| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/93/2011 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r."

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje.

§ 1. Uchwala się "Program współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.", jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wszystkie kwoty zapisane w załączniku mają charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane w zależności od możliwości finansowych Powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Barbara Pobiegło


Załącznik do Uchwały Nr X/93/2011
Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 30 listopada 2011 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU DĄBROWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 r.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) programie - należy przez to rozumieć "Program współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r."

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

3) Organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Dąbrowski;

5) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Dąbrowskiego;

6) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

7) inicjatywie lokalnej - rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2. 1. Celem głównym programu jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zaangażowanych w realizację zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego.

2. Cele szczegółowe programu:

1) Rozwój sektora pozarządowego na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

2) Zwiększenie liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

3) Wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój Powiatu.

Zasady współpracy

§ 3. Współpraca pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

1) zasada pomocniczości - oznacza umożliwienie i wspieranie działania organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego na tych polach działalności samorządu powiatowego, gdzie jest to możliwe i uzasadnione;

2) zasada suwerenności stron - oznacza poszanowanie autonomii organizacji i wzajemne nieingerowanie w wewnętrzne sprawy;

3) zasada partnerstwa - oznacza obowiązek współpracy między odpowiednimi organami samorządu powiatowego a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przygotowaniu i realizacji działań w ramach Programu;

4) zasada efektywności - oznacza współpracę samorządu powiatowego i organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego w celu efektywniejszej realizacji zadań publicznych;

5) zasada uczciwej konkurencji i jawności - oznacza zlecanie wykonywania zadań publicznych w oparciu o otwarte konkursy ofert i udostępnianie informacji o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca.

Zakres przedmiotowy

§ 4. Przedmiotem współpracy Powiatu z Organizacjami są działania w sferze zadań publicznych odpowiadającej ustawowym zadaniom własnym Powiatu oraz zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ust. 1 pkt.1-20,22-33 ustawy.

Formy współpracy

§ 5. Współpraca z Organizacjami odbywać się może w następujących formach:

1) wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

3) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

4) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności, organizowanych szkoleniach i innych formach aktywności;

5) konsultowania projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

6) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym (Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego);

7) wzajemnej współpracy i pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet Powiatu i pomocy przy wypełnianiu wniosków;

8) organizacji akcji promującej ideę wpłat 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Powiatu;

9) koordynacji działań i realizacji wspólnych przedsięwzięć i imprez;

10) współdziałania w nawiązywaniu kontaktów ponadpowiatowych.

Priorytetowe zadania

§ 6. Ustala się następujące zadania priorytetowe, które w roku 2012 Powiat może zlecać do realizacji Organizacjom:

1. W zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:

1) promocja potencjału gospodarczego Powiatu;

2) szkolenia i doradztwo w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

2. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:

1) współpraca szkół z pracodawcami;

2) promocja szkół i kierunków kształcenia wśród młodzieży gimnazjalnej i rodziców uczniów;

3) zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, w szczególności w okresie ferii i wakacji.

3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:

1) organizowanie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

2) propagowanie honorowego krwiodawstwa;

3) rozwój edukacji publicznej w zakresie chorób nowotworowych i działania na rzecz osób dotkniętych chorobą;

4) profilaktyka chorób układu krążenia i działania na rzecz osób dotkniętych chorobą.

4. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Dąbrowskiego w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego;

2) organizacja amatorskich zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) organizowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacji i turystyce;

2) wspieranie aktywnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

6. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) wydawanie publikacji dotyczących historii, tradycji i kultury Powiatu;

2) promocja folkloru, zwyczajów oraz amatorskiej twórczości artystycznej mieszkańców Powiatu;

3) organizacja imprez kulturalnych, których celem jest zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców Powiatu.

Okres realizacji programu

§ 7. "Program współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r." obowiązuje od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Sposób realizacji programu

§ 8. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert - w przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu;

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi bądź Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej powołania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących w szczególności działalności statutowej Organizacji;

3) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji i spotkań, których uczestnikami będą przedstawiciele Organizacji i Powiatu;

4) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez informacje na stronach internetowych Powiatu Dąbrowskiego oraz poprzez obejmowanie patronatem Starosty Dąbrowskiego przedsięwzięć realizowanych przez Organizacje.

Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu

§ 9. 1. Powiat Dąbrowski na realizację programu planuje przeznaczyć kwotę 25 000 zł.

2. Ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych, o których mowa w programie określi uchwała budżetowa Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012.

Sposób oceny realizacji programu

§ 10. 1. Ocena realizacji programu odbywać się będzie na podstawie następujących wskaźników:

1) liczba ofert, które wpłynęły od Organizacji w ramach otwartych konkursów ofert;

2) liczba zadań publicznych przekazanych Organizacjom do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert;

3) liczba osób, które były adresatami działań podejmowanych przez Organizacje realizujące zlecone zadania publiczne;

4) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez Organizacje i Powiat;

5) stopień wykorzystania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Powiatu na realizację zadań ujętych w programie;

6) powstanie nowych organizacji pozarządowych.

2. Sprawozdanie z realizacji programu zostanie przedłożone Radzie Powiatu Dąbrowskiego w terminie do 30.04.2013 r. oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 11. Program wypracowany został w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie doświadczeń z lat poprzednich uwzględniających ocenę dotychczasowego zaangażowania podmiotów oraz wyrażanych przez nie oczekiwań. Projekt programu został skierowany do konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLVI/347/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W trakcie prowadzonych konsultacji do programu nie zgłoszono uwag i propozycji."

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 12. 1. Złożone oferty opiniuje Komisja konkursowa, której skład imienny oraz regulamin pracy określa w uchwale Zarząd Powiatu Dąbrowskiego.

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz osoby wskazane przez Organizacje. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez Organizacje w przypadkach wymienionych w ustawie.

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym.

4. Oferty pozytywnie rozpatrzone pod względem formalnym są rozpatrywane pod względem merytorycznym.

5. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania przez Organizację składającą ofertę, w szczególności liczba osób zaangażowanych w realizację zadania, doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach i możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach, perspektywa kontynuacji projektu (0 - 2 pkt.);

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0 - 3 pkt.);

3) w przypadku ofert złożonych na dofinansowanie zadania - koszty projektu, w tym: wielkość środków finansowych wnioskodawcy, udział innych źródeł w finansowaniu projektu, struktura wydatków, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania (0-5 pkt.);

4) planowany przez Organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, kwalifikacje osób, przy udziale których Organizacja będzie realizować zadanie publiczne (0-5 pkt.);

5) celowość realizacji zadania, atrakcyjność projektu dla mieszkańców Powiatu oraz liczba osób korzystających z zadania, zgodność oferty z celami konkursu i korzyści wynikające z jego realizacji (0 - 10 pkt).

6. Członek Komisji konkursowej oceniający ofertę może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane na podstawie ogłoszenia konkursu ofert (np. koszty niezwiązane z realizacją projektu, nieistotne dla realizacji projektu, ...) lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi.

7. Końcowa ocena punktowa oferty stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez poszczególnych członków Komisji.

8. Oferty ocenione pod względem merytorycznym, które otrzymały ocenę co najmniej 60 % ogólnej sumy punktów, umieszczane są na liście projektów rekomendowanych do udzielenia dotacji.

9. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.

10. Tryb składania oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa odrębna uchwała.

Postanowienia końcowe

§ 13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowania mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »