trzebini
z dnia 26 lutego 2010 r.
Zmiany w planie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok
PRZYCHODY
Dział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia
- stan funduszu na początek roku 0 147 622,00
RAZEM 0 147 622,00
WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia
710 Działalność usługowa 147 378,00 355 000,00
71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 147 378,00 355 000,00
- wydatki bieżące 127 378,00 355 000,00
*w tym wynagrodzenia i pochodne 0 355 000,00
- wydatki inwestycyjne funduszu 20 000,00 0
-stan funduszu na koniec roku 60 000,00 0
RAZEM 207 378,00 355 000,00
Plan Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok po zmianach wyniesie :
Stan funduszu na początek roku - 647 622,00
Przychody - 200 000,00
Razem : 847 622,00
Wydatki - 847 622,00
UZASADNIENIE
Z uwagi na mniejsze zaangażowanie środków w 2009 roku oraz zmniejszenie umowy po przetargu wielkość dofinansowania projektu "Rewitalizacja Miasta Trzebinia Etap I - Przebudowa płyty rynku wraz z budową parkingu oraz renowacja gminnych budynków w centrum Miasta zmniejszyła sie o kwotę 303 405 zł, natomiast po stronie wydatków kwota do realizacji pozostaje bez zmian tj. 8 855 338 zł.Brakującą kwotę 303 405 zł uzupełnia się środkami własnymi. Mając na uwadze sprzedaż mieszkań z bonifikatą - 84 mieszkania powinno uzyskać się kwotę około 300 tys. zł a w budżecie w mieniu komunalnym została wykazana kwota 40 tys. zł. W związku z tym można uzupełnić brakujące środki na rewitalizacji dochodami własnymi. Prawidłowe wprowadzenie zapisu na zadaniu pn. Rewitalizacja Miasta Trzebinia Etap I - Przebudowa płyty rynku wraz z budową parkingu oraz renowacja gminnych budynków w centrum Miasta na etapie złożonego projektu i uchwaleniu budżetu było niemożliwe z uwagi na niewiadomoą przyznania środków oraz braku uzgodnienia , harmonogramami i aneksu do umowy po przetargu. Zmiany po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczącej świadczeń nienależnie pobranych. Zmian w Gminnym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się mając na uwadze, że z mocy ustawy środkami takiego funduszu dysponuje burmistrz i że są one przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. Zadania takie jak zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, opracowywanie standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu, oraz upowszechniania informacji o zasobie, nie mogą być realizowane bez czynnika ludzkiego, a zatem należy znaleźć środki na wynagrodzenie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 czerwca 2003 r. (sygn. akt S.A./Bk 682/03) wyraźnie wskazał, iż użyte w art. 41 ust. 4 sformułowanie "na uzupełnienie środków budżetowych" może oznaczać, iż ze środków Funduszu mogą być uzupełniane te wydatki, które są i mogą być pokrywane z budżetu. Wynagrodzenia są wydatkami budżetu i w związku z tym mogą być również uzupełniane z Funduszu, o ile jest to niezbędne do finansowania zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stanowisko takie zajął również Główny Geodeta Kraju. W związku z powyższym przenosi się płace z pochodnymi dla zatrudnionych 9 osób z działu 750 - 75023 do Funduszu Zasobu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »