| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny"

Działając na podstawie przepisów: art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust 1, art. 4 ust.1, art. 14 ust 1, art,15, art. 20 ust 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 10.05.2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej stwierdzając, że nie narusza się ustaleń "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska" uchwalonego
Uchwałą Nr XXI/162/2000 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 października 2000 roku
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXIV/255/2006 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 8 czerwca 2006 roku
uchwala

zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny
uchwalonego Uchwałą Nr XXI/164/2005 z dnia 17 lutego 2005 roku (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 288 poz. 2103 z dnia 25 maja 2005 roku z późniejszymi zmianami) w zakresie określonym Uchwałą Nr XXXIII/366/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny.

§ 1.

1. "Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny" wyrażona jest w postaci niniejszej uchwały wraz z załącznikami.

2. Wprowadza się w przepisach zawartych w Rozdziałach II i III Planu Dotychczasowego zmianę określoną w §3 niniejszej uchwały.

3. Pozostałe przepisy zawarte w Planie Dotychczasowym obowiązują również dla obszaru objętego Zmianą Planu.

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

Dokumenty nie stanowiące ustaleń planu:

Załącznik nr 1 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny, nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta.

Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

§ 2.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. "Planie Dotychczasowym" - rozumie się przez to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barwałd Górny uchwalony Uchwałą Nr XXI/164/2005 z dnia 17 lutego 2005 roku (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 288 poz. 2103 z dnia 25 maja 2005 roku z późniejszymi zmianami)

2. "Zmianie Planu" - rozumie się przez to zmiany w Planie Dotychczasowym wyrażone w postaci niniejszej uchwały wyrażone w §3.

3. "Studium" - rozumie się przez to Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska uchwalone Uchwałą Nr XXI/162/2000 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 października 2000 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXIV/255/2006 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 czerwca 2006 roku.

§ 3.

W przepisach zawartych w Planie Dotychczasowym: Rozdział II - Przepisy obowiązujące dla wszystkich obszarów objętych planem i Rozdział III - Przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 16 ust. 2 wprowadza się punkt "d" o brzmieniu:

"d) W obrębie ternu o symbolu "Uo" dopuszcza się realizację przyobiektowej oczyszczalni ścieków."

2. W § 21 ust. 2 na końcu dodaje się tekst o brzmieniu:

"w tym przyobiektowej oczyszczalni ścieków, która może być użytkowana do czasu doprowadzenia gminnej sieci kanalizacyjnej."

§ 4.

Pozostałe ustalenia Planu Dotychczasowego pozostają bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/99/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny
nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej stwierdzającym brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po zakończeniu wyłożenia stwierdza:

brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/99/2011
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 15 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy
oraz zasady ich finansowania

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej stwierdzającym brak zamierzeń w zakresie realizacji inwestycji infrastruktury technicznej związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barwałd Górny , stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »