| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzenami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, mieszkańcom Gminy Krzeszowice, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobom, mieszkańcom Gminy Krzeszowice, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

3. Rodzaj schorzenia oraz zaleconą pielęgnację, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określa lekarz.

§ 4. Zakres przyznanych usług opiekuńczych uzależniony jest od sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby, o której mowa w § 2, ustalonej przez pracownika socjalnego w uzgodnieniu z tą osobą, podczas wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w miejscu zamieszkania osoby.

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny lub przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej. Usługi mogą być również przyznane z urzędu po powzięciu przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, zwanego dalej Kierownikiem GOPS, informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje Kierownik GOPS w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja określa zakres wykonywanych usług, okres i miejsce świadczenia, łączny czas ich wykonywania, kwotę odpłatności za 1 godzinę usługi i termin płatności.

§ 6. 1. Rodzaje czynności wykonywanych w ramach usług opiekuńczych oraz łączny czas ich wykonywania ustala się jako sumę limitów czasowych dla poszczególnych czynności, wykonywanych w ramach usług.

2. Czas dojścia lub dojazdu do miejsca świadczenia usług nie podlega wliczeniu do czasu wykonywania usług.

3. Rodzaje czynności, o których mowa w ust. 1 oraz czas ich wykonywania określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Cena za 1 godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustalana jest na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania na dany rok budżetowy.

2. Kalkulacji stawki godzinowej dokonuje Kierownik GOPS, a zatwierdza Burmistrz Gminy Krzeszowice w drodze zarządzenia.

3. Koszt 1 godziny usługi oblicza się dzieląc planowane koszty realizacji usług opiekuńczych przez planowaną ilość godzin do wypracowania przez pracowników realizujących usługi opiekuńcze w danym roku kalendarzowym.

4. W skład planowanych kosztów usług opiekuńczych wlicza się koszty osobowe pracowników Sekcji Usług Opiekuńczych.

§ 8. W przypadku, gdy dochód osoby samotnej, samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

§ 9. Osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 10. Osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie finansowe lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik GOPS biorąc pod uwagę sytuację życiową, zdrowotną, warunki rodzinne i mieszkaniowe, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 12. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osoba korzystająca z usług zobowiązana jest wpłacać do Kasy Urzędu lub na rachunek bankowy Gminy, za pośrednictwem osoby wykonującej usługi, członka rodziny lub opiekuna prawnego.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXIII/191/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Stanisława Grzęda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik1.pdf

uchwała usługi opiekuńcze - zal1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik2.pdf

uchwała usługi opiekuńcze - zal2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/95/2011
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik3.pdf

uchwała usługi opiekuńcze - zal3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »