| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/139/2011 Rady Miasta Nowego Sącza

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 5i art. 400 a ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Wituszyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/139/2011
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 września 2011 r.

Zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

I. Przepisy ogólne

Ustala się zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, obejmujących inwestycje na terenie Miasta Nowego Sącza w zakresie:

1. zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych;

2. zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 /d;

3. likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

II. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

Dotacje przeznaczone są dla podmiotów będących osobami fizycznymi przy spełnieniu następujących kryteriów:

1. w przypadku dotacji do zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych:

a) posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w obrębie granic administracyjnych Miasta Nowego Sącza.

2. w przypadku dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków:

a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zamierza się zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków;

b) likwidacja zbiornika na nieczystości płynne i w zamian budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego;

c) brak ekonomiczno - technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do istniejącej lub planowanej kanalizacji.

3. w przypadku likwidacji zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:

a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której zamierza się wybudować przyłącz kanalizacji sanitarnej;

b) likwidacja zbiornika na nieczystości płynne lub wpięcia do kanalizacji deszczowej.

III. Wysokość przyznanej dotacji

1. Do zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych Wnioskujący może uzyskać dotację w wysokości 600,00 zł za 1m2 łącznej powierzchni netto (aktywnej) kolektora. Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 3 000,00 zł brutto.

2. Do przydomowych oczyszczalni ścieków ustala się stałą wysokość dotacji w wysokości 2 000,00 zł brutto.

3. Do likwidacji zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonania przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, Wnioskujący może uzyskać dotację w wysokości 100,00 zł do 1 m bieżącego kanalizacji. Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 2000,00 zł brutto.

4. Koszty wykonania prac projektowych i geodezyjnych ponosi inwestor i nie podlegają one dotacji.

IV. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:

a) złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji;

b) zawarcie z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej winien zawierać:

a) dane identyfikacyjne Wnioskodawcy;

b) oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja;

c) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością; w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem należy przedłożyć pisemną zgodę właściciela na realizację inwestycji;

d) opis planowanej inwestycji (typ urządzenia, jego parametry techniczne);

e) w przypadku ubiegania się o dotację do przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków - oświadczenie o zamiarze zlikwidowania zbiornika na nieczystości płynne przy istniejącym budynku mieszkalnym oraz opinia eksploatatora sieci kanalizacyjnej, w sprawie braku możliwości podłączenia do istniejącej lub planowanej kanalizacji;

f) przewidywany termin realizacji inwestycji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Urząd Miasta w Nowym Sączu.

4. Wniosek spełniający wymogi formalne podlega ocenie merytorycznej w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, określone w pkt. II.

5. Wniosek nie spełniający wymogów formalnych i merytorycznych podlega odrzuceniu, o którym to fakcie Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

6. Podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest kompletny wniosek, zawierający wymagane informacje określone w pkt. IV. 2.

7. Umowy o udzielenie dotacji, zawartej pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Wnioskodawcą na inwestycje spełniające kryteria zawarte w pkt. II będą zawierane według kolejności złożonych wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na ten cel w danym roku kalendarzowym.

8. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku każdy wnioskodawca zostanie powiadomiony i wezwany do podpisania umowy, którą należy podpisać niezwłocznie po powiadomieniu, nie później niż w terminie 14 dni od dania otrzymania wezwania do podpisania umowy.

9. Nie podpisanie umowy w określonym w pkt. 8 terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z wnioskowanej dotacji.

V. Sposób rozliczenia dotacji

1. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miasta w Nowym Sączu dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

2. W przypadku zainstalowania kolektorów słonecznych dokumentami potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:

a) oryginał faktury/rachunku za zakup lub zakup i montaż instalacji; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę;

b) oświadczenie wykonawcy lub osoby nadzorującej prace o zainstalowaniu kolektorów słonecznych pod adresem wskazanym we wniosku oraz wykonaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną;

3. W przypadku zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków dokumentami
potwierdzającymi wykonanie inwestycji są:

a) oryginał faktury/rachunku za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę;

b) kserokopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

c) oświadczenie wykonawcy robót lub osoby nadzorującej prace, że przydomowa oczyszczalnia ścieków została zamontowana na posesji Wnioskodawcy zgodnie ze sztuką budowlaną;

d) zgłoszenie organowi ochrony środowiska rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

4. W przypadku likwidacji zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:

a) oryginał faktury/rachunku za wykonanie przyłącza i likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej; faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę;

b) oświadczenie Wykonawcy robót o dokonaniu likwidacji szamba lub przyłącza ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji opadowej;

c) protokół odbioru robót przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o;

d) powykonawczy namiar geodezyjny.

5. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów, w formie przelewu na konto wykonawcy robót lub dostawcy na podstawie faktury/rachunku wystawionych za wykonaną usługę lub dostawę.

6. Urząd Miasta zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli zasadności złożonych wniosków oraz dokonania porównania zakresu robót wyszczególnionych na fakturze/rachunku ze stanem faktycznym.

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy rozmiarem robót wyszczególnionych w przedłożonym rachunku, a stanem faktycznym stwierdzonym w wyniku kontroli - Urząd Miasta ma prawo odstąpić od udzielenia dotacji celowej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Termin składania wniosków na dofinansowanie inwestycji przewidzianych do wykonania w danym roku kalendarzowym upływa z dniem 30 października.

2. Ostateczny termin zakończenia inwestycji wyznacza się na dzień 30 listopada a termin dostarczenia do Urzędu Miasta dokumentów o których mowa w pkt. V. 2-4 na dzień 10 grudnia danego roku kalendarzowego.

3. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w danym roku kalendarzowym, złożone wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w latach kolejnych, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Miasta.

4. Niniejsze zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Przewodniczący Rady


Jerzy Wituszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »